EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРИЧИНИ ЗРОСТАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ, ЙОГО УПРАВЛІННЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОПТИМІЗАЦІЯ БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Л. Є. Фурдичко, О. М. Піхоцька

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.45

УДК: 336.275.3

Л. Є. Фурдичко, О. М. Піхоцька

ПРИЧИНИ ЗРОСТАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ, ЙОГО УПРАВЛІННЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОПТИМІЗАЦІЯ БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Анотація

Статтю присвячено формуванню та зростанню державному боргу і стану боргової політики України. Держава для фінансування та покриття витрат на управління та обслуговування державного боргу повинна знайти додаткові джерела фінансових ресурсів, які б забезпечили скорочення боргового тягаря та сприяли б розвитку національної економіки. Для України державний борг є великою гострою фінансово-економічною проблемою. Адже він перешкоджає економічному росту країни, погіршує її фінансове становище та гальмує розвиток України в майбутньому.
В умовах затяжної кризи в Україні, відбулось зростання та накопичення державного боргу, що негативно вплинуло на боргову і фінансово-економічну політику в цілому. Така ситуація вимагає формування середньо- і довгострокої стратегії боргової політики, в основі якої має бути підвищення боргової стійкості та фінансової безпеки держави. Для цього необхідно мінімізувати ризики з коливання валютного курсу в Україні, девальвації гривні; оптимізувати структуру державного боргу; змінити систему управління і його обслуговування; знаходити нові джерела залучення коштів в економіку країни. Боргова політика має здійснюватись у тісному взаємозв'язку із фіскальною і грошово-кредитною політикою, які в такій взаємодії залежать одна від одної і впливають на розвиток України.
У міжнародній практиці використовують різні показники оцінки стану державного боргу. За вимогами Маастрихтського договору, державний борг не повинен перевищувати 60% валового внутрішнього продукту, а Світовий банк критичним рівнем державного зовнішнього боргу вважає 50% від валового внутрішнього продукту.

Ключові слова: обсяг державного боргу; управління державного боргу; обслуговування державного боргу; боргова політика; боргова безпека; державні запозичення.

Література

1. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
2. Артус М.М. Бюджетна система України: навчальний посібник / М.М. Артус. — Видавництво Європейського університету, 2005.
3. Державний борг України: механізм управління та обслуговування [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal/8 ukr/118.pdf
4. Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про державний бюджет України на 2018 рік". Інформація про соціально-економічне становище країни. / [Електронний ресурс]. — Режим доступу:www.search.ligazakon.ua/ l_doc2.nsf/link1/GH5EG00A
5. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua
6. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: hppt://www.minfin.gov.ua
7. Сальникова Т.В. Державний борг України: оцінка та напрями підвищення ефективності управління [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.oaji.net/articles/2017/1900-152546353.pdf
8. Сокирко О.С. Аналіз сучасного стану державного боргу України / О.С.Сокирко. — Східна Європа: Економіка, Бізнес та Управління. — Випуск 6 (11) 2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/2488
9. Дем'янчук М.А., Коба О.С. Дослідження впливу державного боргу і дефіциту бюджету на національну економіку // Фінансові аспекти розвитку держави, регіону та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи. — Одеса, 2016.
10. Омеляненко М.О. Модернізація політики управління державним боргом України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=5867&i=8
11. Slav'yuk R. GOVERNMENT DEBT MANAGEMENT: CHALLENGES AND PERSPECTIVES / R. Slav'yuk, N. Slaviuk // Investment Management and Financial Innovations. — 2018. — No. 15. Issue 3. — Р. 143—156.

