EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
М. П. Денисенко, Є. В. Третяк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.59

УДК: 330.3

М. П. Денисенко, Є. В. Третяк

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Анотація

У статті розглянуто розвиток теоретичних положень економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності, а також практичні рекомендації щодо оцінки та управління економічною безпекою суб'єктів господарювання.
Економічна безпека підприємства є досить актуальною проблемою, адже на сьогоднішній день держава не має ефективного механізму управління безпечними підприємствами, а лише елементи регулювання: правові, економічні та соціальні заходи прямого та опосередкованого впливу.
На мікрорівні економічна безпека проявляється в плавному та стабільному функціонуванні підприємства, запобіганні витоку інформації, здатності боротися з загрозами, закладати основу та визначати перспективи зростання незалежно від об'єктивних та суб'єктивних факторів та загроз.
Для підвищення рівня економічної безпеки підприємство має працювати над забезпеченням стабільності та ефективності основних компонентів, які зазвичай включають: фінансові, інформаційні, технологічні, людські, екологічні та правові. Окремим компонентом у системі економічної безпеки підприємства є фінансова безпека, яка випливає з фінансового стану підприємства та свідчить про безпеку власних ресурсів підприємства, рівень та напрями їх використання.
Досліджено механізм забезпечення економічної безпеки підприємства, визначено структуру і зміст його основних складових, дано загальну характеристику. Обгрунтувано механізм забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання.

Ключові слова: суб'єкт господарювання; об'єкт господарювання; механізм забезпечення економічної безпеки підприємства; економічна безпека; підприємство.

Література

1. Козак О.В. Проблеми розвитку малого підприємництва в Україні / О.В. Козак // Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави: матеріали ІV Наук.-практ. конф. — Дніпропетровськ, 2010. — 151 с.
2. Похилюк В.В. Держава в транзитивній економіці: регулювання економіки, аналіз та стан економічної безпеки: [монографія] / В.В. Похилюк. — Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008 — 403 с.
3. Реверчук Н.Й. Управління економічною безпекою підприємницьких структур: [монографія] / Н.Й. Реверчук. — Львів: ЛБІ НБУ, 2004. — 195 с.
4. Тумакова М.С. Экономическая безопасность государства в разрезе привлечения иностранных инвестиций / М.С. Тумакова // Економіка та фінанси в умовахглобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку: зб. тез ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. — Макіївка, 2010. — Т. ІІІ. — 164 с.
5. Пономаренко В.С. Механізм управління підпримємством: стратегічний аспект / В.С. Пономаренко. — Харків, 2002. — 252 с.
6. Деревянко О.В. Организационно-экономический механизм планирования бизнес-процессов предпринимательских структур: дис. канд. экон. наук: 08.00.05 / О.В. Деревянко. — СПб., 2004. — 156 с.
7. Загородний А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Возник. — К.: Знания, 2007. — 1072 с.
8. Теория управления социалистическим производством: учеб. для студентов экономических специальностей / Под ред. О.В. Козловой. — М.: Экономика, 1979. — 368 с.
9. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.М. Лозовский, Б.А. Стародубцева. — М.: ИНФРА-М, 1996. — 496 с.
10. Воеводин С.А. Экономический механизм управления промышленным производством. Методика и практика организации / С.А. Воеводин. — К.: Вища школа, 1991. — 159 с.
11. Лисенко Ю. Організаційно-економічний механізм управління підприємством / Ю. Лисенко, П. Єгоров // ЕкономікаУкраїни. — 1997. — № 1. — С. 86.
12. Глава 8. Часть ІII: Функциональное моделирование. Основные понятия IDEFO [Электронный ресурс]. — Режим доступа: kgau.ru/istiki/umk/mbp/ch08.html
13. Измалков С. Теория экономических механизмов (Нобелевская премия по экономике 2007 г.) / С. Измалков, К. Сонин, М. Юдкевич // Вопросы экономики. — 2008. — № 1. — С. 4—26.
14. Трухан О.Л. Наукова інтерпретація функцій стратегічного управління підприємствами / О.Л. Трухан // Вісник Хмельницького національного університету / Економічні науки. — 2012. — № 1. — Т. 2. — С. 29—35.

