EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Є. О. Діденко, А. С. Фесюн

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.90

УДК: 65.011

Є. О. Діденко, А. С. Фесюн

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Анотація

У статті досліджено сучасні умови розвитку вітчизняного підприємництва та виявлено ключові індикатори загальнонаціонального рівня, що обумовлюють кризові тенденції здійснення підприємствами господарської діяльності та розвитку як промисловості зокрема, так і економіки Україні загалом. Задля цього було досліджено динаміку внутрішнього валового продукту країни, розглянуто зміну індексів споживчих цін, цін виробників продукції, реальної заробітної платні, обсягів промислового виробництва, а також тенденції зміни кількості суб'єктів господарювання за основними видами економічної діяльності, пов'язану з цим структурну статистику та тенденції результатів їх функціонування протягом 2012—2017 років. У роботі встановлено основні ознаки кризи як економічного явища, а також виявлено особливості антикризового управління підприємства як специфічної складової менеджменту виробничо-комерційної системи. На основі досліджених теоретико-методичних засад антикризового менеджменту у статті розроблено принципову модель механізму антикризового управління підприємством, що розкриває сутність ключових етапів цього процесу, його основні цілі та складові задля їх досягнення. Окрім того, визначено особливу роль в процесі антикризового управління, сутність якого визначається рівнем кризових проявів, створення конкурентних переваг та забезпечення конкурентоспроможності підприємства, що має створити потенціал для формування рівнів його економічного захисту у майбутньому. Також у роботі з урахуванням з урахуванням доробок у цій сфері управлінської науки сформовано суб'єктово-функціональну схему антикризового управління, яка демонструє особливості діяльності керівництва підприємства в контексті попередження та протидії потенційним та фактичним загрозам його сталому розвитку. Окрім того, встановлено принципову ситуаційність виконання управлінських функцій, що залежатиме від типу обраної суб'єктом антикризового управління стратегії та тактики.

Ключові слова: криза; загроза; тенденція; економічна безпека; антикризове управління; стратегія; тактика.

Література

1. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: навч. посібник / В.О. Василенко. — К.: ЦУЛ, 2003. — 504 с.
2. Вишневская О.В. Механизмы антикризисного управления предприятием / О.В. Вишневская // Менеджмент в России и за рубежом. — 2007. — № 3. — С. 105—113.
3. Галушко О.І. // Проблемы эффективного функционирования предприятий в современных условиях / О.І. Глушко // Материалы Всеукраинской научно-практич. конференции. — Севастополь: СевНТУ. — 2003.— [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://sevntu.com.ua/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe
4. Гринько Т. Стратегія як інструмент антикризового управління на підприємстві / Т. Гринько // Економіст. — 2013. — № 8. — С. 51—53.
5. Діденко Є.О. Особливості формування інноваційної безпеки підприємства / Є .О. Діденко, Ю.С. Моторна // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". — Дніпропетровськ: ДДАЕУ, 2018. — №1. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/46.pdf
6. Діденко Є.О. Модель антикризового управління підприємством / Є.О. Діденко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. — 2015. — № 3 (87): Серія "Економічні науки". — C. 53—58.
7. Єлець О.П. Система антикризового управління підприємством: її ознаки та принципи / О.П. Єлець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2007. — Т. 3. — № 6. — С. 316—319.
8. Кривов'язюк І.В. Антикризове управління підприємством: навч. посібник / І. В. Кривов'язюк. — К.: Кондор, 2008 — 374 с.
9. Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством: підручник / Л. О. Лігоненко. — К. : КНТЕУ, 2005. — 824 с.
10. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
11. Рамазанов С.К. Технології антикризового управління / С.К. Рамазанов, О.П. Степаненко, Л.А. Тимашова. — Луганськ: СНУ, 2004. — 191 с.
12. Скібіцький О.М. Антикризовий менеджмент: навч. посібник / О.М. Скібіцький. — К.: Центр учбової літератури, 2009 — 568 с.
13. Терещенко О. О. Антикризове фінансове управління на підприємстві: навч. посіб. / О.О. Терещенко. — К.: КНЕУ, 2004. — 560 с.
14. Ткаченко А.М. Сучасний підхід до антикризового управління машинобудівним підприємством: монографія / А.М. Ткаченко, О.П. Єлець. — Запоріжжя: Видавництво Запорізької державної інженерної академії, 2010. — 277 с.
15. Чернявский А.Д. Антикризисное управление: учеб. пособие / А.Д. Чернявський. — К.: МАУП, 2000. — 208 с.
16. Юрик Н.Є. Особенности выбора антикризисной стратегии на основе структурно-морфологического анализ / Н.Є. Юрик // Економiчний часопис-XXI. — 2011. — № 1—2. — С. 62—65.

