EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
М. В. Руденко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.61

УДК: 338.28:330.5

М. В. Руденко

ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація

У статті досліджено багатогранність та багатоаспектність визначення категорії "цифровізація" та надано авторське трактування наведеного поняття. Окреслено основні принципи цифровізації (закони, положення та рушійні сили просування інформаційно-комунікаційних технологій у повсякденне життя держави, підприємств та соціуму). Обгрунтовано, що процес цифровізації не є самоціллю підприємства, регіону чи держави, а виступає лише інструментом досягнення мети сталого розвитку. Проаналізовано можливості отримання позитивного ефекту від цифровізації для вітчизняної економіки з позицій трьох основних суб'єктів — держави, підприємств та суспільства.
Виявлено, що досягнення позитивного ефекту від цифровізації на рівні держави вимагає інституціонального втручання влади у процеси формування необхідної нормативно-правової бази. Цифрова трансформація економіки державного управління відбувається переважно з використанням електронних каналів взаємодії, що дозволяє знизити трансакційні витрати. Обгрунтовано переваги цифровізації реального сектору економіки, оскільки посилюються конкурентні позиції вітчизняних підприємств за рахунок підвищення продуктивності праці, ефективності управління, прискореної автоматизації виробничих процесів, безпечності виробництва та підвищення привабливості вітчизняної економіки для інвестицій. У дослідженні також охарактеризовано переваги від цифровізації для суспільства та підкреслено, що кінцевими споживачами та користувачами цифрових продуктів і послуг виступає населення.

Ключові слова: цифровізація; економіка; інформаційно-комунікаційні технології; держава; підприємство; суспільство.

Література

1. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018—2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації : Розпорядження КМУ від 17 січня 2018 р. № 67-р. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80
2. Цифрова адженда України — 2020 ("Цифровий порядок денний" — 2020) Концептуальні засади (версія 1.0) Першочергові сфери, ініціативи, проекти "цифровізації" України до 2020 року [Електронний ресурс]. — К.: ГС "Хай-тек офіс Україна", 2016. — 90 с. — Режим доступу: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf
3. Карчева Г.Т. Цифрова економіка та її вплив на розвиток національної та міжнародної економіки / Г.Т. Карчева, Д.В. Огородня, В.А. Опенька // Фінансовий простір. — 2017. — № 3 (27). — С. 13—21.
4. Коляденко С.В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні і у світі / С.В. Коляденко // Економіка. Фінанси. Менеджмент. — 2016. — № 6. — С. 105—112.
5. Краус Н.М. Цифрова економіка: тренди та перспективи авангардного характеру розвитку [Електронний ресурс] / Н.М. Краус, О.П. Голобородько, К.М. Краус // Ефективна економіка. — 2018. — № 1. — Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua /pdf/1_2018/8.pdf
6. Фіщук В. Цифрова економіка — це реально [Електронний ресурс] / В. Фіщук. — Режим доступу: http: // biz.nv.ua/ukr
7. Юдина Т.Н. Цифровая экономика сквозь призму философии хозяйства и политической экономии / Т.Н. Юдина, И.М. Тушканов // Философия хозяйства.— 2017. — №1. — С. 193—201.
8. Ляшенко В.І. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку: монографія / В.І. Ляшенко, О.С. Вишневський; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — К., 2018. — 252 с.
9. Clarck C. Conditions of economic progress. 3-d ed. / C. Clarck. — London: The Macmillian Co. — New York: St. Martin's press, 1957. — 236 p.
10. Jason Bloomberg. Digitization, Digitalization, And Digital Transformation: Confuse Them At Your Peril. Retrieved from: https://www.forbes.com/sites/jasonbloomberg/2018/04/29/digitization-digitalization-and-digital-transformation-confuse-them-at-your-peril/#1e1fe3d02f2c
11. Mehdi Khosrow-Pour. Encyclopedia of Information Science and Technology, Fourth Edition (10 Volumes). IGI Global, June, 2017. — 8104 р.
12. Белевцев А. Цифровизация — это фундаментальный тренд / А. Белевцев // Сибирская нефть.— 2018. — №7/154. — С. 20—36.
13. Schrage M. (2016, April 11). Rethinking the Value of Customers in a Digital Economy. Retrieved from: http://sloanreview.mit.edu/article/rethinking-thevalue-of-customers-in-a-digital-economy
14. Colin N. The digital economy / N. Colin, A. Landier, P. Mohnen, A. Perrot. — 2015. — № 26. p. 1-12. Retrieved from: https://www.cairn-int.info/article-E_NCAE_026_0001--the-digital-economy.htm

