EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕПОЗИТНА ПОЛІТИКА БАНКУ ТА МЕХАНІЗМ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
О. Л. Руда, К. Г. Маркуш

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.81

УДК: 336.71

О. Л. Руда, К. Г. Маркуш

ДЕПОЗИТНА ПОЛІТИКА БАНКУ ТА МЕХАНІЗМ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті висвітлено поняття "вклад" і "депозит", які ототожнюють, хоча, на думку багатьох економістів, останнє поняття є ширшим. Наведено класифікацію депозитів за різними ознаками. Депозитна політика банку — це сукупність цільових орієнтирів депозитної діяльності банку, що визначають види, умови, обсяги та структуру депозитних операцій банку, поведінку банку під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів, а також вибір найбільш ефективних способів їх досягнення, що підпорядковується загальним вимогам щодо діяльності банку, тобто поєднанню доходності, ліквідності й ризику. Депозитна політика банку визначає загальну стратегію, положення і обмеження в діяльності банку щодо здійснення депозитних операцій з клієнтами. Визначення основних складових депозитної політики може служити основою для формування методологічних засад її розроблення у кожному банку, оскільки ці компоненти відображають всі головні аспекти організації депозитної діяльності, які мають бути врахованими при здійсненні відповідних операцій.
На практиці у кожному банку така політика повинна охоплювати два такі напрями: по-перше — це формування змісту самої депозитної політики, а по-друге, вона повинна містити конкретні організаційно-управлінські заходи, спрямовані на її реалізацію. Вихідними моментами для реалізації обидвох напрямів є цілі і завдання депозитної політики, а також її елементи, визначені відповідно до загальної мети діяльності банку як ринкової фірми, що отримує відображення у належному рівні прибутковості та ліквідності як основних критеріїв функціонування банківської установи.
Для формування в Україні ефективної ринкової економіки, спроможної на рівних конкурувати з європейськими країнами, потрібна сильна банківська система, яка здатна вирішувати власні питання і стимулювати розвиток реального сектора економіки. А для цього необхідно перейняти європейські стандарти і підходи до роботи. Призначення банківської системи в ринковій економіці полягає в забезпеченні безперервного, збалансованого і стабільного обігу грошей на макро- і мікрорівні відповідно до потреб та інтересів усіх суб'єктів процесу розширеного відтворення. Через регулювання грошового обороту банківська система має змогу ефективно впливати на всі стадії суспільного життя.

Ключові слова: депозитна політика; банк; банківські ресурси; залучені кошти; банківські операції; вклад; ощадні депозити; строкові депозити; процентна ставка.

Література

1. Азаренкова, Г.М. Управління фінансовими ресурсами банку [Текст]: монографія / Г.М. Азаренкова, І.І. Біломістна, В.Г. Сословський. — К.: УБС НБУ, 2012. —179 с.
2. Ковшар А.І. Шляхи удосконалення депозитної політики на сучасному етапі // Фінанси України. — 2009. — № 7. — С. 13—18.
3. Маглаперідзе А. Проблеми та перспективи розвитку депозитного ринку в контексті реалізації депозитної політики комерційними банками // Економіка та держава. — 2008. — № 4. — С. 48—51.
4. Національний Банк України [Електронний ресурс]: офіційний вебсайт — Режим доступу: http://www.nbu.gov.ua
5. Рисін М.В. Адаптація депозитної політики банків до потреб клієнтів / М.В. Рисін // Вісник університету банківської справи НБУ. — 2009. — № 3 (6). — С. 85—88.
6. Третуб Д.В. Тенденції розвитку сучасного ринку депозитів // Фінанси України. — 2009. — № 10. — C. 139—143.
7. Черкасова С.В. Ринок фінансових послуг [Текст]: навч. посібник / С.В. Черкасова. — Львів: Магнолія 2006, 2011. — 496 с.
8. Ярошенко С.П. Управління залученням ресурсів банку з депозитніх джерел [Текст]: монографія / С.П. Ярошенко [та ін.]. — Суми: Університетська книга, 2011. — 105 с.

O. Ruda, K. Markush

DEPOSIT POLICY OF THE BANK AND THE MECHANISM OF ITS REALIZATION

Summary

This article covers the concept of "deposit" and "deposit" which equates, although, according to many economists, the latter concept is wider. The classification of deposits on various grounds is given. Deposit policy of the bank is a set of target benchmarks of deposit activity of the bank, which determine the types, conditions, volume and structure of deposit operations of the bank, the behavior of the bank under the influence of external and internal factors, as well as the choice of the most effective ways to achieve them, which is subject to the general requirements for the bank's activities , that is, the combination of profitability, liquidity and risk. The deposit policy of the bank determines the general strategy, provisions and limitations in the bank's operations on depositary operations with clients. Determining the main components of deposit policy can serve as the basis for the development of methodological principles for its development in each bank, since these components reflect all major aspects of the organization of deposit activity, which should be taken into account in the implementation of the relevant operations.

Keywords: deposit policy; bank; bank resources; funds attracted; banking operations; deposits; savings deposits; term deposits; interest rate. deposit policy; bank; bank resources; funds raised; banking operations; deposits; savings deposits; term deposits; interest rates.

References

1. Azarenka, G.M. Belomistnaya, I. I. and Sozlovsky, V.G. (2012), Upravlinnia finansovymy resursamy banku [Management of financial resources of the bank], UBS NBU, Kyiv, Ukraine.
2. Kovshar, A.I. (2009), "Ways of improvement of deposit policy at the present stage", Finansy Ukrainy, no 7, pp. 13—18.
3. Magdaliperidze, A. (2008), "Problems and Prospects for the Development of the Deposit Market in the Context of Realization of Deposit Policy by Commercial Banks", Ekonomika ta derzhava, no. 4, pp. 48—51.
4. National Bank of Ukraine (2018), available at: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publ ish/category?cat_id=57420 (Accessed 12 October 2018).
5. Risin, M.V. (2009), "Adaptation of deposit policy of banks to customer needs", Visnyk universytetu bankivskoi spravy NBU, no. 3 (6), pp. 85—88.
6. Treutub, D.V. (2009), "Trends in the development of the modern deposit market", Finansy Ukrainy, no. 10, pp. 139—143.
7. Cherkasova, S.V. (2011), Rynok finansovykh posluh [Financial Services Market], Magnolia 2006, Lviv, Ukraine.
8. Yaroshenko, S.P. (2011), Upravlinnia zaluchenniam resursiv banku z depozytnikh dzherel [Management of attraction of bank resources from deposit sources], University's book, Sumy, Ukraine.

№ 11 2018, стор. 81 - 84

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 1532

Відомості про авторів

О. Л. Руда

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

O. Ruda

Candidate of economic sciences, associate professor of department of financebanking and insurance, Vinnytsia national agrarian University, Vinnytsya


К. Г. Маркуш

магістр, кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця

K. Markush

magistr of Department of Finance, Banking and Insurance, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsya

Як цитувати статтю

Руда О. Л., Маркуш К. Г. Депозитна політика банку та механізм її реалізації. Економіка та держава. 2018. № 11. С. 81–84. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.81

Ruda, O. and Markush, K. (2018), “Deposit policy of the bank and the mechanism of its realization”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 81–84. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.81

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.