EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
З. А. Мацук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.55

УДК: 336.7

З. А. Мацук

ОЦІНКА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

Мета. На основі проведеного аналізу оцінено стан охоплення населення країни та областей фінансовими послугами інститутів спільного інвестування.
Методи дослідження. У статті використано методи аналізу та синтезу, графічні методи дослідження, економіко-статистичні методи збору та обробки інформації, зокрема вибіркові дослідження, групування, статистичні порівняння величин, трендовий аналіз, коефіцієнтний та відносних величин — у процесі оцінювання стану охоплення населення країни та областей фінансовими послугами інститутів спільного інвестування, а також логічного узагальнення — при формулюванні висновків.
Отримані результати. Оцінено стан охоплення населення України фінансовими послугами інститутів спільного інвестування (ІСІ) протягом 2009—2017 рр. за допомогою сукупного індексу охоплення (розраховано на основі наступних складових: за чисельністю населення, за обсягом активів, за обсягом вкладень фізичних осіб в ІСІ та за обсягом вкладень на душу населення в ІСІ до їх доходів). Динаміка сукупного індексу була практично незмінною протягом аналізованого періоду та свідчить про недієвість ІСІ в процесі алокації фінансових ресурсів населення країни. Наступним кроком стала оцінка охоплення населення областей країни фінансовими послугами (ІСІ) та їх ранжування відносно середнього значення по Україні. Проведені розрахунки довели наявність регіональної асиметрії охоплення цими послугами. Це дослідження дало можливість оцінити реальний стан охоплення населення країни фінансовими послугами ІСІ та актуалізувало подальші дослідження причин низького рівня взаємодії населення із інститутами спільного інвестування.
Цінність дослідження полягає в тому, що на основі запропонованого автором методичного інструментарію оцінено реальний стан охоплення населення країни та областей фінансовими послугами інститутів спільного інвестування.

Ключові слова: інститут спільного інвестування; охоплення; регіональна асиметрія; фінансова послуга.

Література

1. Гапонюк М.А. Інфраструктура фондового ринку України: проблемні питання та перспективи розвитку / М. А. Гапонюк // Збірник праць Національного університету державної податкової служби України. — 2010. — № 2. — С. 36—44.
2. Гуцал І.С. Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України: монографія / О.В. Кнейслер, І.С. Гуцал, О.Р. Квасовський та ін.; за ред. О. В. Кнейслер. — Тернопіль: ТНЕУ, 2017. — 246 с.
3. Коваленко Ю. Фінансові послуги: сутність і класифікація / Ю. Коваленко // Світ фінансів. — 2012. — Вип. 3. — С. 162—169.
4. Майорова Т.В., Петренко І.П. Проблеми трансформації заощаджень в інвестиції на фінансовому ринку України // Інвестиції: практика та досвід. — 2015. — № 6. — С. 11—17.
5. Рекуненко І.І. Інфраструктура фінансового ринку: сучасний стан та перспективи розвитку: монографія. — Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2013. — 411 с.
6. Хоружий С.Г. Фінансові послуги: зміст, значення та перелік. Ринок цінних паперів України. — 2016. — № 7—8. — С. 83—92.
7. Фінансова інфраструктура України: стан, проблеми та перспективи розвитку: монографія / В. Опарін, В. Федосов, С. Льовочкін та ін.; за заг. ред. В. Опаріна, В. Федосова. — К.: КНЕУ, 2016. — 695 с.
8. Шелудько В. М. Роль венчурного фінансування у комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності / В.М. Шелудько, В.В. Вірченко // Теоретичні та прикладні питання економіки, 2012. — С. 168—176.
9. Дегтярьова Н.В., Долінський Л.Б., Леонов Д.А. Управління активами в Україні: навчальний посібник/ за заг. ред. Леонова Д.А. — К.: УІРФР, 2015. — 276 с.
10. Джусов О.А. Інвестиційні стратегії інституційних інвесторів: монографія / О. А. Джусов. — Д.: Наука і освіта, 2005. — 206 с.
11. Корнєєв В.В. Розвиток фінансового сектору України та захист прав інвесторів в контексті інтеграції міжнародних інвестиційних ринків / В.В. Корнєєв // Фінанси, облік і аудит. — 2017, вип. 1 (29). — С. 122—133.
12. Левченко В.П. Розвиток ринку небанківських фінансових послуг: монографія / В.П. Левченко — К.: Центр учбової літератури, 2013. — 368 с.
13. Лондар С.Л. Перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні / С.Л. Лондар, Л.П. Лондар // Фінанси України. — 2011. — № 9. — С. 45—58.
14. Онишко С.В. Управління фінансовими активами як інструмент забезпечення ефективності фінансового ринку / С. В. Онишко // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. Сер. 1: Економіка. — 2014. — Вип. 2. — С. 105—110.
15. Аналітичний огляд ринку управління активами в Україні [Електронний ресурс] // Українська асоціація інвестиційного бізнесу. — 2018. — Режим доступу до ресурсу: http://www.uaib.com.ua/files/articles/1954/11/2017-f.pdf
16. A Review of Trends and Activities in the Investment Company Industry [Електронний ресурс] // Investment company institute. — 2017. — Режим доступу до ресурсу: https://www.ici.org/pdf/2017_factbook.pdf
17. Статистична інформація [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. — 2018. — Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua

Z. Matsuk

EVALUATION OF THE REGIONAL DISTRIBUTION OF THE COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS' FINANCIAL SERVICES IN UKRAINE