M. Rudenko

DIGITALIZATION OF ECONOMY: NEW OPPORTUNITIES AND PERSPECTIVES

Summary

The versatility and multidimensionality of the definition of the category "digitalization" are researched in the article and the author's interpretation of the above concept is given. Digitization is a means of obtaining expected result that meets the requirements and needs of society and arranges the producers and owners of the business in terms of revenue opportunities. The basic principles of digitalization (laws, regulations and driving forces of promotion of information and communication technologies in everyday life of the state, enterprises and society) are outlined. There have been substantiated that the process of digitization is not the aim of itself for an enterprise, a region or a state, but serves only as a tool for achieving the goal of sustainable development. There have been proved that ignoring of digitalization processes and preservation of the usual model and algorithms of work in the unchanged form can lead to lagging behind competitors, which in future will be extremely problematic to eliminate. The possibilities of obtaining a positive effect from digitalization for the domestic economy from the standpoint of the three main subjects — the state, enterprises and society — are analyzed.
There have been founded that the achievement of the positive effect of digitalization at the state level requires an institutional intervention of the authorities in the process of forming the necessary regulatory framework. The digital transformation of the economy of state administration occurs mainly through the use of electronic channels of interaction, which reduces transaction costs. The advantages of digitization of the real economy sector are grounded, because of the competitive position of domestic enterprises is increased due to increase of labor productivity, efficiency of management, accelerated automation of production processes, safety of production and increase of attractiveness of the domestic economy for investments. The study also describes the benefits of digitalization for society and emphasizes that end-users of digital products and services are society.

Keywords: digitalization; economy; information and communication technologies; state; enterprise; society.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), "About the conceptualization of the development of the digital economy for Ukraine and Ukraine for 2018-2020 and the hardening of the plan for entry into the project", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80 (Accessed 05 Nov 2018).
2. High-Tech Office Ukraine (2016), "Digital Adzhda of Ukraine — 2020. Conceptual foundations. Priority areas, initiatives, projects of "digitalization" of Ukraine by 2020", available at: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf (Accessed 05 Nov 2018).
3. Karcheva, G.T. Ogorodnya, D.V. and Open'ka, V.A (2017), "The digital economy and its impact on the development of national and international economics", Finansovyy prostir, vol. 3, pp. 13—21.
4. Kolyadenko, S.V. (2016), "Digital economy: preconditions and stages of formation in Ukraine and in the world", Ekonomika. Finansy. Menedzhment, vol. 6, pp. 105—112.
5. Kraus, N.M. Holoborod'ko, O.P. and Kraus, K.M. (2018), "Digital economy: trends and prospects for the avant-garde nature of development", Efektyvna ekonomika, vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua /pdf/1_2018/8.pdf (Accessed 05 Nov 2018).
6. Fishchuk, V. (2017), "Digital economy is real", available at: http: // biz.nv.ua/ukr (Accessed 05 Nov 2018).
7. Yudina, T.N. and Tushkanov, I.M. (2017), "Digital economy through the prism of economic philosophy and political economy", Filosofiya khozyaystva, vol. 1, pp. 193—201.
8. Lyashenko, V.I. and Vyshnevs'kyy, O.S. (2018), Tsyfrova modernizatsiya ekonomiky Ukrayiny yak mozhlyvist' proryvnoho rozvytku: monohrafiya [Digital modernization of the Ukrainian economy as a possibility of breakthrough development: monograph], NAN Ukrayiny, In-t ekonomiky prom-sti, Kyiv, Ukraine.
9. Clarck, C. (1957), Conditions of economic progress, The Macmillian Co, London, Great Britain, St. Martin's press New York, USA.
10. Bloomberg, J. (2018), "Digitization, Digitalization, And Digital Transformation: Confuse Them At Your Peril", available at: https://www.forbes.com/sites/jasonbloomberg/2018/04/29/digitization-digitalization-and-digital-transformation-confuse-them-at-your-peril/#1e1fe3d02f2c (Accessed 05 Nov 2018).
11. Khosrow-Pour, M. (2017), Encyclopedia of Information Science and Technology, Fourth Edition (10 Volumes), IGI Global, Hershey PA, USA.
12. Belevtsev, A. (2018), "Digitalization is a fundamental trend", Sibirskaya neft', vol. 7/154, pp. 20—36.
13. Schrage, M. (2016), "Rethinking the Value of Customers in a Digital Economy", available at: http://sloanreview.mit.edu/article/rethinking-thevalue-of-customers-in-a-digital-economy (Accessed 05 Nov 2018).
14. Colin, N. Landier, A. Mohnen, P. and Perrot, A. (2015), "The digital economy", vol. 26, pp. 1—12, available at: https://www.cairn-int.info/article-E_NCAE_026_0001--the-digital-economy.htm (Accessed 05 Nov 2018).

№ 11 2018, стор. 61 - 65

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 5303

Відомості про авторів

М. В. Руденко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій, Черкаський інститут ДВНЗ "Університет банківської справи"

M. Rudenko

PhD (Econ.), associate Professor of the Department of management and information technologies of Cherkasy institute of State higher educational institution "University of banking"

Як цитувати статтю

Руденко М. В. Цифровізація економіки: нові можливості та перспективи. Економіка та держава. 2018. № 11. С. 61–65. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.61

Rudenko, M. (2018), “Digitalization of economy: new opportunities and perspectives”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 61–65. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.61

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.