E. Didenko, A. Fesiun

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF ENTERPRISES

Summary

In this article the modern conditions of development of domestic business are investigated and the key indicators of the national level are determined, which determine the crisis tendencies of the enterprises of economic activity and development of both industry in particular and the economy of Ukraine as a whole. For this purpose, the dynamics of the gross domestic product of the country was investigated, changes in consumer price indices, producer prices, real wages, volumes of industrial production, as well as trends in the number of subjects of management in the main types of economic activity, related structural statistics and trends in the results of their functioning during 2012-2017. The paper identifies the main features of the crisis as an economic phenomenon, as well as identifies the features of the crisis management of the enterprise as a specific component of the management of the production and commercial system. On the basis of the investigated theoretical and methodological principles of anti-crisis management, the article develops the basic model of the mechanism of crisis management of the enterprise, which reveals the essence of the key stages of this process, its main goals and components for their achievement. In addition, a special role in the process of crisis management is determined, the essence of which is determined by the level of crisis manifestations, the creation of competitive advantages and ensuring the competitiveness of the enterprise, which should create the potential for formation of levels of its economic protection in the future. Also in the work, taking into account the achievements in this area of management science, a subject-functional scheme of crisis management has been formed that demonstrates the peculiarities of the management's activities in the context of prevention and counteraction to the potential and actual threats to its sustainable development. In addition, the principle situation of the implementation of managerial functions is determined, which will depend on the type of anti-crisis management strategy and tactics chosen by the subject.

Keywords: crisis; threat; trend; economic security; anti-crisis management; strategy; tactics.

References

1. Vasylenko, V.O. (2003), Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom [Anticrisis management of the enterprise], TsUL, Kyiv, Ukraine.
2. Vishnevskaja, O. V. (2007), "Mechanisms of anti-crisis management of the enterprise", Menedzhment v Rossii i za rubezhom, vol. 3, pp. 105—113.
3. Galushko, O. І. (2003), "Problems of effective functioning of enterprises in modern conditions", Materialy Vseukrainskoj nauchno-praktich. Konferencii, [Online], available at: http://sevntu.com.ua/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe (Accessed 1 Oct 2018).
4. Hryn'ko, T. (2013), "Strategy as an instrument of crisis management at the enterprise", Ekonomist, vol. 8, pp. 51—53.
5. Didenko, E. O. and Motorna, Yu. S. (2018), "Features of the formation of enterprise innovation security", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/46.pdf (Accessed 1 Oct 2018).
6. Didenko, Е. O. (2015), "Model of crisis management enterprise", Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu tekhnolohij ta dyzajnu, vol. 3 (87), pp. 53—58.
7. Yelets', O. P. (2007), "System of crisis management of the enterprise: its features and principles", Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 6 (87), pp. 316—319.
8. Kryvov'iaziuk, I. V. (2008), Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom [Anticrisis management of the enterprise], Kondor, Kyiv, Ukraine.
9. Lihonenko, L. O. (2005), Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom [Anticrisis management of the enterprise], KNTEU, Kyiv, Ukraine.
10. Official site of the State Statistics Service of Ukraine (2018), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 1 Oct 2018).
11. Ramazanov, S. K. Stepanenko, O. P. and Tymashova, L. A. (2004), Tekhnolohii antykryzovoho upravlinnia [Anti-crisis management technologies], SNU, Luhans'k, Ukraine
12. Skibits'kyj, O. M. (2009), Antykryzovyj menedzhment [Anticrisis management], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
13. Tereschenko, O. O. (2010), Antykryzove finansove upravlinnia na pidpryiemstvi [Anticrisis financial management at the enterprise], KNTEU, Kyiv, Ukraine.
14. Tkachenko, A. M. and Yelets', O. P. (2010), Suchasnyj pidkhid do antykryzovoho upravlinnia mashynobudivnym pidpryiemstvom [Modern approach to crisis management machine-building enterprise], Vydavnytstvo Zaporiz'koi derzhavnoi inzhenernoi akademii, Zaporizhzhia, Ukraine.
15. Cherniavskyj, A. D. (2000), Antykryzove upravlinnia [Anticrisis management], MAUP, Kyiv, Ukraine.
16. Yuryk, N. Ye. (2011), "Features of the choice of anticrisis strategy based on structural and morphological analysis", Ekonomichnyj chasopys-XXI, vol. 1—2, pp. 62—65.

№ 11 2018, стор. 90 - 96

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 836

Відомості про авторів

Є. О. Діденко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

E. Didenko

Ph.D., associate professor of management department, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv


А. С. Фесюн

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

A. Fesiun

master's degree, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

Як цитувати статтю

Діденко Є. О., Фесюн А. С. Теоретико-методичні засади антикризового управління підприємствами. Економіка та держава. 2018. № 11. С. 90–96. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.90

Didenko, E. and Fesiun, A. (2018), “Theoretical and methodological principles of anti-crisis management of enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 90–96. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.90

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.