EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ МИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
О. Г. Мельник, М. Є. Адамів, А. В. Тодощук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.39

УДК: 339

О. Г. Мельник, М. Є. Адамів, А. В. Тодощук

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ МИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Анотація

У статті доведено необхідність застосування наукового підходу до реформування митної системи України в умовах європейської інтеграції. На підставі врахування існуючих проблем у вітчизняному досвіді модернізації роботи митних органів та аналізування класичних і сучасних наукових теорій рекомендовано використовувати системний підхід до реформування митної сфери. Запропоновано розглядати національну митну систему як складну цілісну контрольовану структуру, що відображає сукупність базових та забезпечувальних підсистем з притаманними їм елементами, які розвиваються під впливом внутрішніх та зовнішніх чинників та у взаємодії забезпечують виконання іманентних митних функцій. Виконано структурну декомпозицію митної системи за топологічно-змістовою ознакою, що дало змогу виокремити базові підсистеми (контрольно-регулююча, безпеково-захисна, сервісна, фіскальна підсистеми) та забезпечувальні підсистеми (нормативно-правова, адміністративна, фінансова, інформаційно-статистична, комунікаційна, матеріально-технічна підсистеми, підсистема міжнародного співробітництва). Розкрито змістове наповнення та функціональне призначення кожної структурної підсистеми національної митної системи, що сформувало систематизовану інформаційну базу для подальшого реформування вітчизняної митної сфери.

Ключові слова: митна система; структурна декомпозиція; базові підсистеми; забезпечувальні підсистеми; реформування; європейська інтеграція.

Література

1. Макаренко А.В. Митна реформа: пошук оптимальної концепції / А.В. Макаренко // LEX PORTUS. — 2017. — № 2 (4). — С. 21—36.
2. Мельник О.Г. Система управління митною діяльністю в Україні: сутність та структурна декомпозиція / О.Г. Мельник, О.В. Мукан, Х.В. Кабан // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку". — 2013. — № 776. — С. 39—47.
3. Шамборовський Г.О. Реформування митної служби в Україні в умовах європейської економічної інтеграції / Г.О. Шамборовський // Інвестиції: практика та досвід. — 2016. — № 18. — С. 27—31.
4. Керівні принципи для митної справи в Україні / Американська торговельна палата в Україні, Представництво міжнародного кредитно-рейтингового агентства Ernst&Young в Україні, 2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-guidelines-for-customs-policy-in-ukraine-ua/$FILE/ey-guidelines-for-customs-policy-in-ukraine-ua.pdf
5. Презентаційні матеріали Державної фіскальної служби України "Стратегічні ініціативи розвитку Державної фіскальної служби України до 2020 р." [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://sfs.gov.ua/data/files/218923.pdf
6. Проект Міністерства фінансів України "План дій з реформування митниці", 2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/imported_content/news/doc_250141228/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B4i%D0%B9%20-%20%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F.pdf
7. Митний кодекс України № 4495-VI від 13.03.2012 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
8. Положення "Про Державну фіскальну службу України", затверджене Постановою Кабінету Міністрів України № 236 від 21.05.2014 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-%D0%BF
9. Кузьмін О.Є. Типологія митного обслуговування підприємств / О.Є. Кузьмін, О.Ф. Будз // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 875. — С. 3—12.
10. Податковий кодекс України № 2755-VI від 2.12.2010 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
11. Закон України "Про державну службу" № 889-VIII від 10.12.2015 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19

O. Melnyk, M. Adamiv, A. Todoshchuk

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF REFORMING THE СUSTOMS SYSTEM OF UKRAINE IN TERMS OF EUROPEAN INTEGRATION

