EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК СИСТЕМИ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
К. В. Гребеник

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.97

УДК: 336.131

К. В. Гребеник

РОЗВИТОК СИСТЕМИ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Бюджет є головним компонентом системи фінансового регулювання розвитку економіки і соціальної сфери. Координація і взаємодія головних складових системи бюджетного регулювання — бюджетних доходів і видатків, боргової політики, системи міжбюджетних відносин, податково-митної політики — є важливим напрямком загальної економічної політики.
Посилюється значення бюджетного регулювання, що обумовлено його здатністю до стимулювання розвитку продуктивних сил та реалізації структурних реформ економічної системи.
У статті розглянуто державне бюджетне регулювання як фактор економічного зростання, підвищення рівня і якості життя населення, модернізації соціальної сфери та економіки. Циклічність економічного розвитку зумовлює необхідність адаптації бюджетної політики до змін макроекономічної політики. Через це важливо своєчасно виявити та оцінити вплив ендогенних і екзогенних факторів на інституційні складові бюджетної системи, динаміку їх розвитку. Якість бюджетного планування і прогнозування в значній мірі впливає на загальну фінансову стійкість системи державних фінансів.
Бюджетне регулювання визначає обсяги первинного розподілу ВВП, здійснює вплив на структуру заощаджень та динаміку боргових зобов'язань, забезпечує вирішення основних завдань суспільного розвитку та виступає інструментом реалізації внутрішнього потенціалу економічного зростання.
У роботі доведено важливість науково-обгрунтованого визначення показників із урахуванням прогнозних тенденцій основних макроекономічних індикаторів національної економіки для створення передумов для забезпечення сталого економічного розвитку у довгостроковій перспективі. Бюджетне регулювання соціального-економічного розвитку на базі довгострокових планів і прогнозів бюджету надає змогу: обгрунтовувати структуру доходів бюджету та визначати чіткі пріоритети у сфері видатків; удосконалювати розподіл фінансових ресурсів для досягнення стратегічних цілей економічного розвитку; підвищувати відповідальність учасників бюджетного процесу; проводити ефективний фінансовий контроль у бюджетному процесі.

Ключові слова: бюджет; бюджетна система; державні фінанси; бюджетне регулювання; економіка; доходи бюджету; видатки бюджету.

Література

1. Боголіб Т.М. Бюджетна система України: нова реальність та глобальні виклики // Економічний часопис. — ХХІ. — 2016. — № 1—2. — С. 41—43.
2. Державне фінансове регулювання економічних перетворень: монографія / І.Я. Чугунов, А.В. Павелко, Т.В. Канєва, та ін.; за заг. ред. А.А. Мазаракі. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. — 376 с.
3. Ерроу К.Дж. Нарис з історії поведінки в умовах ринку. — К., 2014. — 372 с.
4. Чугунов І.Я. Бюджетні відносини в системі соціально-економічного розвитку країни // Казна Україна. — 2014. — № 6. — С. 25—28.
5. Чугунов І.Я., Ігнатюк І.М. Формування видатків бюджету у системі соціально-економічного розвитку країни // Економічний вісник університету. Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди. — 2016. — № 28/1. — С. 217—226.

K. Hrebenyk

DEVELOPMENT OF THE BUDGETARY REGULATION OF THE ECONOMY

Summary

The budget is a major component of the financial regulation system for economic and social development. Coordination and interaction of the main components of the system of budgetary regulation — budget revenues and expenditures, debt policy, intergovernmental fiscal relations, tax and customs policies — are an important area of overall economic policy.
The importance of budgetary regulation is increasing due to its ability to stimulate the development of productive forces and the implementation of structural reforms in the economic system.
The article considers state budget regulation as a factor of economic growth, raising the level and quality of life of the population, modernizing the social sphere and economy. The cyclical nature of economic development necessitates the adaptation of fiscal policy to changes in macroeconomic policy. Because of this, it is important to timely identify and assess the impact of endogenous and exogenous factors on the institutional components of the budget system and the dynamics of their development. The quality of budget planning and forecasting greatly affects the overall financial sustainability of the public finance system.
Budgetary regulation determines the volume of primary distribution of GDP, influences the structure of savings and the dynamics of debt obligations, provides for the solution of the main tasks of social development and acts as an instrument for realizing the internal potential of economic growth.
The importance of the scientifically-based determination of indicators with the account of the forecast trends of the main macroeconomic indicators of the national economy for the creation of prerequisites for ensuring sustainable economic development in the long-term perspective is proved in the paper. Budgetary regulation of social and economic development on the basis of long-term plans and forecasts of the budget provides: to justify the structure of budget revenues and to determine clear priorities in the field of expenditures; improve the distribution of financial resources to achieve strategic goals of economic development; increase the responsibility of the participants in the budget process; to carry out effective financial control in the budget process.

Keywords: udget; budget system; state of finance; budgetary regulation; economy; budget revenues; budget expenditures.

References

1. Boholib, T. M. (2016), "The Budget System of Ukraine: New Reality and Global Challenges", Ekonomichnyj chasopys — XXI, vol. 1—2, pp. 41—43.
2. Chugunov, I.Ya. Pavelko, A.V. and Kanieva, T.V. (2015), Derzhavne finansove rehuliuvannia ekonomichnykh peretvoren' [State Financial Regulation of Economic Transformations], Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, Kyiv, Ukraine.
3. Arrow, K. J. (2014), Narys z istorii povedinky v umovakh rynku [An Essay on the History of Behavior in Market Conditions], Kyiv, Ukraine.
4. Chugunov, I. Ya, (2014), "Budget relations in the system of socio-economic development of the country", Kazna Ukraine, vol. 6, pp. 25—28.
5. Chugunov, I. Ya. and Ihnatiuk, I. M. (2016), "Formation of budget expenditures in the system of socio-economic development of the country", Ekonomichnyj visnyk universytetu. Pereiaslav-Khmel'nyts'kyj derzhavnyj universytet imeni Hryhoriia Skovorody, vol. 28\1, pp. 217—226.

№ 11 2018, стор. 97 - 101

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 429

Відомості про авторів

К. В. Гребеник

аспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

K. Hrebenyk

postgraduate student , Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

Як цитувати статтю

Гребеник К. В. Розвиток системи бюджетного регулювання економіки. Економіка та держава. 2018. № 11. С. 97–101. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.97

Hrebenyk, K. (2018), “Development of the budgetary regulation of the economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 97–101. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.97

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.