EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА ЗА УЧАСТЮ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ТА МІЖНАРОДНИХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ
Н. Г. Панченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.72

УДК: 65.011:656.2

Н. Г. Панченко

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА ЗА УЧАСТЮ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ТА МІЖНАРОДНИХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

Анотація

У статті доведено, що вітчизняний залізничний транспорт дотримується політики високої соціальної відповідальності не тільки перед своїми працівниками та їх близькими, а також перед населенням всіх регіонів, в яких воно веде свою діяльність, і розглядає інвестування в соціальну сферу як найважливіший елемент сталого розвитку регіонів, а також й всієї держави. Встановлено, що у діловій практиці та під час реалізації положень КСВ у більшості корпорацій розвинених країн світу неодмінною умовою успішного розвитку бізнесу вважають активну, відповідальну і продуктивну взаємодію з усіма зацікавленими сторонами. Одним з ключових завдань у сфері роботи із взаємодії зі стейкхолдерами ПАТ "Українська залізниця" є налагодження взаємовигідної продуктивної взаємодії з групами вітчизняних та міжнародних зацікавлених сторін, що стане в подальшому основою для розвитку корпоративної соціальної відповідальності. В результаті аналізу особливостей господарювання залізничного транспорту, взаємодії його зі стейкхолдерами та виконання положень корпоративної соціальної відповідальності запропоновано організаційно-економічний механізм формування міжнародного стратегічного партнерства за участю залізничного транспорту, що на відміну від інших доповнено системою принципів, виділеними ключовими групами міжнародних стейкхолдерів та напрямами їх взаємодії.

Ключові слова: алізничний транспорт; управління; міжнародні стейкхолдери; стратегічне партнерство; корпоративна соціальна відповідальність.

Література

1. Колот А.М. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія / А.М. Колот, О.А. Грішнова. — К.: КНЕУ, 2012. — 501 с.
2. Саприкіна М.А. Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика: посібник / М.А. Саприкіна, М.А. Саєнсус, А.Г. Зінченко. — К.: Фабований лист, 2011. — 470 с.
3. Котлер Ф. Корпоративна соціальна відповідальність / Ф. Котлер, Н. Лі // Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства / Пер. з анг. С. Яринич. — К.: Стандарт, 2005. — С. 4.
4. Дикань В.Л. Перспективы развития экономики Украины в условиях формирования международных транспортных коридоров в системе мировой глобализации экономики / В.Л. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2013. — Вип. 42. — С. 144—149.
5. Токмакова І.В. Концепція забезпечення гармонійного розвитку залізничного транспорту України / І.В. Токмакова // Агросвіт. — 2015. — № 11. — С. 38 — 43.
6. Овчиннікова В.О. Особливості державного регулювання розвитку залізничного транспорту України [Електронний ресурс] / В.О. Овчиннікова // Економіка та суспільство. — 2017. — № 12. — Режим доступу: http: // economyandsociety.in.ua
7. Проект Концепції соціального розвитку України на 2013—2023 рр. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://mlsp.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=153212— &cat_id=107177
8. Про затвердження Стратегічного плану розвитку залізничного транспорту України на період до 2020 року [Електронний ресурс] : наказ Міністерства інфраструктури 21.12.2015р. № 547. — Режим доступу: https://mtu.gov.ua/documents/443.html
9. Офіційний сайт "ПАТ "Українська залізниця" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.uz.gov.ua/about/investors/credit_ratings

N. Panchenko

MECHANISM FOR FORMING A STRATEGIC PARTNERSHIP INVOLVING RAIL TRANSPORT AND INTERNATIONAL STAKEHOLDERS

Summary

The article shows that domestic rail transport adheres to a policy of high social responsibility not only to its employees and their relatives, but also to the population of all regions in which it operates, and considers investing in the social sphere as an essential element of the sustainable development of the regions, and also the whole state.
It is established that in business practice and during implementation of the provisions of CSR, in most corporations of developed countries, an essential condition for successful business development is considered to be active, responsible and productive interaction with all interested parties.
One of the key tasks in cooperation with stakeholders of PJSC "Ukrainian Railways" is to establish mutually beneficial productive interaction with groups of domestic and international stakeholders, which will become the basis for the development of corporate social responsibility in the future.
The following groups of international stakeholders were selected to form strategic partnerships: International Educational and Educational Programs, International Environmental Subjects, Railway Transport Investment Companies, International Organizations for Infrastructure Activities of Railway Transport. When forming the partnership lines, it should be borne in mind that globalization and the economics of foreign policy are expanding the range of goals of international strategic relations, using new methods of its application for this purpose.
As a result of the analysis of the characteristics of railway management, its interaction with stakeholders and implementation of corporate social responsibility, an organizational and economic mechanism for the formation of an international strategic partnership with the participation of rail transport has been proposed, which, unlike the others, is supplemented by a system of principles, selected by the key international stakeholder groups and their interactions.

Keywords: ailway transport; governance; international stakeholders; strategic partnership; corporate social responsibility.

References

1. Kolot, A. M. and Grishnow, O. A. (2012), Sotsial'na vidpovidal'nist': teoriia i praktyka rozvytku [Social responsibility: theory and practice of development], KNEU, Kyiv, Ukraine.
2. Saprikina, M. A. Saensus, M.A. and A.G. Zinchenko, (2011), Korporatyvna sotsial'na vidpovidal'nist': modeli ta upravlins'ka praktyka [Corporate Social Responsibility: models and management practice], Fabovanyj lyst, Kyiv, Ukraine.
3. Kotler, F. and Lee, N. (2005), "Corporate Social Responsibility", Yak zrobyty iakomoha bil'she dobra dlia vashoi kompanii ta suspil'stva [How to make the best possible for your company and society], Standard, Kyiv, Ukraine.
4. Dikan, V. L. (2013), "Prospects of the development of the economy of Ukraine in the conditions of formation of international transport corridors in the system of world globalization of economy", Bulletin of the Economy of Transport and Industry, vol. 42, pp. 144—149.
5. Tokmakova, I. V. (2015), "Conception of harmonious development of railway transport of Ukraine", Agrosvit, vol. 11, pp. 38—43.
6. Ovchynnikova, V. O. (2017), "Features of state regulation of railway transport development in Ukraine", Economics and Society, vol. 12, pp. 53—56.
7. Ministry of Social Policy of Ukraine (2013), "Draft Concept of Social Development of Ukraine on 2013 2023", available at: http://mlsp.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=153212-&cat_id=107177 (Accessed 30 Oct 2018).
8. Ministry of Infrastructure of Ukraine (2015), "On Approval of the Strategic Plan for the Development of Rail Transport of Ukraine for the period up to 2020", available at: https://mtu.gov.ua/documents/443.html (Accessed 30 Oct 2018).
9. Official site of PJSC "Ukrainian Railway" (2018), available at: http://www.uz.gov.ua/about/investors/credit_ratings/ (Accessed 30 Oct 2018).

№ 11 2018, стор. 72 - 76

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 306

Відомості про авторів

Н. Г. Панченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом,Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків

N. Panchenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Management of Industrial and Commercial Business, Ukrainian State University of Railway Transport , Kharkіv

Як цитувати статтю

Панченко Н. Г. Механізм формування стратегічного партнерства за участю залізничного транспорту та міжнародних стейкхолдерів. Економіка та держава. 2018. № 11. С. 72–76. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.72

Panchenko, N. (2018), “Mechanism for forming a strategic partnership involving rail transport and international stakeholders”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 72–76. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.72

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.