EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Л. І. Бровко, Ю. В. Сорока, Є. І. Бровко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.85

УДК: 336.717

Л. І. Бровко, Ю. В. Сорока, Є. І. Бровко

АНАЛІЗ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Анотація

Кредитування є найважливішим напрямом здійснюваних банком активних операцій, бо кредитний портфель становить здебільшого від третини до половини всіх активів банку. У структурі балансу банку кредитний портфель розглядається як єдине ціле та складова частина активів банку, що має свій рівень дохідності та ризику. Тому для успішного кредитування — забезпечення повернення наданих позичок та підвищення дохідності кредитних операцій, банки повинні впровадити ефективну та гнучку систему управління кредитним портфелем. Досягнути ж цього можна за допомогою вивчення теоретичних і практичних питань щодо підходів та процесу управління кредитним портфелем комерційного банку.
У роботі було розглянуто теоретичні основи управління кредитним портфелем, зокрема уточнено сутність поняття "кредитний портфель банку" та його роль, враховуючи сучасні ринкові умови, розглянуто підходи до управління кредитним портфелем. Визначено послідовні етапи процесу управління кредитним портфелем комерційного банку. Було досліджено сутність, функції та етапи розробки кредитної політики банку. Зазначено, що кредитний портфель банку не є простою сумою наданих позичок, а виступає структурованим портфелем активів, що піддається оцінці, сегментації, класифікації та управлінню. Проаналізували сучасний стан кредитних портфелів комерційних банків України та визначили фактори, що на них впливають, також було досліджено динаміку кількості банків в Україні за період 2013—2017 роки. Обгрунтовано прийоми та заходи захисту від кредитного ризику, які дають змогу мінімізувати можливі втрати комерційних банків. Визначили напрями вдосконалення управління кредитним портфелем комерційних банків на основі аналізу сучасного стану банківського кредитування в Україні.

Ключові слова: банківська діяльність; кредитна діяльність; кредитний портфель комерційного банку; ризик.

Література

1. Аналіз банківської діяльності: підручник / А.М. Герасимович, М.Д. Алексеєнко, І.М. Парасій-Вергуненко та ін. / За ред. А.М. Герасимовича. — К.: КНЕУ, 2004. — 599 с.
2. Вовк В.Я., Хмеленко О.В. Кредитування і контроль: навч. посіб. / В.Я. Вовк, О.В. Хмеленко. — К.: Знання, 2008. — 463 с.
3. Жукова Н.К., Зражевська Н.В. Сучасний стан та проблеми управління кредитним портфелем комерційних банків / Н.К. Жукова, Н.В. Зражевська // Економічний часопис-XXI. — 2013. — № 1—2 (1). — 71 с.
4. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: підручник / Л.О. Примостка. — К.: КНЕУ, 2004. — 468 с.
5. Степаненко К.Р. Особливості формування кредитного портфеля банку / К.Р. Степаненко // Науковий вісник Ужгородського національного університету — 2016. — № 7. — С. 169.
6. Чуб П.М. Нетрадиційний підхід управління кредитним портфелем комерційного банку (практика) / П.М. Чуб // Ринок цінних паперів України.— 2003. — № 7—8. — С. 55—61.
7. Грошово-кредитна статистика НБУ// Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish

L. Brovko, Yu. Soroka, Ye. Brovko

ANALYSIS OF THE LOAN PORTFOLIO OF UKRAINIAN COMMERCIAL BANKS IN MODERN CONDITIONS

Summary

Lending is the most important area of active operations carried out by the bank, since the loan portfolio mainly accounts for between a third and a half of all bank assets. In the structure of the bank's balance sheet, the loan portfolio is considered as a whole and a component of assets of the bank, it has its own level of profitability and risk. Therefore, for successful lending — ensuring the repayment of loans provided and increasing the profitability of lending operations, banks must implement an effective and flexible system of loan portfolio management. This can be achieved by studying the theoretical and practical issues of approaches and the process of managing the loan portfolio of a commercial bank.
The paper reviewed the theoretical foundations of credit portfolio management, in particular, clarified the essence of the concept of a bank's loan portfolio and its role, taking into account current market conditions, considered approaches to managing a loan portfolio. The successive stages of the process of managing a credit bank's commercial portfolio were determined. Functions and stages of the development of the credit policy of the bank. It was noted that the loan portfolio of the bank is not a simple sum of granted loans, but rather structurers. This portfolio of assets is subject to assessment, segmentation, classification and management. The current state of the loan portfolios of commercial banks in Ukraine has been analyzed and the factors affecting them have been determined, and the dynamics of the number of banks in Ukraine for the period 2013-2017 has been studied. Credit risk to minimize potential losses of commercial banks. Defined ways to improve the management of the loan portfolio of commercial banks based on an analysis of modern state of bank lending in Ukraine.

Keywords: anking; lending; credit portfolio of a commercial bank; risks.

References

1. Herasymovych, A. M. Alekseyenko, M. D. and Parasiy-Verhunenko, I. M. (2004), Analiz bankivs'koyi diyal'nosti [Analysis of banking activity], KNEU, Kyiv, Ukraine.
2. Vovk, V.Yа. and Khmelenko, O.V. (2008), Kredytuvannya i kontrol' [Lending and control], Znannya, Kyiv, Ukraine.
3. Zhukova, N.K. and Zrazhevs'ka, N.V. (2013), "Current state and problems of management of the credit portfolio of commercial banks", Ekonomichnyy chasopys-XXI, vol. 1—2 (1), p. 71.
4. Prymostka, L.O. (2004), Finansovyj menedzhment u banku [Financial management at the bank], 2-nd ed., KNEU, Kyiv, Ukraine.
5. Stepanenko, K. R. (2016), "Features of forming a loan portfolio of the bank", Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu, vol. 7.
6. Chub, P. M. (2003), " Non-traditional approach to managing a commercial bank's loan portfolio (practice)", Rynok tsinnykh paperiv Ukrainy, vol. 7—8, pp. 55—61.
7. National Bank of Ukraine (2018), "Monetary and credit statistics of the NBU", available at: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ (Accessed 30 Oct 2018)

№ 11 2018, стор. 85 - 89

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 1721

Відомості про авторів

Л. І. Бровко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

L. Brovko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro


Ю. В. Сорока

студентка, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

Yu. Soroka

student, Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro


Є. І. Бровко

студентка, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

Ye. Brovko

student, Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

Як цитувати статтю

Бровко Л. І., Сорока Ю. В., Бровко Є. І. Аналіз кредитного портфеля комерційних банків України в сучасних умовах. Економіка та держава. 2018. № 11. С. 85–89. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.85

Brovko, L., Soroka, Yu. and Brovko, Ye. (2018), “Analysis of the loan portfolio of ukrainian commercial banks in modern conditions”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 85–89. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.85

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.