EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ ТА КОНЦЕПЦІЙ ВОЄН
Н. А. Фурсіна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.86

УДК: 331:355

Н. А. Фурсіна

ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ ТА КОНЦЕПЦІЙ ВОЄН

Анотація

У статті визначено, що війна — складне соціально-політичне явище, що представляє собою крайню форму вирішення соціально-політичних, економічних, ідеологічних, а також національних, релігійних, територіальних та інших суперечностей між державами, народами, націями, класами і соціальними групами. Війна може здійснюватися у вигляді військових конфліктів різного рівня. Стратегічна концепція держави пронизує всю військову сферу, об'єднуючи її та даючи відповіді на питання, чому, коли і як народ і його збройні сили ведуть війну. Вона є відображенням моральних цінностей ідеалів народу. Для тієї чи іншої культури, нації моральний аспект і легітимність стратегії може варіюватися дуже широко. Дослідження цих питань є жорстко прагматичною дисципліною.
На основі опрацювання навчально-наукової літератури систематизовано підходи в аналізі історичного розвитку концепцій війни. На основі опрацювання навчально-наукової літератури систематизовано підходи в аналізі історичного розвитку концепцій війни. У вивченні війни можна вказати дві полярні тенденції: морально-етичний підхід — коли війна розуміється, як безумовне зло, оскільки вона пов'язана з загибеллю і стражданням людей; і підхід науковий — вважається об'єктивним, в рамках якого війна розглядається як нормальне соціальне явище. В статті розглянуто функції війни. В стародавньому світі вона виступала інструментом захисту тих народів, які зазнали нападу, і одним з важливих господарських механізмів. По суті, війна завжди силове вирішення соціальних конфліктів, як між державами, так і між окремими спільнотами.
Встановлено, що військова концепція відображає погляди її творців на військово-політичну обстановку в країні і в міжнародному оточенні, а також — до чинників, які на неї впливають. Як наслідок, будь-яка військова концепція має конкретно-історичний і тимчасовий характер.

Ключові слова: війна; військова стратегія; військова концепція.

Література

1. Капто А.С. Енциклопедія світу: 2-е вид., уточн. и доп. — М.: Книга и бізнес, 2005. — С. 183.
2. Проект "Военная литература" Издание: Тактика — М.: Воениздат, 1987. — Режим доступу: http://militera.lib.ru/science/tactic/01.html
3. Флавій Вегеций Ренат. Короткий виклад військової справи // Вісник древньої історії. — М., Соцекгіз, 1940. — С. 84.
4. М. Бердяєв ЕКЗИСТАНЦІЙНА ДИАЛЕКТИКА БОЖЕСТВЕННОГО І ЛЮДСЬКОГО. Глава 5, стр.305. — Режим доступу: http://krotov.info/library/02_b/berdyaev/1944_041_5.html
5. Енгельс Ф. Армія // К. Маркс, Ф. Енгельс. — Соч. Т. 14. — С. 5.
6. Політологія. Енциклопедичний словник. — М.: Вид-во Моск. Комерц. Ун-ту, 1993. — с. 27.
7. Концепція // Советская военная энциклопедия. — Москва: Военное издательство Министерства обороны Союза СССР, 1979. — Т. 4. — С. 333.
8. Концепция военная // Военная энциклопедия / П.С. Грачёв. — Москва: Военное издательство, 1999. — Т. 4. — С. 171.
9. Рогозин Д.О.: Война и мир в терминах и определениях. Глава 5: Военное искусство. 5.36 Стратегия двух с половиной войн. — Режим доступу: http://www.voina-i-mir.ru/chapter/5
10. Военно-энциклопедический словарь. — М., 2009. — С. 205.
11. BLAINEY G. (1973) The causes of war. Macmillan, London.
12. SCHWARTZENBERGER G. (1950) Peace and war in international society. Internat. Soc. Sci. Bull. 2, 3, p. 336—47.
13. EAGLETON C. (1948) International government. Ronald Press, New York.
14. BRODIE B. (1973) War and politics. Cassell, London.
15. WELLS D. (1967) The war myth. Pegasus, New York.
16. Режим доступу: https://interfax.com.ua/news/political/-292422.html