L. Furdychko, O. Pikhotska

CAUSES OF DEVELOPMENT OF THE PUBLIC DEBT, ITS MANAGEMENT AND SERVICE, OPTIMIZATION OF UKRAINE'S FOREIGN POLICY

Summary

The article is devoted to the formation and growth of the state debt and the state of debt policy of Ukraine. The state to finance and cover the costs of managing and servicing the public debt should find additional sources of financial resources that would reduce the debt burden and contribute to the development of the national economy. For Ukraine, public debt is a major acute financial and economic problem. After all, it hinders economic growth of the country, worsens its financial situation and hinders the development of Ukraine in the future. In the conditions of a prolonged crisis in Ukraine, the growth and accumulation of public debt took place, which negatively affected the debt and financial and economic policy in general. This situation requires the formation of a medium— and long-term strategy of debt policy, which should be based on increasing the debt sustainability and financial security of the state.
To do this, it is necessary to minimize the risks of fluctuations in the exchange rate in Ukraine, devaluation of the hryvnia; optimize the structure of public debt; change management system and its maintenance; find new sources of raising funds in the economy of the country. Debt policy should be carried out in close relation with fiscal and monetary policy, which in such interactions depend on one and affect the development of Ukraine.
In international practice, various indicators of state debt assessment are used. According to the requirements of the Maastricht Agreement, the state debt should not exceed 60% of gross domestic product, and the World Bank considers the critical level of public external debt to be 50% of gross domestic product.

Keywords: volume of state debt; public debt management; state debt service; debt policy; debt security; state borrowing.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "The Budget Code of Ukraine", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (Accessed 30 Sept 2018).
2. Artus, M.M. (2005), Biudzhetna systema Ukrainy [Budget system of Ukraine], European University Publishing House, Kyiv, Ukraine.
3. Shelest, O.L. (2017), "The state debt of Ukraine: the mechanism of management and service", available at: http://economyandsociety.in.ua/journal/8ukr/118.pdf (Accessed 30 Sept 2018).
4. Verkhovna Rada of Ukraine (2018), "Explanatory note to the draft Law of Ukraine "On the State Budget of Ukraine for 2018", available at: www.search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GH5EG00A (Accessed 30 Sept 2018).
5. Official site of the State Statistics Service of Ukraine (2018), available at: http://ukrstat.gov.ua (Accessed 30 Sept 2018).
6. Official website of the Ministry of Finance of Ukraine (2018), available at: hppt://www.minfin.gov.ua (Accessed 30 Sept 2018).
7. Salnikova, T.V. (2017), "State Debt of Ukraine: Assessment and Directions for Improving Management Effectiveness", available at: www.oaji.net/articles/2017/1900-152546353.pdf (Accessed 30 Sept 2018).
8. Sokirko, O.S. (2017), "Analysis of the Current State of State Debt of Ukraine", Eastern Europe: Economics, Business and Management, vol. 6 (11), available at: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/2488 (Accessed 30 Sept 2018).
9. Demyanchuk, M.A. and Koba, O.S. (2016), "Investigation of the impact of public debt and budget deficit on the national economy", [Financial aspects of development of the state, region and business entities: the current state and prospects. Collection of scientific works], Odessa, Ukraine.
10. Omelyanenko, M.O. (2018), "The modernization of Ukraine's public debt management policy", available at: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=5867&i=8 (Accessed 30 Sept 2018).
11. Slav'yuk, R. and Slaviuk, N. (2018), "Government debt management: challenges and perspectives", Investment Management and Financial Innovations, vol. 15, no. 3, pp. 143—156.

№ 11 2018, стор. 45 - 49

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 706

Відомості про авторів

Л. Є. Фурдичко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка"

L. Furdychko

Candidate of economic sciences, associate Professor of Finance National University "Lviv Polytechnic"


О. М. Піхоцька

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка"

O. Pikhotska

Candidate of economic sciences, associate Professor of Finance National University "Lviv Polytechnic"

Як цитувати статтю

Фурдичко Л. Є., Піхоцька О. М. Причини зростання державного боргу, його управління і обслуговування, оптимізація боргової політики України. Економіка та держава. 2018. № 11. С. 45–49. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.45

Furdychko, L. and Pikhotska, O. (2018), “Causes of development of the public debt, its management and service, optimization of Ukraine's foreign policy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 45–49. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.45

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.