EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БАЗОВІ СКЛАДОВІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЛОКАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ НА "КРИХКИХ" ТЕРИТОРІЯХ В УМОВАХ КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ
Т. Ф. Куценко, А. О. Сабадош

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.50

УДК: 338.2:352

Т. Ф. Куценко, А. О. Сабадош

БАЗОВІ СКЛАДОВІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЛОКАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ НА "КРИХКИХ" ТЕРИТОРІЯХ В УМОВАХ КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглядаються базові складові управління локальною економікою на "крихких" територіях в умовах конфлікту та започаткованих реформ в Україні з точки зору реалізації подальших кроків, завдяки яким можуть бути здійснені майбутні реальні перетворення в цій сфері. Акцентується увага на тому, що задля сприяння соціально-економічному відновленню муніципальних економік, стабілізації уражених кризою територій та їх зміцнення, задля створення необхідних умов для повернення та реінтеграції переміщених осіб, по-перше: "золотим ключиком" ефективного управління локальною економікою конкретної громади на конкретній "крихкій" території має стати доброчесне адміністрування організації всіх процесів на локальному рівні з урахуванням саме тих чинників, викликів та загроз, що притаманні цій території. По-друге, потребує ефективного налагодження взаємодія всіх суб'єктів, що несуть відповідальність за результати прийняття та реалізації публічних управлінських рішень з обов'язковим впровадженням системної оцінки їх ефективності на основі використання методики KPI (Key Performance Indicators — ключові показники результативності). По-третє, продуктивна діяльність територіальних громад щодо соціально-економічного відновлення та подальшого розвитку "крихких" територій має бути вмотивована головним чином потребою в зміцненні єдності країни, здоровим прагматизмом та економічним патріотизмом з акцентом не на локальних містечкових інтересах, а на соціально-економічному розвитку громади в контексті розбудови національної економіки України та збереження її цілісності.
Наголошується також що для того, щоб забезпечити ефективне управління локальною економікою на "крихких" територіях потрібні спеціалісти, яких в Україні бракує, тому є очевидним, що державі варто було б приділити увагу підготовці фахівців саме такого напряму, які б були здатні реалізовувати поставлені завдання в умовах конфлікту та гібридних загроз, що є нині ключовою передумовою, яка у перспективі зможе принести реальні результати.

Ключові слова: "крихкі території"; складові управління локальною економікою; національна політика держави; інституційно-комунікативний блок локального управління; доброчесне адміністрування; продуктивна діяльність територіальних громад; оцінювання управління за цілями та результатами; коригування цілей; пріоритетів та акцентів; моніторинг реалізації управлінських рішень.

Література

1. Україна. Оцінка відновлення та розбудови миру. Аналіз впливу кризи та потреб на Східній Україні. Том 1. Зведений звіт ЄС, ООН та Групи Світового Банку. Березень, 2015. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: // http://www.un.org.ua/images/RPA_V1_Ukr.pdf
2. Донбас і Крим: ціна повернення: монографія / За заг. ред. В.П. Горбуліна, О.С. Власюка, Е.М. Лібанової, О. М. Ляшенко. — К. : НІСД, 2015. — 474 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.niss.gov.ua
3. Панькова О.В. Концептуальні підходи до соціальної політики України за умов нестабільності / О.В. Панькова [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// konceptualni_pidkhodi_do_socialnoji_politiki_ukrajini_ za_umov_nestabilnosti/5-1-0-30
4. Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування станом на 10 квітня 2018 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua/decentralization/
5. Wilson W. The Study of Administration / W. Wilson // Political Science Quarterly. — 1997. — № 2. — P. 481—506.
6. Мельтюхова Н.М. Зарубіжний досвід публічного адміністрування: метод. рек. / Авт. кол.: Н.М. Мельтюхова, В.В. Корженко, Ю.В. Дідок та ін.; за заг. ред. Н.М. Мельтюхової. — К.: НАДУ, 2010. — 28 с. — С. 19.
7. Наказ "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців" [Електронний ресурс] // Національне Агентство України з питань державної служби. — 2017. — Режим доступу: http://nads.gov.ua/sites/default/files/imce/2371.pdf
8. Саєнко О. Оцінити результат, а не процес: нова система КРІ для держслужбовців [Електронний ресурс] / Олександр Саєнко // Українська правда. — 2018. — Режим доступу до ресурсу: https://www.pravda.com.ua/columns/2018/03/29/7176129

T. Kutsenko, A. Sabadosh

BASIC ELEMENTS OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF LOCAL ECONOMY ON "FRAGILE" TERRITORIES UNDER CONFLICT CONDITIONS IN UKRAINE

