EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕХНОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СУЧАСНИХ ПРОЦЕСІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
А. П. Дука

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.4

УДК: 33.1: 338.45:37 (477)

А. П. Дука

ТЕХНОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СУЧАСНИХ ПРОЦЕСІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті акцентовано, що сучасне поглиблення диференціації країн у глобальному економічному середовищі за рівнем розвитку технологій обумовлене: розширенням бази для індустріалізації в регіонах Азії; зміною структури глобальної економіки; посиленням впливу розширення виробництва інноваційних продуктів на економічне зростання. Створення високотехнологічних виробництв на сьогодні стає основним напрямом забезпечення конкурентоспроможності продукції на світових ринках. Зазначене вимагає підвищення інноваційної активності, яка для більшості підприємств в Україні не достатньою мірою відповідає загальносвітовим тенденціям та спричиняє їх технологічне відставання від провідних компаній світу. Виявлено основні технологічні чинники стримання інноваційних зрушень у національній економіці впродовж 2014—2017 рр.: збільшення ступеня зносу основних засобів у цілому по переробній промисловості; зростання обсягів імпорту за окремими високотехнологічними видами промислової продукції України; зменшення питомої ваги реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової продукції; падіння інноваційної активності підприємств; суттєве скорочення видатків на дослідження й розробки у ВВП. Обгрунтовано, що стратегічні напрями розвитку економіки України мають базуватися на розробці заходів щодо зближення інноваційних та індустріальних процесів, відтворення базових видів обробної промисловості, орієнтованих на імпортозаміщення.

Ключові слова: технологічні детермінанти; індустріалізація; деіндустріалізація; модернізація; інноваційний розвиток; інноваційна активність; промислове виробництво.

Література

1. Васільєва Л.М. Формування інноваційної моделі розвитку національної економіки / Л.М. Васільєва // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. — 2016. — № 1 (39). — С. 121—124.
2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
3. Кіряков Д.І., Кірякова М.Є. Інтелектуальний потенціал компаній: досвід емпіричного дослідження / Д.І. Кіряков, М.Є. Кірякова // Реформування економіки України: стан та перспективи. Зб. Матер. VI Міжнародн. наук.-практ. конф. — К.: МІБО КНЕУ, 2011. — С. 94—97.
4. Малицкий Б.А. Неолиберализм и кризис инновационного развития экономики. Формула кризиса / Б.А. Малицкий. — К.: Феникс, 2009. — 64 с.
5. Новая технократическая волна на Западе. — М.: Прогресс, 1986. — 452 c.
6. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2011 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.oecd.org/sti/oecdsciencetechno logyandindustryscoreboard2011innovationandgrowthinknowledgeeconomies
7. Одотюк І.В. Технологічна структура промисловості України: реалії та перспективи розвитку / І.В. Одотюк. — К., 2009. — 304 с.
8. Петрина М. Базові умови створення інноваційної моделі розвитку економіки України / М. Петрина // Економіка України. — 2006. — № 8. — С. 35—40.
9. Чухно А.А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України / А.А. Чухно. — К.: ЛОГОС, 2003. — 631 с.

A. Duka,

TECHNOLOGICAL DETERMINANTS OF MODERN PROCESSES OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

Summary

The article emphasizes that by the level of technological development the current deepening of the differentiation of countries in the global economic environment is due to: an expansion of the base for industrialization in the regions of Asia; a change of the structure of the global economy; an increasing of the impact of expanding the production of innovation products on the economic growth. For today the creation of high-tech industries becomes the main direction of ensuring the competitiveness of products in the world markets. This requires an increase of innovation activity, which for most enterprises in Ukraine does not adequately correspond to the world trends and causes its technological lag behind the leading companies in the world.
The main technological factors of restraint of innovations in the national economy during the 2014—2017 years are revealed like an increase of the degree of wear and tear of fixed assets in general in the processing industry; an increase of imports of certain high-tech kinds of industrial products in Ukraine; a reduction of the share of realized innovation products in the volume of industrial products; a falling of innovation activity of enterprises; a significant reduction of research and development expenditures in GDP. It has been established that the innovation activity of the most Ukrainian enterprises is not sufficiently consistent with world trends and causes its technological lag behind the leading world companies. It has been detected the decrease of the total volume of expenditures on the research and development in GDP in 1996—2017 years from 1,36% to 0,45%; a two-fold decrease in the share of realized innovation production during 2014—2017 years in the industrial volume, and also a significant drop in the export of machinery, instrumentation, transport engineering and chemical industry with the simultaneous growth of imports. It has been emphasized that this situation affects the further deformation of the structure of Ukrainian industry and characterizes the low technological development of Ukrainian production.
It is grounded that the strategic directions of development of Ukrainian economy should be based on the development of measures to bring innovation and industrial processes closer together, a reproduction of basic types of manufacturing industries, focused on import substitutes, theoretical substantiation of technological determinants of innovation changes in the modern development of the national economy.

Keywords: technological determinants; industrialization; deindustrialization; modernization; innovation development; innovation activity; industrial production.

References

1. Vasil'ieva, L.M. (2016), "Formation of an innovative model for the development of the national economy", Visnyk Dnipropetrovs'koho derzhavnoho ahrarno-ekonomichnoho universytetu, vol. 1 (39), pp. 121—124.
2. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2018), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 20 Nov 2018).
3. Kiriakov, D.I. and Kiriakova, M.Ye. (2011), "Intellectual potential of companies: the experience of empirical research", Zbirka materialiv na VI Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsii. Reformuvannia ekonomiky Ukrainy: stan ta perspektyvy [Conference Proceedings of the VI International scientific-practical Conference. Reforming the Ukrainian economy: state and prospects], Kyiv National Economic University, Kyiv, Ukraine, pp. 94—97.
4. Malitskiy, B.A. (2009), Neoliberalizm i krizis innovatsionnogo razvitiya ekonomiki. Formula krizisa. [Neoliberalism and the crisis of innovation development of economy. The formula of the crisis], Fenix, Kyiv, Ukraine.
5. Gurevich, P. S. (1986), Novaia tekhnokratycheskaia volna na Zapade [New technocratic wave in the West] Progress, Moscow, Soviet Union.
6. OECD (2018), "Science, Technology and Innovation Outlook", OECD, Paris, available at: http://www.oecd.org/sti/oecd-science-technology-and-innovation-outlook-25186167.htm (Accessed 20 Nov 2018).
7. Odotyuk, I.V. (2009), Texnologichna struktura promyslovosti Ukrayiny: realiyi ta perspektyvy rozvytku [Technological structure of Ukrainian industry: realities and prospects of development], In-t ekonomiky ta prognozuvannya NAN Ukrayiny, Kyiv, Ukraine
8. Petryna, M. (2006), "Basic conditions for creating an innovative model for Ukraine's economy development", Ekonomika Ukrainy, vol. 8, pp. 35—40.
9. Chuxno, A.A. (2003), Postindustrial`na ekonomika: teoriya, praktyka ta yix znachennya dlya Ukrayiny [Post-industrial economics: theory, practice and their significance for Ukraine], Logos, Kyiv, Ukraine.

№ 12 2018, стор. 4 - 7

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 275

Відомості про авторів

А. П. Дука

д. е. н., доцент, професор кафедри публічного управління та менеджменту організацій, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

A. Duka,

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Public Administration and Organizations' Management, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

Як цитувати статтю

Дука А. П. Технологічні детермінанти сучасних процесів економічного розвитку України. Економіка та держава. 2018. № 12. С. 4–7. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.4

Duka,, A. (2018), “Technological determinants of modern processes of economic development of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 4–7. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.12.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.