EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
В. В. Лаврук, Н. В. Покотильська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.4

УДК: 332.2:711.5:631:11

В. В. Лаврук, Н. В. Покотильська

ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Досліджено проблемні питання економічного обгрунтування і ефективності організації території сільськогосподарських підприємств. Встановлено ефект організації території в залежності від ролі землі і використанні її властивостей при виробництві суспільно необхідного продукту, де земля виступає як просторовий базис і головний засіб виробництва та при виконанні окремих виробничих процесів, де земля є предметом праці або просторовим операційним базисом. Визначено методику розрахунку ефективності капіталовкладень на створення елементів виробничої і соціальної інфраструктури відповідного господарського рівня. Обгрунтовується вибір найкращої системи сівозмін у господарстві через використання максимального сумарного приросту чистого доходу. Досліджуються питання проектування сівозмін, які стосуються складу культур та їх розміщення по території і відносно господарських центрів, число і розмір сівозмін, полів та нив, організацію території та праці в землеробстві. Запропоновано показники оцінки рівня використання продуктивних властивостей земель при економічному обгрунтуванні організації сівозмін господарств. Розроблено методику розрахунку балансу гумусу за варіантами проектованих сівозмін, яка може бути використана при економічному аналізі і порівнянні варіантів структури посівних площ та обгрунтуванні трансформації сільськогосподарських угідь. Доведено, що розрахунок вартості валової продукції рільництва з метою зіставлення варіантів проектування сівозмін необхідно проводити на один і той же рівень інтенсифікації сільськогосподарського виробництва. Визначено, що за цих умов врожайність сільськогосподарських культур як складова розрахунку вартості валової продукції буде залежати від різного розміщення культур по грунтам господарства і від попередників у сівозміні.

Ключові слова: сільськогосподарські угіддя; земля; земельні ресурси; ефективність; організація території; господарство; сівозміна; баланс гумусу; родючість.

Література

1. Гуменюк М.М. Ефективність використання земель них ресурсів сільськогосподарськими підприємствами регіону / М.М. Гуменюк // Рекультивація складних техное косистем у новому тисячолітті: ноосферний аспект: матер. Міжнар. науково-практич. конф. — Дніпропетровськ. — 2012. — С. 83—88.
2. Деякі інституціональні аспекти земельних відносин в Україні: стан та напрями вдосконалення: [наук. видання] / НАН України, РВПС України / [І.К. Бистряков, О.С. Новоторов, Т.С. Ніколаєнко та ін.]. — К., 2002. — 134 с.
3. Другак В.М. Теоретичні та методичні основи економіки землекористування / В.М. Другак. — К.: ЦЗРУ, 2004 — 129 с.
4. Дудар Т.Г. Системному відродженню сільських територій — сталий розвиток аграрної сфери / Т.Г. Дудар // Трансформація сільського господарства та села: ювілейний збірник наукових статей / Заг. ред. Ю.Е. Губені. — Л.: ЛНАУ, 2010. — 416 с. — С. 77—85.
5. Класифікація сільськогосподарських земель як наукова передумова їх екологобезпечного використання / Д.С. Добряк, О.П. Канаш, Д.І. Бабміндра, І.А. Розумний — К.: Урожай, 2007. — 464 с.
6. Розвиток земельних відносин в аграрній сфері: монографія / Федоров М.М., Месель-Веселяк В.Я., Ходаківська О.В. та ін.]; за ред. Ю.О. Лупенка, О.В. Ходаківської. — К.: ННЦ "ІАЕ", 2016. — 432 с.
7. Третяк А.М. Стратегія реформування земельної політики в Україні на сучасному етапі // Землевпорядний вісник. — 2009. — № 6. — С. 12—20.

