EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН У ЛІСОВОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ
В. А. Голян, С. В. Петруха, В. Ф. Рошкевич

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.8

УДК: 330.837

В. А. Голян, С. В. Петруха, В. Ф. Рошкевич

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН У ЛІСОВОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ

Анотація

Встановлено, що базовою методологічною передумовою державного регулювання інституціональних змін у лісовому секторі виступає ідентифікатор основних його складників із врахуванням галузевих особливостей забезпечення стійкості функціонування ланцюга генерування доданих вартостей у лісовому господарстві, деревообробній, меблевій, целюлозно-паперовій, лісохімічній промисловості та зміни матеріально-речової субстанції деревної сировини.
Виявлено, що значним інституціональним розривом у системі державного регулювання розвитку переробних ланок лісового сектора є надмірна звуженість джерел та методів фінансово-економічного забезпечення реалізації пріоритетів модернізації і реконструкції матеріально-технічної бази підприємств деревообробної, меблевої, целюлозно-паперової та лісохімічної промисловості, тому важливого значення набуває подальша інституціоналізація форм фінансового забезпечення розвитку переробних ланок лісового сектора, зокрема через залучення коштів вітчизняних та іноземних приватних інвесторів (інвестиційних компаній, банків, трастових фондів та приватних підприємницьких структур).
У статті сформовано авторський підхід до структуризації напрямів державного регулювання інституціональних змін у лісовому секторі, який виокремлює фіскальну (відміна ввізного мита на сучасне деревообробне обладнання, упорядкування системи адміністрування лісової ренти, надання пільг для виробників твердого біопалива з деревини), фінансово-кредитну (формування спеціалізованої установи по кредитуванню деревообробних пріоритетів, компенсація частини процентної ставки комерційним банкам за кредитні ресурси, які надаються суб'єктам переробних ланок лісового сектора, що впроваджують інноваційні технології, застосування лізингових схем для модернізації деревообробних виробництв), бюджетну (бюджетне фінансування лісоохоронних та лісогосподарських заходів, субсидування проектів утилізації неліквідної деревини, фінансування заходів за рахунок коштів Зведеного бюджету України по зміні цільового призначення самозаліснених сільськогосподарських угідь), технічного регулювання (сертифікація та маркування лісової, деревообробної, целюлозно-паперової та лісохімічної продукції) складові, що сприятиме подоланню інвестиційного дефіциту у всіх фазах лісопродуктового ланцюга.

Ключові слова: інституціональні зміни; лісовий сектор; фіскальне регулювання; бюджет; експорт; деревообробна промисловість; необроблена деревина; публічно-приватне партнерство.

Література

1. Володимиренко В.М. Створення ефективного інструменту управління лісовим господарством. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Лісівництво та декоративне садівництво. — 2015. — Вип. 229. — С. 20—26.
2. Гасанов С., Голян В. Фіскальне регулювання природокористування: перспективи модернізації. Економіст. — 2015. — № 12. — С. 9—12.
3. Геєць В.М. Інституційна обумовленість інноваційних процесів у промисловому розвитку України. Економіка України. — 2014. — № 12. — С. 4—19.
4. Дейнека А.М. Лісовий сектор: аналіз структури, взаємодії з іншими секторами економіки та довкіллям. Регіональна економіка. — 2009. — № 3. — С. 144—151.
5. Єгорова Т.П. До питання впровадження в Україні інноваційної моделі розвитку лісової галузі. Право та інновації. — 2013. — №4. — С. 42—53.
6. Єфименко Т.І. Фіскальний простір i стабілізація державних фінансів. Фінанси України. — 2017. — №9. — С. 7—28.
7. Касюхнич В.Ю. Інструментально-методичне забезпечення системи управління лісогосподарською діяльністю. Науковий вісник Херсонського державного університету. — № 15-1. — 2015. — С. 114—117.
8. Лицур І., Ткачів С. Світовий досвід використання механізму фіскального регулювання в лісовому господарстві. Економіка природокористування і охорони довкілля. — К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2016. — С. 137—144.
9. Мельниченко О.А. Лісове господарство як об'єкт державного управління. Теорія та практика державного управління. — 2015. — Вип. 3. — С. 24—30.
10. Печуляк В.П. Державне регулювання відносин у сфері лісового господарства: особливості визначення. Фінансове право. — 2012. — № 1 (19). — С. 38—42.

