EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОРГАНУ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ
Т. В. Пуліна, О. Ю. Ткачук, А. О. Вафіна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.44

УДК: 351.08(477)

Т. В. Пуліна, О. Ю. Ткачук, А. О. Вафіна

РОЗВИТОК КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОРГАНУ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ

Анотація

У статті розкрито сутність кадрового потенціалу органу публічної служби на основі аналізу наукових праць вітчизняних вчених, визначені основні складові, які формують кадровий потенціал. Розглянуто стан професійної підготовки, який є основним у процесі розвитку потенціалу кадрів публічного управління та формування їх компетентності. Досліджено стратегії державної кадрової політики, які є основним інструментом для подолання проблем у кадровій політиці України. До основних принципів розвитку кадрового потенціалу органу публічної служби доцільно віднести принципи демократичного відбору, постійного накопичення професійних знань державних службовців, просування кар'єрними сходами на основі ділових якостей, заохочення їх до роботи, контроль за їх трудовою діяльністю. Реформування державної служби також передбачає застосування профілів професійної компетентності, які розширюють критерії, встановлені до посади кваліфікаційними вимогами, беручи до уваги не лише освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень і стаж, а й досвід роботи, володіння спеціальними знаннями, уміннями та навичками, необхідними для ефективного виконання посадових обов'язків. Зазначений інструмент використовується в різних сферах управління людськими ресурсами, включаючи планування людських ресурсів та набір персоналу, професійне навчання та підвищення кваліфікації, оцінювання результатів діяльності, просування по службі, плануванні кар'єри та її розвиток. Насамперед профілі компетентності стануть основою професійного розвитку державних службовців: від визначення особистих потреб у навчанні до вдосконалення навчальних програм і підходів до підвищення кваліфікації системи загалом . Розглянуті цілі та результати впровадженого швейцарсько-українського проекту "DOCCU — Розвиток громадянських компетентностей в Україні", який є перспективним шляхом щодо підвищення ефективності роботи системи підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців. Запропоновано шляхи розвитку кадрового потенціалу державної служби.

Ключові слова: державна служба; державний службовець; кадровий потенціал; державна кадрова політика; професійна підготовка; компетентність.

Література

1. Авер'янов В.Б. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики [підручник] / В.Б. Авер'янов. — К.: Факт, 2003. — 384 с.
2. Бураковська А. Нові освітні технології професійної підготовки державних службовців / А. Бураковська // Вісник УАДУ, 2003, № 1. — С. 75—85.
3. Державний службовець: навчання і підвищення кваліфікації [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ru.osvita.ua/vnz/reports/sociology/12590/
4. Закон України "Про державну службу" від 2016 р., поточна редакція 28 серпня 2018 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19
5. Крушельницька Т. Удосконалення системи професійного навчання державних службовців: інноваційно-інформаційний аспект / Т. Крушельницька, С. Пригородова // Вісник НАДУ, 2010. — 49—57 с.
6. Лапін Є.В. Економічний потенціал підприємства: монографія / Є.В. Лапін. — Суми: ВТД "Університетська книга", 2002. — 310 с.
7. Михалевська Л.Б. Кадровий потенціал органів державної влади як об'єкт наукових досліджень / Л.Б. Михалевська // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. — 2015. — 17 с.
8. Пуліна Т.В. Управління якістю в проектному менеджменті органів публічної влади / Т.В. Пуліна // Науково-практичний журнал: Інвестиції: практика та досвід — №18 вересень 2017. — К.: Чорноморський університет імені Петра Могили, 2017. — С. 65—69.
9. Пуліна Т.В. Аналіз методів внутрішнього аудиту для оцінювання системи управління системи управління якістю в органах влади / Т.В. Пуліна // Бізнес інформ: науковий журнал — №8. — Харків, 2017. — С. 259—264.
10. Нестеренко Л. Психологічні особливості здійснення професійної комунікації державними службовцями / Л. Нестеренко // Вісник НАДУ. — 2005. — № 2. — С. 438—444.
11. Нинюк М. Формування етичної культури як різновиду професійної етики в процесі підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування / М. Нинюк //Вісник УАДУ. — 2003. — № 2. — С. 307—315.
12. Прудиус Л.В. Перспективи оцінювання професійних кваліфікацій державних службовців в Україні/ Л.В. Прудиус // Університетські наукові записки. — 2016. — № 60. — С. 161—171.
13. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типових вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії "А"" № 448 від 22.07.2016 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448-2016-%D0%BF
14. Наказ Національного агентства України з питань державної служби "Про затвердження Типових вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії "Б" і "В"" № 72 від 06.04.2016 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0647-16
15. Проект закону Верховної Ради України "Про освіту" № 3491-д від 04.04.2016 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH2OZ7LA.html
16. Постанова Кабінету Міністрів України "Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування" № 564 від 7 липня 2010 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/243532336
17. Серьогін С. Професійна компетентність керівних кадрів державної служби / С. Серьогін, Н. Серьогіна // Державне управління та місцеве самоврядування: збірник наукових праць. — Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2013. — № 3. — С. 215—223.
18. Турчинов А.И. Управление персоналом: учебник / А.И. Турчинов. — М.: Изд-во РАГС, 2008. — 608 с.
19. Указ Президента України "Стратегія державної кадрової політики на 2012—2020 роки" № 45 від 1 лютого 2012 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.prezident.gov.ua/
20. Федоренко В.Л. Пріоритетні напрями удосконалення освіти у сфері кадрової політики і державної служби при підготовці фахівців у галузі державного управління / В.Л. Федоренко // Вісник НАДУ. — 2014. — № 4. — С. 49—55.
21. Швейцарсько-український проект "Розвиток громадянських компетентностей в Україні DOCCU" [Електроний ресурс]. — Режим доступу: https://doccu.in.ua/pro-proekt/
22. Шевченко І.С. Ефективність та результативність персоналу в державному управлінні/ І.С. Шевченко // Стратегія державної кадрової політики — основа модернізації країни: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, Київ, 31 травня 2012 р.: до 15-річчя галузі науки "Державне управління". — К.: НАДУ, 2012. — 225 с.