V. Lavruk, N. Pokotіlska

ECONOMIC GROUNDS AND EFFICIENCY OF ORGANIZATION OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES 'TERRITORY

Summary

The problematic issues of economic substantiation and efficiency of organization of the territory of agricultural enterprises are investigated. The effect of organization of the territory depending on the role of land and the use of its properties in the production of a socially necessary product is established, where the land acts as a spatial basis and the main means of production and in the performance of individual production processes, where the land is the subject of labor or the spatial operational basis. The method of calculating the efficiency of capital investments for creation of elements of industrial and social infrastructure of the corresponding economic level is determined. The choice of the best system of crop rotation in the economy is substantiated by using the maximum total net income growth. The problems of crop rotation design are studied, which are related to the composition of crops and their placement in the territory and relative to economic centers, the number and size of crop rotation, the fields in them, the organization of territory and labor in agriculture. The proposed indicators for assessing the level of productive land properties in the economic justification organizations rotation farms. The method of calculating the humus balance for variants of projected crop rotation is developed, which can be used for economic analysis and comparison of variants of the structure of crop areas and substantiation of the transformation of agricultural lands. It is proved that the calculation of the value of gross production of arable land to compare the design of crop rotation should be carried out at the same level of intensification of agricultural production. Determined that under these conditions, crop yields as a component of calculating the value of gross output will depend on the placement of various crops in soils economy and their predecessors in the rotation.

Keywords: agricultural land; land; land resources; efficiency; organization of territory; economy; crop rotation; humus balance; fertility.

References

1. Humeniuk, M.M. (2012), "The efficiency of land use by agricultural enterprises of the region", Rekul'tyvatsiia skladnykh tekhnoekosystem u novomu tysiacholitti: noosfernyj aspekt. Materialy Mizhnarodnоji naukovo-praktychnoji konferentsii [Reclamation complex tehnoekosystem in the new millennium: Noosphere aspect. Conference Proceedings of the International Economic Conference], Dnipropetrovsk, Ukraine, pp. 83—88.
2. Bystryakov, I.K. Novorov, O.S. and Nikolayenko, T.S. (2002), Deyaki instytutsionalni aspekty zemelnykh vidnosyn v Ukrayini: stan ta napryamy vdoskonalennya [Some institutional aspects of land relations in Ukraine: state and directions of improvement], NAS of Ukraine, RVPS of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
3. Druhak, V.M. (2004), Teoretychni ta metodychni osnovy ekonomiky zemlekorystuvannya [Theoretical and methodical principles of land use economics], TZRU, Kyiv, Ukraine.
4. Dudar, T.H. (2010), "Systemic revival of rural areas — sustainable development of agrarian areas", Transformatsiya silskoho hospodarstva ta sela [Transformation of agriculture and rural areas], LNAU, L'viv, Ukraine, pp. 77—85.
5. Dobryak, D.S. Kanash, O.P. Babmindra, D.I. and Rozumnyy, I.A. (2007), Klasyfikatsiya silskohospodarskykh zemel yak naukova peredumova yikh ekolohobezpechnoho vykorystannya [Classification of agricultural land as a scientific prerequisite for their ecologically safe use], Urozhay, Kyiv, Ukraine.
6. Fedorov, M.M. Mesel'-Veseliak, V.Ya. and Khodakivs'ka O. V. (2016), Rozvytok zemel'nykh vidnosyn v agrarnij sferi [The development of land relations in agriculture], NNTs "IAE", Kyiv, Ukraine.
7. Tretiak, A.M. (2009), "The Strategy of Land Policy Reform in Ukraine at the Current Stage", Zemlevporyadnyy visnyk, vol. 6, pp.12—20.

№ 11 2018, стор. 4 - 7

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 517

Відомості про авторів

В. В. Лаврук

д. е. н., доцент, завідувач кафедри геодезії та землеустрою

V. Lavruk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Geodesy and Land Management


Н. В. Покотильська

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та адмініструванняПодільский державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський

N. Pokotіlska

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Public management and AdministrationState Agrarian and Engineering University in Podillia, Kamyanetz-Podilskiy

Як цитувати статтю

Лаврук В. В., Покотильська Н. В. Економічне обгрунтування і ефективність організації території сільськогосподарських підприємств. Економіка та держава. 2018. № 11. С. 4–7. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.4

Lavruk, V. and Pokotіlska, N. (2018), “Economic grounds and efficiency of organization of the agricultural enterprises 'territory”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 4–7. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.