EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОЛОГІЧНИЙ ВАРІАНТ ВИЗНАЧЕННЯ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
М. А. Мащенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.16

УДК: 338.24.021.8

М. А. Мащенко

ЕКОЛОГІЧНИЙ ВАРІАНТ ВИЗНАЧЕННЯ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

На сучасному етапі важливого значення набуває формування механізму соціо-еколого-економічної безпеки. Обгрунтовано, що саме інвайронментальна безпека займає провідне місце у формуванні механізму. Визначено, що інвайронментальна безпека має такі варіанти визначення: екологічний, соціальний та економічний.
Проаналізовано, що екологічний варіант визначення інвайронментальної безпеки спрямований на забезпечення цілісності біологічних і фізичних природних систем. Систематизовано індикатори, що визначають екологічну ефективність.
Досліджено, що у господарській практиці існують наступні принципи природокористування: максимізація суспільної корисності природних ресурсів; відтворення природних ресурсів; екологізація виробництва.
Основні напрями досягнення екологічної стабільності позначені світовою екологічною комісією і є такими: захист навколишнього середовища; охорона здоров'я людей; раціональне використання природних ресурсів; сприяння міжнародному екологічному співробітництву.
Послідовне виконання вищезазначених напрямів вимагають координації зусиль всіх країн світу та потребують рішення таких проблем: кліматичні зміни, руйнування озонового шару Землі, втрата біо-розмаїтості, збільшення числа технічних аварій, управління джерелами прісної води, деградація лісових ресурсів, управління прибережними територіями, виробництво й утилізація відходів, міська екологія.

Ключові слова: безпека; інвайронментальна економіка; інвайронментальна безпека підприємства; держава; соціально-економічний розвиток.

Література

1. Мащенко М.А. Теоретичне обгрунтування сутності економічної категорії "Інвайронментальна безпека" / М.А. Мащенко // Вісник економіки транспорту та промисловості. — 2017. — № 60. — С. 49—55.
2. Мащенко М.А., Литвиненко А.В. Визначення пріоритетів інвайронментальної безпеки України / М.А. Мащенко, А.В. Литвиненко // Вісник економіки транспорту і промисловості. — № 61 — 2018. — С. 47—53.
3. Мащенко М.А. Особливості реалізації інвайронментальної безпеки України / М.А. Мащенко // Управління розвитком. — № 2 — 2018. — С. 64—68.
4. Дикань О.В. Соціальні аспекти інвайронментальної безпеки / О.В. Дикань, М.А. Мащенко // Інноваційна економіка. — №3—4. — 2018. — С. 80—86.
5. Васильєв О.В. Формування системи управління економічною безпекою промислових підприємств [Текст] / О.В. Васильєв, В.І. Мейта // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет. — Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету "Економічна думка". — 2013. — Т. 14. — № 2. — С. 138—145.
6. Черчик А.О. Процес управління еколого-економічною безпекою підприємства / А.О. Черчик // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки). — Х.: НТУ "ХПІ". — 2016. — № 28 (1200). — С. 51—54.
7. Hoepner, A. G. F., B. Kant, B. Scholtens, and P.-S. Yu. Is the journal Ecological Economics really in itself a poor and misleading guide to what ecological economics is about? A reply to "Influencing the perception of what and who is important in ecological economics" Ecological Economics. — 2013. — 89. — Р. 174—176.
8. Муравьев В.Е. Термины и понятия "зеленой" экономики: глоссарий [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.rudocs.exdat.com
9. Гридэл Т.Е. Промышленная экология: учеб. пособие для вузов / Т.Е. Гридэл, Б.Р. Алленби. Пер. с англ. Под ред. проф. Э.В. Гирусова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. — 527 с.
10. Офіційний сайт ООН, представництво в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.un.org.ua/ua
11. Офіційний сайт Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВОЗ) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.who.int/ru