T. Pulina, A. Tkachuk, A. Vafina

DEVELOPMENT OF PERSONAL POTENTIAL OF PUBLIC ADMINISTRATION OFFICE

Summary

The study reveals the essence of the personnel potential of the public service body on the basis of the analysis of scientific works of domestic scientists, the main components that shape the personnel potential are identified. The level of professional training is considered, which is the main part in the process of development of the public administration personnel potential and formation of their competence. The strategies of the state personnel policy, which are the main tool for overcoming the problems in the personnel policy of Ukraine, are explored. The most important of them is adopted on February 1, 2012 by Decree of the President of Ukraine the Strategy of State Human Resources Policies for 2012—2020 including the corresponding plan of measures relating to its implementation, where the primary objective is a determination of the new basis for social relations aimed at the effective use of human resources of the country, the development and renewal of personnel potential which is necessary for the construction of a democratic, social power with a developed market economy. The basic principles for developing a personnel potential of public authorities include the principles of democracy, a constant accumulation of the professional knowledge of civil servant, a competency-based career advancement, their involvement in work, their labor control. Public service reforming involves the use of skill profiles which expand the selection criteria for a position established by the qualification requirements, taking into consideration not only an educational level, an education and qualification level and the length of employment, but also working experience, expertise, knowledge and skills which are necessary for the effective performance of their official duties. The aforementioned instrument has been used in the various Human Resources Management areas, including a Human Resources planning and recruitment, professional training and advanced training, performance evaluations, promotion, career planning and its development. First of all the competence profiles will serve as a basis for the professional development of the civil servant: from the definition of personal educational needs to the improvement of training programmes and the approaches to a system advanced training on the whole. The goals and results of the implemented Swiss-Ukrainian project "DOCCU — Development of Civic Competences in Ukraine" are considered, which is the promising way to improve the efficiency of the training system and corporate promotion of civil servants. The ways for development of civil service personnel potential are offered.

Keywords: public service; civil servant; personnel potential; state personnel policy; professional training; competence.