Summary

The current stage of functioning of the national customs system reflects the existence of significant problems in its various spheres. In spite of numerous attempts to modernize the work of customs authorities by representatives of different levels, unfortunately the visible result has not been achieved. The problem of reforming the national customs system became especially critical in the context of European integration. It is grounded by the obligations of Ukraine to harmonize the customs sphere with European standards and norms according to the Association Agreement with the European Union. On the basis of unsuccessful attempts to improve the work of customs authorities, it has been proved that the reform process should be scientifically grounded. The application of a scientific approach will ensure a coherent, completed, integrated and structured vision of the reform process, identify and justify the priority areas of modernization, and will allow achieving the most effective results. Based on the study of existing problems in the domestic experience of modernizing the work of customs authorities, analyzing classical and modern scientific theories, taking into account tendencies of European integration, it is recommended to use a systematic approach to the reform of the customs sphere. It is proposed to consider the national customs system as a complex integral controlled structure, which reflects a set of basic and supporting subsystems with their inherent elements, which develop under the influence of internal and external factors and in interaction ensure the implementation of immanent customs functions. In order to reveal the content and functional purpose of the subsystems of the national customs system, its structural decomposition was made by the topological and content signs, which forms a systematic information base for further reformation of the domestic customs sphere. In particular, the basic subsystems (control-regulating, security-protective, service, fiscal subsystems) and supporting subsystems (normative-legal, administrative, financial, informational-statistical, communication, material-technical subsystems, subsystem of international cooperation) are identified.

Keywords: customs system; structural decomposition; basic subsystems; supporting subsystems; reformation; European integration.

References

1. Makarenko, A.V. (2017), "The customs reform: searching for the optimal conception", LEX PORTUS, vol. 2 (4), pp. 21—36.
2. Melnyk, O.H. Mukan O.V. and Kaban, Kh.V. (2013), "The system of customs activity management in Ukraine: the essence and structural decomposition", Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika". Seriia: Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, No 776, pp. 39—47.
3. Shamborovkyi, H.O. (2016), "Reformation of the customs service in Ukraine in terms of European economic integration", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 27—31.
4. The American Chamber of Commerce in Ukraine and the Official Office of International Credit Rating Agency Ernst&Young in Ukraine (2018), "Guidelines for customs policy in Ukraine", available at: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-guidelines-for-customs-policy-in-ukraine-ua/$FILE/ey-guidelines-for-customs-policy-in-ukraine-ua.pdf (Accessed 15 October 2018).
5. The official site of the State Fiscal Service of Ukraine (2017), "Strategic initiatives of development of the State Fiscal Service of Ukraine till 2020", available at: http://sfs.gov.ua/data/files/218923.pdf (Accessed 25 October 2018).
6. The Ministry of Finance of Ukraine (2017), "Draft Customs Reform Action Plan", available at: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/imported_content/news/doc_250141228/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B4i%D0%B9%20-%20%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F.pdf (Accessed 10 October 2018).
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Customs Code of Ukraine No 4495-VI, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 (Accessed 22 September 2018).
8. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), "Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On the State Fiscal Service of Ukraine"" No 236, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 3 October 2018).
9. Kuzmin, O.Ye. and Budz, O.V. (2017), "Typology of customs services of enterprises", Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika". Seriia: Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, No 875, pp. 3—12.
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Tax Code of Ukraine No 2755-VI, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 30 September 2018).
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "On State Service", No 889-VIII, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 2 October 2018).

№ 11 2018, стор. 39 - 44

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 603

Відомості про авторів

О. Г. Мельник

д. е. н., професор, завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

O. Melnyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Department of Foreign Economic and Customs Activity, Lviv Polytechnic National University, Lviv


М. Є. Адамів

к. е. н., доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

M. Adamiv

Doctor of Philosophy in Economics, Associate Professor of Department of Foreign Economic and Customs Activity, Lviv Polytechnic National University, Lviv


А. В. Тодощук

к. е. н., доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

A. Todoshchuk

Doctor of Philosophy in Economics, Associate Professor of Department of Foreign Economic and Customs Activity, Lviv Polytechnic National University, Lviv

Як цитувати статтю

Мельник О. Г., Адамів М. Є., Тодощук А. В. Концептуальні засади реформування митної системи України в умовах європейської інтеграції. Економіка та держава. 2018. № 11. С. 39–44. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.39

Melnyk, O., Adamiv, M. and Todoshchuk, A. (2018), “Conceptual principles of reforming the сustoms system of Ukraine in terms of european integration”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 39–44. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.39

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.