M. Mashchenko

ECOLOGICAL OPTION TO DEFINE ENVIRONMENTAL SECURITY

Summary

At the present stage shaping a mechanism of socio-ecological and economic security is becoming very important. It is justified that environmental security occupies a leading place in shaping the mechanism. It is determined that environmental security has the following options: ecological, social and economic.
It is analyzed that the economic option of the definition determines the calculation of optimum use of limited resources and use of environmentally-friendly technologies to produce goods and services, including extracting and processing raw materials, creating environmentally-friendly products, minimizing, recycling and waste utilization. The social option of the definition of the environmental security definition is human-oriented and aimed at maintaining stability of social and cultural systems, including reducing the number of destructive conflicts between people. The ecological option of the definition of the environmental security is aimed at ensuring the integrity of biological and physical natural systems. The indicators that determine ecological efficiency are systematized.
It was investigated that in economic practice there are the following principles of nature management: maximizing the social utility of natural resources; reproducing natural resources; environmentally-friendly production.
The main directions to achieve ecological stability are designated by the World Environmental Commission and are as follows: protecting the environment; people's health protection; rational use of natural resources, promoting international environmental co-operation.
The consistent implementation of the directions mentioned above requires coordinating efforts of all world countries and solving the following problems: climate changes, destruction of the ozone layer of the Earth, bio-diversity losses, increase in a number of man-made accidents, managing freshwater sources, deforestation, coastal management, recycling and waste utilization, urban ecology.

Keywords: security; environmental economy; environmental security of the enterprise; government; socio-economic development.

References

1. Mashchenko, M. A. (2017), "Theoretical substantiation of the essence of the economic category "Invaironmentalnaya safety", Visnyk ekonomiky transportu ta promyslovosti, vol. 60, pp. 49—55.
2. Mashchenko, M.A. and Lytvynenko, A.V. (2018), "Determination of priorities of invariant safety of Ukraine", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 61, pp. 47—53.
3. Mashchenko, M.A. (2018),"Features of realization of invariant safety of Ukraine", Upravlinnia rozvytkom, vol. 2, pp. 64—68.
4. Dykan, O.V. and Mashchenko, M.A. (2018),"Social aspects of invariant safety", Innovatsiina ekonomika, vol. 3—4, pp. 80—86.
5. Vasyliev, O. V. and Meita, V.I. (2013), "Formation of the system of management of economic safety of industrial enterprises", Ekonomichnyi analiz: zb. nauk. Prats, Ekonomichna dumka, vol. 14, No. 2, pp. 138—145.
6. Cherchyk, A.O. (2016), "The process of management of ecological and economic safety of the enterprise", Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Kharkivskyi politekhnichnyi instytut, vol. 28(1200), pp. 51—54.
7. Hoepner, A. G. F. Kant, B. Scholtens, B. and Yu, P.-S. (2013), "Is the journal Ecological Economics really in itself a poor and misleading guide to what ecological economics is about? A reply to "Influencing the perception of what and who is important in ecological economics", Ecological Economics, vol. 89, pp. 174—176.
8. Muravev, V.E. (2018), "Terms and Concepts for a Green Economy", [Online], available at: http://www.rudocs.exdat.com, (Accessed 4 Nov 2018).
9. Gridel, T.E. Allenbi, T.E. and Per, B.R. (2004), Promyishlennaya ekologiya [Industrial ecology], YuNITI-DANA, Moscow, Russia.
10. Official website of the UN (2018), "Representative office in Ukraine", available at: http://www.un.org.ua/ua (Accessed 10 Nov 2018).
11. The official website of the World Health Organization (2018), available at: http://www.who.int/ru/ (Accessed 10 Nov 2018).

№ 12 2018, стор. 16 - 20

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 164

Відомості про авторів

М. А. Мащенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, статистики та прогнозування, Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця, м. Харків

M. Mashchenko

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Statistics and Forecasting, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

Як цитувати статтю

Мащенко М. А. Екологічний варіант визначення інвайронментальної безпеки. Економіка та держава. 2018. № 12. С. 16–20. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.16

Mashchenko, M. (2018), “Ecological option to define environmental security”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 16–20. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.16

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.