V. Golyan, S. Petrukha, V. Roshkevych

STATE REGULATION OF INSTITUTIONAL CHANGES IN THE FOREST SECTOR OF UKRAINE: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL CONTEXT

Summary

It is established that the basic methodological prerequisite for state regulation of institutional changes in the forest sector is the identifier of its main components, taking into account the sectorial features of ensuring the sustainability of the chain of value added in forestry, woodworking, furniture, pulp and paper, forest-chemical industry and changes in the material substance of wood raw materials.
It is revealed that a significant institutional gap in the system of state regulation of the development of processing units of the forest sector is an excessive narrowing of sources and methods of financial and economic support for the implementation of priorities of modernization and reconstruction of the material and technical base of enterprises of woodworking, furniture, pulp and paper and timber industry, so it is important to further institutionalize the forms of financial support for the development of processing units of the forest sector, in particular, through the attraction of funds of domestic and foreign private investors (investment companies, banks, trust funds and private businesses).
The article presents the author's approach to the structuring of the directions of state regulation of institutional changes in the forest sector. The approach allocates fiscal (the abolition of import duties on modern woodworking equipment, the streamlining of the system of administration of forest rent, the provision of benefits for biofuel producers from wood), financial and credit (the formation of a specialized institution for lending woodworking priorities, compensation of the interest rate to commercial banks for credit resources provided to the subjects of processing units of the forest sector, introducing innovative technologies, the use of leasing schemes for the modernization of woodworking industries), budget (budget financing of forest protection and forestry activities, subsidizing projects for the utilization of illiquid wood, financing activities at the expense of the Consolidated budget of Ukraine to change the purpose of agricultural lands self-deprived by wood), technical regulation (certification and labelling of forest, woodworking, pulp and paper and chemical products) components, that will contribute to overcoming the investment deficit in all phases of wood products chain.

Keywords: institutional changes; forest sector; fiscal regulation; budget; export; woodworking industry; raw wood; public-private partnership.

References

1. Volodymyrenko, V.M. (2015), "Establishment of an effective forest management instrument", Naukovyy visnyk Natsional'noho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrayiny, seriya: Lisivnytstvo ta dekoratyvne sadivnytstvo, vol. 229, pp. 20—26.
2. Hasanov, S. and Holyan, V. (2015), "Fiscal regulation of nature management: prospects for modernization", Ekonomist, vol. 12, pp. 9—12.
3. Heyets', V.M. (2014), "Institutional conditions for innovation processes in industrial development of Ukraine", Ekonomika Ukrayiny, vol. 12, pp. 4—19.
4. Deyneka, A.M. (2009), "Forestry: analysis of the structure, interaction with other sectors of the economy and the environment", Rehional'na ekonomika, vol. 3, pp. 144—151.
5. Yehorova, T.P. (2013), "On the issue of introducing an innovative model of forestry development in Ukraine", Pravo ta innovatsiyi, vol. 4, pp. 42—53.
6. Yefymenko, T.I. (2017), "Fiscal space and the stabilization of public finance", Finansy Ukrayiny, vol. 9, pp. 7—28.
7. Kasyukhnych, V.Yu. (2015), "Instrumental and methodical support for the forest management system", Naukovyy visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, vol. 15-1, pp. 114—117.
8. Lytsur, I. and Tkachiv, S. (2016), "International practices of using the fiscal regulation mechanism in forestry", Ekonomika pryrodokorystuvannya i okhorony dovkillya [Environmental economics and environmental protection], Kyiv, DU IEPSR NAN Ukrayiny, pp. 137—144.
9. Mel'nychenko, O.A. (2015), "Forestry as an object of state management", Teoriya ta praktyka derzhavnoho upravlinnya, vol. 3, pp. 24—30.
10. Pechulyak, V.P. (2012), "State regulation of relations in forestry: peculiarities of definition", Finansove parvo, vol. 1 (19), pp. 38—42.

№ 11 2018, стор. 8 - 14

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 530

Відомості про авторів

В. А. Голян

д. е. н., головний редактор журналу "Економіст", м. Київ

V. Golyan

Doctor of Economics, Chief editor for "Ekonomist" journal, Kyiv


С. В. Петруха

к. е. н., заступник директора, Інститут післядипломної освіти Державної навчально-наукової установи "Академія фінансового управління", м. Київ

S. Petrukha

Ph.D. in Economics, Deputy Director of the Institute of Postgraduate Education of the Academy of Financial Management, Kyiv


В. Ф. Рошкевич

аспірант, Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи "Академія фінансового управління", м. Київ

V. Roshkevych

Postgraduate student, Science and Research Institute of the National Academic Institution "Academy of Financial Management", Kyiv

Як цитувати статтю

Голян В. А., Петруха С. В., Рошкевич В. Ф. Державне регулювання інституціональних змін у лісовому секторі економіки України: теоретико-методологічний контекст. Економіка та держава. 2018. № 11. С. 8–14. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.8

Golyan, V., Petrukha, S. and Roshkevych, V. (2018), “State regulation of institutional changes in the forest sector of Ukraine: theoretical and methodological context”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 8–14. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.8

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.