N. Fursina

EVOLUTION OF THE DEVELOPMENT OF THE ARMED FORCES AND THE CONCEPTS OF WARS

Summary

The article states that the war is a complex socio-political phenomenon, which is the extreme form of solving socio-political, economic, ideological, as well as national, religious, territorial and other contradictions between states, peoples, nations, classes and social groups. The war can be carried out in the form of military conflicts in different levels. The strategic concept of the state penetrates the entire military sphere by combining it and answering the question of why, when and how the people and its armed forces are waging war. It is a reflection of the moral values of the ideals of the nation. For a particular culture moral dimension and legitimacy of the strategy may vary widely. Research on these issues is a strictly pragmatic discipline.
On the basis of the development of educational science literature, approaches are systematized in the analysis of the historical development of the concepts of war. In the study of war, you can specify two polar tendencies: a moral and ethical approach — when war is understood as unconditional evil, because it is associated with the death and suffering of people; and the scientific approach — is considered objective, within which the war is regarded as a normal social phenomenon. The article deals with the functions of war. In the ancient world, it served as an instrument for the protection of those who were attacked and one of the important economic mechanisms. In essence, the war is always a forceful solution to social conflicts, both between states and between individual communities.
It is established that the military concept reflects the views of its creators on the military-political situation in the country and in the international environment, as well as to the factors influencing it. As a result, any military concept has a constant historical and temporary character.

Keywords: war; military strategy; military concept.

References

1. Kapto, A.S. (2005), Entsyklopediia svitu [Encyclopedia of the world], Knyha y biznes, Moscow, Russia.
2. Reznychenko, V.H. (1987), Taktika [Tactics], Voenyzdat, Moscow, Russia
3. Flavii Vegezii Renat (1940), Korotkyj vyklad vijs'kovoi spravy [Brief statement of military affairs], Sotsekhiz, Moscow, Russia.
4. Berdyaev, N. (1952), "The existential dialectic of the divine and human", [Online], available at: http://krotov.info/library/02_b/berdyaev/1944_041_5.html (Accessed 30 Sept 2018).
5. Engels, F. and Marks, K. (1959), "Army", Сочинения [Writings], vol.14, Moscow, Russia
6. Aver'janov, Ju. I. (1993), Politologija: Jenciklopedicheskij slovar' [Politology. Encyclopedic Dictionary], Izd-vo Mosk. kommerch. un-ta, Moscow, Russia
7. Ministry of Defense Soviet Union (1979), "Concept", Sovetskaia voennaia entsyklopedyia [Soviet military encyclopedia], vol.4, Voennoe yzdatel'stvo Mynysterstva oborony SSSR, Moscow, Russia
8. Grachev, P.S. (1999), "Military concept", Voennaia entsyklopedyia [Military encyclopedia], vol.4, Moscow, Russia.
9. Rogozin, D.O. (2011), "War and peace in terms and definitions". Vol.5, available at: http://www.voina-i-mir.ru/chapter/5 (Accessed 30 Sept 2018).
10. Voenizdat (2009), Voenno-entsyklopedycheskyj slovar' [Military Encyclopedic Dictionary], Moscow, Russia
11. Blainey, G. (1973), The causes of war, Macmillan, London, UK.
12. Schwartzenberger, G. (1950), "Peace and war in international society", Internat. Soc. Sci. Bull., vol. 2(3), pp. 336—347.
13. Eagleton, C. (1948), International government. Ronald Press, New York, USA.
14. Brodie, B. (1973), War and politics, Cassell, London, UK.
15. Wells, D. (1967), The war myth, Pegasus, New York, USA.
16. Interfax-Ukraine (2018), available at: https://interfax.com.ua/news/political/-292422.html (Accessed 30 Sept 2018).

№ 10 2018, стор. 86 - 90

Дата публікації: 2018-10-29

Кількість переглядів: 112

Відомості про авторів

Н. А. Фурсіна

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

N. Fursina

PhD Student, Kyiv National Economic University, Kyiv

Як цитувати статтю

Фурсіна Н. А. Еволюція розвитку збройних сил та концепцій воєн. Економіка та держава. 2018. № 10. С. 86–90. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.86

Fursina, N. (2018), “Evolution of the development of the armed forces and the concepts of wars”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 86–90. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.86

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.