Summary

The article presents basic elements of local economy management on "fragile" territories under conflict conditions and within initiated reforms in Ukraine with the perspective of implementation of further steps, due to which future real transformations in this field can be made. It is emphasized that in order to promote socio-economic restoration of municipal economies, stabilization of the areas affected by crisis and their strengthening, in order to create necessary conditions for the return and reintegration of displaced people, firstly: the "golden key" of effective management of local economy of a particular community at the specific "fragile" territory should become the honest administration of organization of all processes on local level, considering namely those factors, challenges and threats that are distinctive for this territory. Secondly, it is required effective adjustment of the interaction of all entities responsible for results of the adoption and implementation of public administrative decisions with mandatory introduction of systemic evaluation of their efficiency based on usage of KPI techniques (Key Performance Indicators). Thirdly, productive activity of the territorial communities regarding socio-economic recovery and further development of "fragile" territories should be motivated mainly by the need to strengthen the unity of the country, by healthy pragmatism and economic patriotism with an emphasis not on local provincial interests, but on socio-economic development of the community in the context of growth of the national economy of Ukraine and preserving its integrity. It is also noted that in order to ensure effective management of local economy on "fragile" areas we need specialists, who are lacking in Ukraine, that is why it is obvious that the state should pay attention to training the experts is such field, who would be able to complete the given tasks in the conditions of conflict and hybrid threats, which is now the key precondition that in the future will be able to bring real results.

Keywords: "fragile" territories; elements of local economy management; national policy; institutional and communicational contents of local management; honest administration; productive activity of territorial communities; objective— and result-based management evaluation; adjusting of goals; priorities and accents; monitoring of implementation of administrative decisions.

References

1. UN, EU and World bank (2015), "Ukraine. Assessment of the restoration and development of peace. Analysis of the impact of the crisis and needs in Eastern Ukraine. Volume 1. Summary report", available at: http://www.un.org.ua/images/RPA_V1_Ukr.pdf (Accessed 15 Oct 2018).
2. Horbulin, V.P. Vlasiuk, O.S. Libanova, E.M. and Liashenko O.M. (2015), Donbas i Krym: tsina povernennia [Donbass and Crimea: the price of return], NISD, Kyiv, Ukraine.
3. Pan'kova, O.V. (2013), "Conceptual approaches to the social policy of Ukraine in conditions of instability", available at: http://konceptualni_pidkhodi_do_socialnoji_politiki_ukrajini_za_umov_nestabilnosti/5-1-0-30 (Accessed 15 Oct 2018).
4. Ministry for Regional Development, Building and Housing of Ukraine (2018), "Monitoring the process of decentralization of power and reform of local self-government as of April 10, 2018", available at: http://www.minregion.gov.ua/decentralization/ (Accessed 15 Oct 2018).
5. Wilson, W. (1997), "The Study of Administration", Political Science Quarterly, vol. 2, pp. 481—506.
6. Mel'tiukhova, N.M. Korzhenko, V.V. Didok, Yu.V. (2010), Zarubizhnyj dosvid publichnoho administruvannia [Foreign experience of public administration], NADU, Kyiv, Ukraine.
7. National Agency of Ukraine on Civil Service (2017), "Order "On Approval of Methodological Recommendations on the Determination of Key Indicators of Effectiveness, Efficiency and Quality of Civil Servants' Activities"", available at: http://nads.gov.ua/sites/default/files/imce/2371.pdf (Accessed 15 Oct 2018).
8. Saienko, O. (2018), "Evaluate the result, not the process: a new CRI system for civil servants", Ukrains'ka pravda, available at: https://www.pravda.com.ua/columns/2018/03/29/7176129/ (Accessed 15 Oct 2018).

№ 11 2018, стор. 50 - 54

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 466

Відомості про авторів

Т. Ф. Куценко

к. е. н., доцент, доцент кафедри національної економіки та публічного управління,ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

T. Kutsenko

Candidate of Economic Sciences, Docent, Docent of National Economics and Public Administration Department,SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv


А. О. Сабадош

к. е. н., доцент, доцент кафедри національної економіки та публічного управління,ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

A. Sabadosh

Candidate of Economic Sciences, Docent, Docent of National Economics and Public Administration Department,SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

Як цитувати статтю

Куценко Т. Ф., Сабадош А. О. Базові складові ефективного управління локальною економікою на "крихких" територіях в умовах конфлікту в Україні. Економіка та держава. 2018. № 11. С. 50–54. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.50

Kutsenko, T. and Sabadosh, A. (2018), “Basic elements of effective management of local economy on "fragile" territories under conflict conditions in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 50–54. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.50

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.