EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗБУТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА-ІМПОРТЕРА
І. С. Корженко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.111

УДК: 658.81

І. С. Корженко

ЗБУТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА-ІМПОРТЕРА

Анотація

У статті досліджено сутність поняття "збутова діяльність" та визначено її місце і роль у підвищенні ефективності діяльності підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Розглянуто принципи формування збутової діяльності підприємства-суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності: економічності, плановості, синергізму, прибутковості, результативності, ефективності, системності, комплексності, соціальної відповідальності та стратегічної гнучкості. Розглянуто сутність кожного з вищенаведених принципів, здійснено їх узагальнення. Проаналізовано функції збутової діяльності підприємства-суб'єкта міжнародного бізнесу (організування інформаційного забезпечення про стан ринку, проведення маркетингових досліджень і складання прогнозів збуту; підписання договорів на постачання продукції; вибір форм і методів збуту, організування системи розподілу; створення комунікації та організування правового забезпечення; організування сервісного та післяпродажного обслуговування). Досліджено переваги та недоліки існуючих підходів до формування збутової діяльності підприємства. Визначено цілі процесу збуту продукції на підприємстві. Проаналізовано способи оптимізації процесу збуту на підприємстві.

Ключові слова: бут; збутова діяльність; принципи збутової діяльності; функції збутової діяльності; цілі процесу збуту.

Література

1. Коноплев В.Т. Международный маркетинг. — Донецк: Юго-Восток, 2008. — 319 с.
2. Майбогіна Н.В. Організація і методика аналізу збутової діяльності промислового підприємства: дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09 — К.,2009 — 23 с.
3. Кредісов А.І. Березовенко С.М., Волошин В.В., Биков Г.М., Мазуренко В.П. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: навч. посіб. для студ. екон. вузів і ф-тів. — К.: ВІРА-Р, 2002. — 544 с.
4. Маштабей В. Я. Экспоpтный маpкетинг. — К.: Хвиля-Пpес, 2005. — 220 с.
5. Огерчук Ю. В. Організування збутової діяльності підприємств: дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2004.
6. Пелішенко В.П. Маркетинговий менеджмент: навч. посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2003. — 200 с.
7. Кислий В.М., Біловодська О.А., Олефіренко О.М., Смоляник О.М. Логістика: Теорія та практика: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 360 с.

I. Korzhenko

SALES ACTIVITY OF THE IMPORTING COMPANY

Summary

The article explores the essence of the concept of "sales activity" and defines its place and role in improving the efficiency of enterprises engaged in foreign economic activity. The principles of forming the sales activity of the enterprise-subject of foreign economic activity: economics, planning, synergy, profitability, efficiency, efficiency, systemicity, complexity, social responsibility and strategic flexibility are considered. The essence of each of the above-mentioned principles is considered, their generalization is carried out. The functions of sales activity of the enterprise — the subject of international business (organization of information provision on the state of the market, marketing research and forecasting of sales, signing of contracts for the supply of products, the choice of forms and methods of sales, the organization of distribution system, the creation of communication and the organization of legal support; organization of service and after-sales service). Goals of optimization of the sales process at the enterprise are determined (strengthening of positions in the existing market, creation of an effective system of stimulation of sales, development of an commodity or corporate brand, creation of internal competitive advantages, access to new markets, leadership in the existing market, increase profitability of sales, preservation of positions). Methods of optimization of the sales process are analyzed (development of methods of stimulation the consumer, reinvestment of profits into the production sphere of the enterprise, promotion of sales managers, active marketing, reinvestment of profits into brand development, promotion of middle management, mass marketing, opening of new shopping centers, search for new dealers, active marketing, rational use of active working capital, investments in the development of new technologies). The advantages and disadvantages of existing approaches to the formation of sales activity of the enterprise are explored. The objectives of the sales process of the enterprise are determined. The methods of optimization of sales process at the enterprise are analyzed.

Keywords: sales; sales activity; sales activity principles; functions of sales activities; goals of the sales process.

References

1. Konoplev, V.T. (2008), Mezhdunarodnyiy marketing [International marketing], Yuho-Vostok, Donetsk, Ukraine.
2. Maibogina, N.V. (2009), Organization and method of analysis of sales activity of an industrial enterprise, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Kyiv, Ukraine.
3. Kredisov, A.I. Berezovenko, S.M. Voloshin, V.V. Bykov, G.M. and Mazurenko, V.P. (2002), Upravlinnya zovnishnoekonomichnoyu diyalnistyu [Management of foreign economic activity], VIRA-R, Kyiv, Ukraine.
4. Mashtabey, V.Yu. (2005), Еkspoptnyy mapketynh [Export marketing], Khvylia-Ppes, Kyiv, Ukraine.
5. Ogerchuk, Y.V. (2004), "Organizing sales activity of the enterprises", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Natsional'nyj un-t "L'vivs'ka politekhnika", Lviv, Ukraine.
6. Pelishenko, V.P. (2003), Marketynhovyy menedzhment [Marketing Management], Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv, Ukraine.
7. Kisliy, V. М. Belovodskaya, O. A. Olefirenko, O. M. and Smoljanik, O. М. (2010), Lohistyka: Teoriya ta praktyka [Logistics: Theory and Practice], Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv, Ukraine.

№ 11 2018, стор. 111 - 114

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 683

Відомості про авторів

І. С. Корженко

магістр кафедри міжнародних економічних відносин, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

I. Korzhenko

Master of the International Economic Relations Department in Kyiv National University of Trade and Economics, Kiev

Як цитувати статтю

Корженко І. С. Збутова діяльність підприємства-імпортера. Економіка та держава. 2018. № 11. С. 111–114. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.111

Korzhenko, I. (2018), “Sales activity of the importing company”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 111–114. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.111

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.