EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДИНАМІКА КОН'ЮНКТУРИ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ
К. В. Загребельна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.102

УДК: 332.6

К. В. Загребельна

ДИНАМІКА КОН'ЮНКТУРИ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті виокремлено та здійснено макроекономічний аналіз кон'юнктури ринку нерухомості в Україні за останнє десятиліття. Сформульовано головні чинники, які будуть обумовлювати подальші перспективи його розвитку. Обгрунтовано взаємодію чинників, що визначають особливості динаміки співвідношення попиту та пропозиції на житло в Україні.
Проведено аналіз сучасного стану формування ринку нерухомості України, його основних сегментів: первинного і вторинного ринку житлової нерухомості. Аналіз кон'юнктури ринку нерухомості міста Києва показує, що під впливом несприятливої ринкової кон'юнктури пропозиції істотно перевищують попит. Після підвищення реальних доходів основної маси покупців можна очікувати зростання цін, але він не може бути в істотних розмірах.
Проаналізовано фактори, які впливають на прийняття рішень і визначають якість середовища, що впливають на суб'єкти ринку. На основі проведеного аналізу встановлено основні загрози, можливості, сильні та слабкі сторони розвитку ринку нерухомості в України, які прямо чи опосередковано впливають на інструменти фінансування та в цілому стимулювання сфери діяльності. З точки означеного, дослідження динаміки кон'юнктури ринку нерухомості в Україні є актуальною та має практичну значимість для обгрунтування політики забезпечення житлом громадян України, які потребують допомоги з боку держави. Відповідно до вищезазначеного, слід виокремити низку можливих перспективних напрямів удосконалення житлової політики держави з метою поліпшення становища у цій сфері.

Ключові слова: попит; пропозиція; ринок нерухомості; кон'юнктура; динаміка; первинний і вторинний ринок житлової нерухомості.

Література

1. Асаул А.М. Ринок нерухомості: навч. посіб. / А.М. Асаул, В.І. Павлов, І.І. Пилипенко, та ін. — К., 2004. — С. 17.
2. Борисов А.Б. Большой энциклопедический словарь / А.Б. Борисов (авт.-сост.). — М.: Книжный мир, 1999. — 896 с.
3. Пископпель Ф.Г. Основы изучения конъюнктуры капиталистического хозяйства / Ф.Г. Пископпель. — М.: Изд-во ИМО, 1960. — 302 с.
4. Мочерний С.В. Економічна енциклопедія: У трьох томах. — Т. 2. / Ред. кол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. — К.: Видавничий центр "Академія", 2000. — 864 с.
5. Репке В. Конъюнктура / Под ред. А.Л. Вайнштейна.— М.: Финанс.изд. НКФ СССР, 1927. — 171 с.
6. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры. Избранные сочинения / Ред. колл. Л.И. Абалкин и др. — М.: Экономика, 1993. — 526 с.
7. Асаул А.М. Економіка нерухомості: підручник / А.М. Асаул, І.А. Брижань, В.Я. Чевганова. — К.: Лібра, 2004. — 304 с.
8. Завора Т. Ринок нерухомості та особливості його функціонування / Т. Завора // Економіст. — 2006. — № 10. — С. 40—43.
9. Манн Р.В. Особливості діагностування стану і перспектив розвитку ринку нерухомості / Р.В. Манн // Економіка та держава: наук.-практ. журнал. — 2011. — № 9. — С. 15—17.
10. Рейкін В.С. Інформація аналітичного центру газети / В.С. Рейкін // Волинський спеціалізований рекламно-інформаційний тижневик "Експрес нерухомість". — 2009. — № 4 (328). — С. 3.
11. Столична нерухомість: 100realty.ua. Аналіз цін вторинного ринку житлової нерухомості Києва / На основі даних від АН "Благовіст" і АН ParkLane. — 2018 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://100realty.ua/uk/analytics/47166

