EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АУТСОРСИНГ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ
О. В. Назаренко, А. В. Суровицька

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.50

УДК: 338.467:657

О. В. Назаренко, А. В. Суровицька

АУТСОРСИНГ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Анотація

Запровадження новітніх методів управління підприємством за умов делегування повноважень є одним з способів отримання вагомих результатів в бізнесі.
Метою дослідження є теоретичне обгрунтування особливостей застосування бухгалтерського аутсорсингу підприємствами України та оцінка ефективності його використання.
У статті розглянуто та наведено визначення аутсорсингу, зокрема сутність та особливості застосування бухгалтерського аутсорсингу, його актуальність на сьогоднішній момент. Визначено передумови запровадження аутсорсингу в Україні та проблемні моменти при делегуванні бухгалтерських функцій аутсорсинговій фірмі, які стримують його стрімкий розвиток.
Найбільшим сегментом користувачів, що застосовують аутсорсинг, є малий бізнес, переважно через те, що мають невеликий документообіг, кілька осіб у штаті, малу кількість господарських операцій. Проте, зацікавленість в аутсорсерах зростає і серед великого та середнього бізнесу через високу якість надання послуг. Використання цих послуг дозволяє сконцентрувати увагу на головній місії підприємства і є інструментом оптимізації його витрат. Напруженість на ринку через конкуренцію відкриває можливості підприємствам звернутися до значних переваг аутсорсингу, не дивлячись на мізерні недоліки. Компанії при розробленні обдуманої та збалансованої виробничої політики, використовуючи аутсорсинг, можуть значно поліпшити свої конкурентні позиції на ринку.
Для гарантування економічної ефективності використання аутсорсингу необхідно проводити чіткий та глибокий аналіз, визначати оцінку результатів його застосування на довгострокову перспективу, а не опиратися лише на поточні вигоди. Наведено класифікацію видів аутсорсингу, узагальнено та уточнено класифікаційні ознаки та представлено їх стислу характеристику. На конкретному прикладі та з практичним розрахунком доведено, що його застосування впливає на значне скорочення витрат компанії.
При обгрунтованому використанні, бухгалтерський аутсорсинг є чудовим варіантом отримання кваліфікованого бухгалтерського обслуговування, мінімізувавши при цьому свої витрати.

Ключові слова: аутсорсинг; бухгалтерський аутсорсинг; аутсорсер; класифікація аутсорсингу; економічна ефективність.

Література

1. Бондаренко Є.В. Визначення ефективності аутсорсингу на підприємствах будівельної галузі / Є.В. Бондаренко // Ефективна економіка. — 2011. — № 4. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_4_30
2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-14 [Електронний ресурс]// Верховна Рада України: офіційний веб-сайт. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/996-14?lang=uk
3. Кесарчук Г.С. Бухгалтерський аутсорсинг: поняття, види, переваги та недоліки / Г.С. Кесарчук // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер.: Економіка. — 2014. — Вип. 1. — С. 201—204. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2014_1_41
4. Кто лучше, бухгалтер или аудиторская компания для аутсорсинга бухгалтерии? [Електронний ресурс] // АБА бухгалтерский аутсорсинг. — 2014. — Режим доступу: http:// www.buhuslugi.com.ua/ru/informatsiya/obshchayainformatsiya/bukhgalter-ili-auditorskaya-organizatsiya.html
5. Ляхович Г.І. Етапи здійснення бухгалтерського аутсорсингу / Г.І. Ляхович // Бізнес Інформ. — 2017. — № 4. — С. 324—328. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2017_4_54.

O. Nazarenko, A. Surovitskaya

ACCOUNTING OUTSOURCING: ADVANTAGES, DISADVANTAGES, AND PECULIARITIES OF INTRODUCTION

Summary

Introduction of the latest methods of enterprise management in terms of delegating the authority is one way to get meaningful results in business.
The purpose of the study is to provide a theoretical substantiation of the peculiarities of the use of accounting outsourcing by Ukrainian enterprises and the assessment of the effects of its use.
The article considers and presents the definition of outsourcing, in particular, the essence and peculiarities of the use of accounting outsourcing, and its current relevance. The preconditions for the introduction of outsourcing in Ukraine and the problem points while delegating the accounting functions to the outsourcing company, which hinder its rapid development, are determined.
The largest segment of outsourcing users is a small business, mainly due to their small workflow, a few staff members, and a small number of business operations. However, the interest in outsourcing is also growing among large and medium-sized businesses due to the high quality of service provision. Using these services allows you to focus on the main mission of the enterprise and is a tool to optimize its costs. The competition in the market opens the way for enterprises to enjoy significant outsourcing advantages, despite some minor disadvantages. By developing a well-considered and balanced production policy using outsourcing, companies can significantly improve their competitive position in the market.
In order to ensure the economic efficiency of outsourcing, it is necessary to carry out a clear and in-depth analysis, to determine the evaluation of the results of its application in the long-term perspective, rather than to rely only on current benefits. Classification of types of outsourcing is presented, classification features are summarized and refined and their brief characteristic is presented. A particular example and a practical calculation proved that its application leads to a considerable reduction of expenses of the company.
With the reasonable use, the accounting outsourcing is a great way to get qualified accounting services while minimizing the costs.

Keywords: outsourcing; accounting outsourcing; outsourcer; outsourcing classification; economic effects.

References

1. Bondarenko, E.V. (2011), "Definition of outsourcing efficiency at the enterprises of the building industry", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_4_30 (Accessed 18 November 2018).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/996-14?lang=uk (Accessed 7 November 2018).
3. Kesarchuk, G.S. (2014), "Accounting outsourcing: concepts, types, advantages and disadvantages", Scientific Bulletin of Uzhgorod University. Ser: Economy, [Online], vol . 1, pp. 201-204., available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2014_1_41 (Accessed 18 November 2018).
4. ABA accounting outsourcing (2014), "Who is better, an accountant or an audit company for outsourcing accounting?", available at: www.buhuslugi.com.ua/ru/informatsiya/obshchayainformatsiya/bukhgalter-ili-auditorskaya-organizatsiya.html (Accessed 18 November 2018).
5. Liakhovich, G.I. (2017), "Stages of accounting outsourcing", Business Inform, [Online], vol. 4, pp. 324-328, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2017_4_54 (Accessed 18 November 2018).

№ 12 2018, стор. 50 - 54

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 201

Відомості про авторів

О. В. Назаренко

д. е. н., доцент, професор кафедри економічного контролю та аудиту, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

O. Nazarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Economic Control and Audit, Sumy National Agrarian University, Sumy


А. В. Суровицька

магістрант, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

A. Surovitskaya

Master's degree student, Sumy National Agrarian University, Sumy

Як цитувати статтю

Назаренко О. В., Суровицька А. В. Аутсорсинг бухгалтерського обліку: переваги, недоліки та особливості запровадження. Економіка та держава. 2018. № 12. С. 50–54. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.50

Nazarenko, O. and Surovitskaya, A. (2018), “Accounting outsourcing: advantages, disadvantages, and peculiarities of introduction”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 50–54. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.50

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.