EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНТРОЛЬ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Р. О. Мадяр

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.31

УДК: 339.9

Р. О. Мадяр

КОНТРОЛЬ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті здійснено теоретичний аналіз оптимізації ланцюгів постачання, що передбачає комплексність цього процесу та має маркетинговий, логістичний, інформаційно-комунікаційний та інші виміри. Доведено, що сучасне уявлення про логістику сильно відрізняється від оригінального. Якщо раніше термін описував фізичний рух сировини і товарів, то тепер він включає планування, закупки, транспортування, зберігання тощо. Констатовано, що функціонування логістичної системи в умовах динамічного зовнішнього середовища пов'язане із виникненням проблемних ситуацій, наприклад, через невідповідність до заявлених показників надійності та якості поставок готової продукції, виникнення комерційних та технологічних втрат товару тощо. Зазначено, що подальшим перспективним розвитком логістики є контроль і управління ланцюгами постачання, що є свідченням зростаючого розуміння компаніями важливості координації всіх функцій і бізнес-процесів. Вельми важливим напрямом підвищення конкурентоспроможності підприємств України, в умовах глобалізації, є виробництво якісних і доступних за ціною товарів. Досягнення цієї мети без впровадження на підприємствах системи реєстрації, обліку та контролю логістичних витрат, неможливо. Контроль у логістичних системах має важливе значення у стратегічному і оперативному управлінні підприємством, грунтується на аналізі переваг логістичних проектів, вимог споживачів, умов конкуренції, співвідношень можливостей цільових ринків та витрат на їх забезпечення і вимагає регулярного узгодження цілей планування, управління та контролю за сферами діяльності підприємства. Сформовані схеми управління логістичними системами надають широкі можливості для використання в логістичній практиці.

Ключові слова: логістика; оптимізація ланцюгів постачання; контроль; логістична система; підприємство; глобальна економіка

Література

1. Крикавський Є.В. Логістичне управління: підручник. — Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005. — 684 с.
2. Чухрай Н.І. Логістичне обслуговування: Підручник. — Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006. — 292 с.
3. Сток. Дж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой: Пер. с 4-го англ. изд. — М.: ИНФРА-М, 2005, ХХХII. — 797 с.
4. Уотерс Д., Логистика. Управление цепью поставок: Пер. с англ. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 503 с. — (Серия "Зарубежный учебник").
5. Харрисон А., Хоук Р.В. Управление логистикой. Разработка стратегии логистических операций. — Д.: Баланс Бизнес Букс, 2007. — 368 с.
6. Бауэрсокс Доналд Дж., Клосс Дейвид Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок. 2-е изд. / [Пер. с англ. Н.Н. Барышниковой, Б.С. Пинскера]. — М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2012. — 640 е.
7. Денисенко М.П., Левковець П.Р., Михайлова Л.І. та ін. Організація та проектування логістичних систем: підручник / За ред. проф. М.П. Денисенка, проф. П.Р. Левковця, проф. Л.І. Михайлової. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 336 с.
8. Неруш Ю.М. Логистика [Текст]: учебник для вузов / Ю.М. Неруш; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД РФ. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Проспект, 2014. — 517 с.
9. Окландер М.А. Логістична система підприємства [Текст]: монография / М.А. Окландер. — Одеса: Астропринт, 2014. — 312 с.

R. Madia

MONITORING OF LOGISTIC WORK PROCESS IN ENTERPRISES IN TERMS OF GLOBALISATION

Summary

The author of the article sheds the light on the theoretical approach of supply chain optimisation that foresees the complexity of this process and includes marketing, logistic, informative communicative and other dimensions. It is proved that modern definition of logistics differs greatly from the original one. Formerly the term only described the physical movement of raw materials and goods. At present it also includes planning, purchase, transportation, keeping etc. The author states that logistic workflow system in terms of dynamic environment is connected to problem raising situations , for instance, the discrepancy in declared indices of reliability and quality of final goods, commercial and technological loss of goods etc. It is mentioned that the further perspective development of logistics is monitoring and management of supply chain. It proves that companies must understand the importance of coordination of all functions and business processes. Moreover, the author states that production of high-quality and available goods is an important approach of competitiveness of enterprises in terms of globalisation in Ukraine. The author believes that the achievement of these goals is impossible without the implementation of enterprise registration system and the monitoring of logistic expenses. The monitoring of logistic systems plays an important role in strategic and operations managing. It is also based on the preference analysis of logistic projects, consumers' needs, competitive environment, correlation of target market facilities and expenses on their maintenance. The author sums up that the monitoring of logistic systems needs regular coordination of planning targets, management and control of enterprise. Besides, the existing schemas of logistic systems provide great opportunities for implementation in logistics.

Keywords: logistics; supply chain optimisation; monitoring; logistic system; enterprise; global economics.

References

1. Krykavskyi, Ye.V. (2005), Lohistychne upravlinnia [Logistic management], Vydavnytstvo natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", Lviv,Ukraine.
2. Chukhrai, N.І. (2006), Lohistychne obsluhovuvannia [Logistic service], Vydavnytstvo natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", Lviv,Ukraine.
3. Stok, J.R. and Lambert, D.M. (2005), Strategicheskoie upravleniie logistikoi [Strategic managementof logistics], 4th ed., Infra-M, Moscow, Russia.
4. Waters, D. (2003), Logistika upravleniie tsepi postavok [The management of supplychain], Yuniti-dana, Moscow, Russia.
5. Harrison, A and Hoak, R.V. (2007), Upravleniie logistiko i razrabotka strategii i logisticheskikh operatsii [Logistics management. Elaboration of strategic logistic operations], Balans biznes buks, Dnipro, Ukraine.
6. Bauersoks, D. J. and Klos, D. J. (2012), Logistika: integrirovanaia tsep postavok [Logistics: integrated sup plychain], 2nd еd., ZAO "Olimp-Biznes", Moscow, Russia.
7. Denysenko, М.P. Levkovets, P.R. аnd Mykhailova, L.І. (2010), Orhanizatsiia ta proektuvannia lohistychnykh system [projects organisation of logistic systems], Thentr uchbovoii literatury, Kyiv, Ukraine.
8. Nerush, Yu.М. (2014), Logistika [Logistics], 4th ed., Prospekt, Moscow, Russia.
9. Oklander, М.А. (2014), Lohistychna systema pidpryiemstva [Logistic system of enterprise], Astroprint, Odesa, Ukraine.

№ 12 2018, стор. 31 - 34

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 128

Відомості про авторів

Р. О. Мадяр

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", м. Ужгород

R. Madia

Ph.D in Economics, Associate Professor, the lecturer of economic theory department, Uzhhorod National State University, Uzhhorod

Як цитувати статтю

Мадяр Р. О. Контроль логістичної діяльності на підприємствах в умовах глобалізації. Економіка та держава. 2018. № 12. С. 31–34. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.31

Madia, R. (2018), “Monitoring of logistic work process in enterprises in terms of globalisation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 31–34. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.31

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.