K. Zahrebelna

THE DYNAMICS OF THE REAL ESTATE MARKET CONDITIONS IN UKRAINE

Summary

The article represents the macroeconomic analysis of the real estate of the market conditions in Ukraine has been made for the last decade. The main factors that will determine the future prospects of its development are formulated. The interaction of factors that determine the peculiarities of the dynamics of the ratio of supply and demand for housing in Ukraine is substantiated.
An analysis of the current state of the Ukrainian real estate market is conducted. Its main segments: the primary and secondary residential real estate market. The analysis of the market situation of the Kiev real estate market shows that under the influence of unfavorable market conditions the supply substantially exceeds demand. After rising real incomes, most buyers may expect price increases, but this can't be substantial.
The factors that influence the decision making and determine the quality of the environment affecting the market actors are analyzed. Based on the analysis, the main threats were identified. Strengths and weaknesses of the real estate market in Ukraine. Which directly or indirectly affects the financing instruments and, in general, the stimulation of the field of activity.
The heads of the staff are formed, they will be charged with the perspectives of their development. From the point of view, the study of the dynamics of the real estate market situation in Ukraine is relevant and has practical significance to justify the policy of providing housing for Ukrainian citizens in need of state assistance. In line with the foregoing, a number of possible prospective directions of improvement of the housing policy of the state should be singled out in order to improve the situation in this area. According to the results of the study, we can conclude that the problem of providing the population of Ukraine with social housing has become very acute. The role of the state is precisely to introduce the tools of the real estate market activation through the use of the financial mechanism.

Keywords: supply; demand; the real estate market; market conditions; dynamics; primary and secondary market of the real estate.

References

1. Asaul, A. M. Bryzhan', I. A. and Chevhanova, V. Ya., (2004), Ekonomika nerukhomosti: pidruchnyk [Real Estate Economics: Textbook], Libra, Kyiv, Ukraine.
2. Asaul, A.M. Pavlov, V. I. and Pylypenko, I. I. (2004), Rynok nerukhomosti: navch. posib. [Real estate market], Kyiv, Ukraine.
3. Borysov, A.B. (1999), Bol'shoj entsyklopedycheskyj slovar' [Big Encyclopedic Dictionary], Knyzhnyj myr, Moscow, Russia.
4. Kondrat'ev, N.D. (1993), Bol'shye tsykly kon'iunktury. Yzbrannye sochynenyia [Big cycles of conjuncture. Selected writings], Ekonomyka, Moscow, Russia.
5. Mochernyj, S.V. (2000), Ekonomichna entsyklopediia: U tr'okh tomakh. T. 2. [Economic Encyclopedia: In three volumes. T. 2], Vydavnychyj tsentr "Akademiia", Kyiv, Ukraine.
6. Pyskoppel', F.H. (1960), Osnovy yzuchenyia kon'iunktury kapytalystycheskoho khoziajstva [Fundamentals of studying the conjuncture of the capitalist economy], YMO, Moscow, Russia.
7. Repke, V. (1927), Kon'iunktura [Conjuncture], Fynans.yzd. NKF SSSR, Moscow, Russia.
8. Mann, R.V. (2011), "Features of diagnosing the state and prospects of the real estate market", Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 15—17.
9. Rejkin, V. S. (2009), "Information of the analytical center of the newspaper", Ekspres nerukhomist', vol. 4, pp. 3.
10. Zavora, T. (2006), "Real estate market and features of its functioning", Ekonomist, vol. 10, pp. 40—43.
11. Stolychna nerukhomist': 100realty.ua. (2018), "Analysis of prices of the secondary market of residential real estate in Kiev", available at: https://100realty.ua/uk/analytitss/47166 (Accessed 20 September 2018).

№ 11 2018, стор. 102 - 106

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 1623

Відомості про авторів

К. В. Загребельна

аспірант кафедри національної економіки та публічного управління, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

K. Zahrebelna

postgraduate student at the Department of National Economy and Public Administration, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

Як цитувати статтю

Загребельна К. В. Динаміка кон'юнктури ринку нерухомості в Україні. Економіка та держава. 2018. № 11. С. 102–106. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.102

Zahrebelna, K. (2018), “The dynamics of the real estate market conditions in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 102–106. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.102

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.