References

1. Aver'ianov, V.B. (2003), Derzhavne upravlinnia: problemy administratyvno— pravovoi teorii ta praktyky [Public administration: problems of administrative-legal theory and practice], Fact, Kyiv, Ukraine.
2. Burakovs'ka A. (2003), "New еducational technologies for vocational training civil servants", Visnyk UADU, vol. 1, pp. 75—85.
3. Osvita.ua (2018), "Civil servant: training and professional development", available at: http://ru.osvita.ua/vnz/reports/sociology/12590/ (Accessed 30 October 2018).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), The Law of Ukraine "About the civil service", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19 (Accessed 20 October 2018).
5. Krushel'nyts'ka, T. and Pryhorodova S. (2010), "Improvement of the system of professional training civil servants: innovation and information aspect", Visnyk NADU, vol. 4, pp. 49—57.
6. Lapin, Ye.V. (2002), Ekonomichnyj potentsial pidpryiemstva [Economic potential of the enterprise], University book, Sumy, Ukraine.
7. Mykhalevs'ka, L.B. (2015), "Staff potential of public authorities as an object of scientific research", Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia i mistsevoho samovriaduvannia, vol. 1, pp. 8.
8. Pulina, T.V. (2017), "Quality management in project management of bodies public authority", Naukovo-praktychnyj zhurnal: Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 65—69.
9. Pulina, T.V. (2017), "Analysis of internal audit for the assessment system of management system of management in the authorities of the authorities", Biznes inform: naukovyj zhurnal, vol. 8, pp. 259—264.
10. Nesterenko, L. (2005), "Psychological peculiarities of the implementation of a professional communications by civil servants", Visnyk NADU, vol. 2, pp. 438—444.
11. Nyniuk, M. (2003), "Formation of ethical culture as a kind of professional ethics in the process of training civil servants and officials of local self-government", Visnyk NADU, vol. 2, pp. 307—315.
12. Prudyus, L.V. (2016), "Prospects for assessing professional qualifications civil servants in Ukraine", Universytets'ki naukovi zapysky, vol. 60, pp. 161—171.
13. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), "Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Approval of Typical Claims for Persons Claiming occupation of civil service positions of category "A'", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448-2016-%D0%BF (Accessed 2 November 2018).
14. National Agency of Ukraine on Civil Service (2016), "Resolution of the National Agency of Ukraine on Civil Service "Approval of Typical Claims for Persons Claiming occupation of civil service positions of category "B" and "V"", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0647-16 (Accessed 2 November 2018).
15. The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), The Law of Ukraine "About Education", available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH2OZ7LA.html (Accessed 29 October 2018).
16. Cabinet of Ministers of Ukraine (2010), "Provisions on the system of training, retraining and improvement qualifications of civil servants and officials of local self-government", available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/243532336 (Accessed 25 October 2018).
17. Serohin, S. (2013), "Professional competence of state managers services", DRIDU NADU, vol. 3, pp. 215—223.
18. Turchinov, A.I. (2008), Upravlenie personalom [Personnel management], 2nd ed, RAGS, Moscow, Russia.
19. The Decree of the President of Ukraine (2012), "The strategy of the state personnel policy for 2012—2020 years", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/45/2012 (Accessed 20 October 2018).
20. Fedorenko, V.L. (2014), "Priority directions of improvement of education in the field personnel policy and civil service in the training of specialists in the field of public administration ", NADU, vol. 4, pp. 49—55.
21. DOCCU (2018), "About the project DOCCU — Development of Civic Competences in Ukraine", available at: https://doccu.in.ua/pro-proekt/ (Accessed 18 October 2018).
22. Shevchenko, I.S. (2012), "Efficiency and effectiveness of staff in public administration", Materialy Vseukrains'koi naukovo-praktychnoi konferentsii za mizhnarodnoiu uchastiu [Materials of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference on International Participation], NADU, Kyiv, Ukraine, pp. 225

№ 12 2018, стор. 44 - 49

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 194

Відомості про авторів

Т. В. Пуліна

д. е. н., професор кафедри менеджменту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

T. Pulina

Doctor of Economics, Professor of Management Department, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhia


О. Ю. Ткачук

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

A. Tkachuk

Ph.D., Assistant Professor of Management Department, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhia


А. О. Вафіна

магістрант, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

A. Vafina

student of 2nd year of magister, Zaporizhzhia National Technical University, Zaporizhzhia

Як цитувати статтю

Пуліна Т. В., Ткачук О. Ю., Вафіна А. О. Розвиток кадрового потенціалу органу публічної служби. Економіка та держава. 2018. № 12. С. 44–49. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.44

Pulina, T., Tkachuk, A. and Vafina, A. (2018), “Development of personal potential of public administration office”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 44–49. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.44

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.