Summary

Research objective. To evaluate the coverage of country and regional population by collective investment funds' financial services based on the conducted analysis.
Methods of research. For the evaluation of the coverage of population of the country and regions by the financial services of collective investment funds, author used the methods of analysis and synthesis, graphics method of research, economic and statistic methods of data accumulation and processing, such as: sample research, grouping and statistical comparison of quantities, trend analysis, analysis of coefficients and relative values. Also for formulation of conclusions the method of logical generalization was used.
Findings. Using the general indicator of the coverage of the population of the country by the financial services of collective investment funds the author evaluated the level of the coverage during 2009—2017 years. It was calculated on the basis of four components: population, volume of assets, volume of collective investments of individuals and the shares in their relative incomes. The dynamic of the general indicator was virtually unchanged during the analysis period. It showed the ineffectiveness of the collective funds in the financial resources allocation process. The next step was the evaluation of the coverage of the population of the regions by the financial services of these funds and their grouping compared to the average level in Ukraine. The calculations demonstrated the reality of regional asymmetry of the coverage of the population by these services. The research gave the possibility to evaluate the real level of the coverage of the population of the country by the financial services of collective investment funds and actualized the further research of the reasons of the low level of the interaction between population and the these funds.
Value Added is that author evaluated the real level of coverage of the population of the country and regions by the financial services of collective investment funds using special methodical toolkits.

Keywords: collective investment funds; coverage; regional asymmetry; financial services.

References

1. Gaponyuk, M.A. (2010), "Infrastructure of the Ukrainian Stock Market: Problem Issues and Development Prospects", Zbirnyk prats' Natsional'noho universytetu derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby Ukrayiny, vol. 2 , pp. 36—44.
2. Gutsal, I.S. (2017), Teoretyko-metodolohichni dominanty formuvannya ta priorytety rozvytku rynku finansovykh posluh Ukrayiny [Theoretical and methodological dominant of formation and priorities of the development of the financial services market in Ukraine]. TNEU, Ternopil, Ukraine.
3. Kovalenko, Yu. (2012), "Financial Services: Essence and Classification", Svit finansiv, vol. 3, pp. 162—169.
4. Mayorova, T.V. Petrenko, I.P. (2015), "Problems of transformation of savings in investments in the financial market of Ukraine", Investments: practice and experience, vol. 6, pp. 11—17.
5. Rekunenko, I.I. (2013), Infrastruktura finansovoho rynku: suchasnyy stan ta perspektyvy rozvytku [Infrastructure of the financial market: the current state and prospects of development]. DVNZ "UABS NBU", Sumy, Ukraine.
6. Khoruzhyy, S.H. (2016), "Financial Services: Content, Value and List", Rynok tsinnykh paperiv Ukrayiny, vol. 7—8, pp. 83—92.
7. Fedosov, V. and Oparin, V. (2016) Finansova infrastruktura Ukrayiny: stan, problemy ta perspektyvy rozvytku [Financial infrastructure of Ukraine: state, problems and prospects of development], KNEU, Kyiv, Ukraine.
8. Shelud'ko, V. M. (2012), "The role of venture financing in the commercialization of intellectual property objects", Teoretychni ta prykladni pytannya ekonomiky, pp. 168 — 176.
9. Dehtyar'ova, N. V. Dolins'kyy, L. B. and Leonov, D. A. Upravlinnya aktyvamy v Ukrayini [Asset Management in Ukraine], UIRFR. Kyiv, Ukraine.
10. Dzhusov, O. A. (2005), Investytsiyni stratehiyi instytutsiynykh investoriv. [Investment Strategies for Institutional Investors], Nauka i osvita, Donetsk, Ukraine.
11. Kornyeyev, V. V. (2017), "Development of the financial sector of Ukraine and protection of investors' rights in the context of integration of international investment markets", Finance, accounting and auditing, vol. 1 (29), pp. 122—133.
12. Levchenko, V. P. (2013), Rozvytok rynku nebankivs'kykh finansovykh posluh [Development of the non-bank financial services market]. Tsentr uchbovoyi literatury, Kyiv, Ukraine.
13. Londar, S.L. and Londar, L.P. (2011), "Prospects for the development of non-state pension provision in Ukraine", Finance of Ukraine, no. 9, pp. 45—58.
14. Onyshko, S.V. (2014), "Financial asset management as a tool for ensuring the efficiency of the financial market" Naukovyy visnyk Chernihivs'koho derzhavnoho instytutu ekonomiky i upravlinnya. Seriya 1: Ekonomika, vol. 2, pp. 105—110.
15. Ukrainian Association of Investment Business (2017). Analytical review of the asset management market in Ukraine, available at: http://www.uaib.com.ua/files/articles/1954/11/2017-f.pdf (Accessed 20 October 2018).
16. Investment company institute (2018), "A Review of Trends and Activities in the Investment Company Industry", available at: https://www.ici.org/pdf/2017_factbook.pdf (Accessed 20 October 2018).
17. State Statistics Service of Ukraine (2018), "Statistical information", available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 20 October 2018).

№ 11 2018, стор. 55 - 60

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 480

Відомості про авторів

З. А. Мацук

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Z. Matsuk

PhD, Associate Professor, Department of Finance, Ivano-Frankivsk national technical university of oil and gas, Ivano-Frankivsk

Як цитувати статтю

Мацук З. А. Оцінка регіонального розподілу фінансових послуг інститутів спільного інвестування в Україні. Економіка та держава. 2018. № 11. С. 55–60. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.55

Matsuk, Z. (2018), “Evaluation of the regional distribution of the collective investment funds' financial services in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 55–60. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.55

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.