M. Denysenko, Yu. Tretiak

MECHANISM OF PROVIDING ECONOMIC SECURITY OF ECONOMIC ENTITY

Summary

The article describes the essence of the economic security of economic entity. The mechanism of economic security is investigated, the structure and content of its main components are defined. It has been substantiated that the tasks and functions of economicsecurity are implemented in compliance with certain principles and application of some methods economic security of the enterprise.
The article is to study the main components of the mechanism of management of economic security entities. The large number of threats requires the development and implementation of effective measures to ensure economic security entity of the enterprise. The mechanism of providing economic security is an integral part of its economic security, based on specific tasks, functions and principles; involves the use of the system together methods, tools and concrete measures for their implementa.
The enterprise economic security is quite an urgent problem, because nowadays the state has no effective mechanism to manage enterprises safe, but only the regulation elements: legal, economic and social measures of direct and indirect effect.
At the micro level, economic security is manifested in the smooth and stable enterprise functioning, prevention of information leakage, ability to deal with threats, laying the basis and defining growth prospects, regardless of objective and subjective factors and threats.
The main tasks of economic security business include: protection of the legitimate rights and interests of the company and its employees; collection, analysis, data evaluation and prediction of the situation; study partners, customers, competitors, candidates for the job; detection, prevention and suppression of illegal and other possible negative of the company's employees to the detriment of its security; preservation of assets and information; obtain the necessary information to develop the most optimal management decisions on strategy and tactics of economic activity etc.
Economic mechanism of enterprise economic security management is defined as the process of neutralisation of hazards into security at the expense of effective interaction of all elements of enterprise management, that is the integration of processes of motivation, planning, control, monitoring and organisations that create enterprise security.
Historically and logically, the problem of economic security is associated with the formation and development of statehood, nation awareness of their economic interests. However, this problem has never disappeared from public view and at different periods was actualized.

Keywords: economicentity; mechanism of providing economic security of the enterprise; economic security; enterprise.

References

1. Kozak, O.V. (2010), "Problems of small business development in Ukraine", Suchasni problemy innovatsijnoho rozvytku derzhavy: materialy IV naukovo-praktychnoi konferentsii [Modern problems of innovative development of the state: materials of the IV scientific-practical conference], Dnipropetrovs'k, Ukraine.
2. Pokhyliuk, V.V. (2008), Derzhava v tranzytyvnij ekonomitsi: rehuliuvannia ekonomiky, analiz ta stan ekonomichnoi bezpeky [State in a transitive economy: economic regulation, analysis and state of economic security], RVV PUSKU, Poltava, Ukraine.
3. Reverchuk, N.J. (2004), Upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemnyts'kykh struktur [Management of economic security of business structures], LBI NBU, L'viv, Ukraine.
4. Tumakova, M.S. (2010), "Economic security of the state in the context of attracting foreign investment", Ekonomika ta finansy v umovakhhlobalizatsii: dosvid, tendentsii ta perspektyvyrozvytku: zb. tez II Mizhnarodnoinauk.-prakt. konf. [Economics and finance in conditions of globalization: experience, trends and prospects of development: a collection of abstracts of the 2nd International Scientific and Practical Conference], vol. III, Makiivka, Ukraine.
5. Ponomarenko, V.S. (2002), Mekhanizm upravlinnia pidprymiemstvom: stratehichnyj aspekt [The management mechanism of the enterprise: the strategic aspect], Kharkiv, Ukraine.
6. Derevianko, O.V. (2004), "Organizational and economic mechanism for planning business processes of business structures", Ph.D. Thesis, Economy, St.Petersburg, Russia.
7. Zahorodnyj, A.H. and Voznyk, H.L. (2007), Finansovo-ekonomichnyj slovnyk [Financial and economic dictionary], Znanyia, Kyiv, Ukraine.
8. Kozlova, O.V. (1979), Teoryia upravlenyia sotsyalystycheskym proyzvodstvom: ucheb. dlia studentov ekonomycheskykh spetsyal'nostej [Theory of socialist production management], Ekonomyka, Moscow, Russia.
9. Rajzberh, B.A. Lozovskyj, L.M. and Starodubtseva, B.A. (1996), Sovremennyj ekonomycheskyj slovar' [Modern economic dictionary], YNFRA-M, Moscow, Russia.
10. Voevodyn, S.A. (1991), Ekonomycheskyj mekhanyzm upravlenyia promyshlennym proyzvodstvom. Metodyka y praktyka orhanyzatsyy [The economic mechanism of management of industrial production. Methodology and practice of organization], Vyscha shkola, Kyiv, Ukraine.
11. Lysenko, Yu. and Yehorov, P. (1997), "Organizational and economic mechanism of enterprise management", EkonomikaUkrainy, vol. 1, p. 86.
12. Mindaljov, I.V. (2015), "Functional modeling. Basic concepts IDEFO", available at: kgau.ru/istiki/umk/mbp/ch08.html (Accessed 20 Nov 2018).
13. Yzmalkov, S. Sonyn, K. and Yudkevych, M. (2008), "Theory of Economic Mechanisms (Nobel Prize in Economics 2007)", Voprosy ekonomyky, vol. 1, pp. 4—26.
14. Trukhan, O.L. (2012), "Scientific interpretation of the functions of strategic management of enterprises", Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 1, no. 2, pp. 29—35.

№ 12 2018, стор. 59 - 63

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 3573

Відомості про авторів

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, професор кафедри бізнес-економіки та туризму, Київський національний університет технології та дизайну

M. Denysenko

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Business Economics and Tourism, Kiev National University of Technology and Design


Є. В. Третяк

студентка, Київський національний університет технології та дизайну

Yu. Tretiak

student, Kiev National University of Technology and Design

Як цитувати статтю

Денисенко М. П., Третяк Є. В. Механізм забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання. Економіка та держава. 2018. № 12. С. 59–63. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.59

Denysenko, M. and Tretiak, Yu. (2018), “Mechanism of providing economic security of economic entity”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 59–63. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.59

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.