EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧИХ РИНКІВ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Б. В. Хахула

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.76

УДК: 631.11:338.439.62

Б. В. Хахула

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧИХ РИНКІВ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Анотація

Статтю присвячено розгляду теоретичних основ функціонування і розвитку агропродовольчих ринків в умовах посилення глобалізаційних процесів. Доведено, що агропродовольчий ринок функціонує на основі загальних принципів: орієнтація на споживача, вільний вибір, свобода виробника, конкурентний характер взаємовідносин учасників, пріоритет приватного інтересу, прояв якого є сильнішим внаслідок тісного зв'язку агротехнологій із природними чинниками, а також переплетення економічних і соціально-демографічних процесів.
Доведено, що стан агропродовольчого ринку як складної соціально-економічної системи визначається взаємодією попиту і пропозиції, в умовах мінливого конкурентного середовища характеризується, з одного боку, статичністю матеріальних чинників сільськогосподарського виробництва, а з іншого — динамічністю і невизначеністю ринкових умов.
Доведено, що інтеграційні процеси агропродовольчих ринків характеризуються, по-перше, взаємодією факторів попиту, пропозиції та ціноутворення, а по-друге, посиленням ролі конкуренції та конкурентних переваг у розвитку інтеграційних процесів агропродовольчих ринків.
Організаційно-економічний механізм регулювання агропродовольчого ринку доцільно розглядати як емерджентну систему, яка охоплює ринкове саморегулювання, товаровиробників і постачальників, ринкові інститути та інструменти державного впливу з метою гарантованого доступу населення до продуктів харчування в науково обгрунтованих нормах, розвиток соціальної сфери села та збереження навколишнього природного середовища.

Ключові слова: ринок агропродовольчої продукції; інфраструктура ринку; попит; пропозиція; державне регулювання ринку.

Література

1. Варченко О.М. Концептуальні основи сталого розвитку агросфери : навч. посібн. для студ. вищих навч. закл. / О.М. Варченко, А.С. Даниленко, О.В. Шубавська [та ін.] ; Мін. аграрної політ. Укр. — Біла Церква: БНАУ, 2010. — 160 с.
2. Балдирєва Л.М. Теоретико-методолічні аспекти ідентифікації та аналізу структури агропродовольчого сектору економіки [Електронний ресурс] / Л.М. Балдирєва. — Режим доступу: http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/ files/nppdaa/7.1/ 52.pdf
3. Березін О.В. Агропродовольчий ринок з позиції формування взаємовідносин в АПК / О.В. Березін, Л.М. Березіна // Економіка АПК. — 2011. — № 7. — С. 104—109.
4. Дудар Т.Г. Формування ринку конкурентоспроможної агропродовольчої продукції: теорія, методика, перспективи: моногр. / Т.Г. Дудар, Т.В. Дудар. — Тернопіль: Економічна думка, 2009. — 246 с.
5. Карасьова Н.А. Світовий агропродовольчий ринок: глобальні та макроекономічні тенденції [Електронний ресурс] / Н.А. Карасьова. — Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/2-2014/09.pdf
6. Сухій П.О. Структура, функції та основні чинники формування агропродовольчого ринку [Електронний ресурс] / П.О. Сухій. — Режим доступу: http://collectedpapers.com.ua/collected_papers/527/struktura-funkci%D1%97-ta-osnovni-chinniki-formuvannyaagroprodovolchogo-rinku-suxij-p-o/
7. Мельничук О.І. Теоретичні основи розвитку агропродовольчого ринку / О.І. Мельничук // Інтелект 21. — 2013. — № 5/6 — С. 49—55.
8. Кирилюк Є.М. Аграрний ринок як економічна категорія: сутнісні ознаки й особливості / Є.М. Кирилюк // Агросвіт. — 2011. — № 12. — С. 2—10.

B. Khahula

THEORETICAL BASES OF FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF AGRO-FOOD MARKETS IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION PROCESSES STRENGTHENING

Summary

The article is devoted to the consideration of the theoretical foundations of the functioning and development of agro-food markets in the context of the strengthening of globalization processes. It is proved that the agro-food market operates on the basis of general principles: consumer orientation, free choice, producer freedom, competitive character of participants' interactions, priority of private interest, the manifestation of which is strongbecause of the close connection of agronomic technologies with natural factors, and finally the interaction of economic and social-demographic processes.
It is proved that the state of the agro-food market as a complex socio-economic system is determined by the interaction of demand and supply. In a changing competitive environment,the state of the agro-food marketis characterized, on the one hand, by the static nature of material factors of agricultural production, and on the other hand, the dynamics and uncertainty of market conditions.
It is proved that the integration processes of agro-food markets are characterized, firstly, by the interaction of demand, supply and pricing factors, and, secondly, by the strengthening of the role of competition and competitive advantages in the development of integration processes in the agro-food markets.
The organizational and economic mechanism of the agro-food market regulation is appropriate to consider as an emergent system that includes market self-regulation, goods producers and suppliers, market institutions and instruments of state influence which are used for the guaranteed access of the population to food products in scientifically substantiated norms. The system also includes development of the social sphere of the village and preservation of the natural environment.

Keywords: market of agro-food products; market infrastructure; demand; supply; marketstate regulation.

References

1. Varchenko, O.M. Danylenko, A.S. and Shubavs'ka, O.V. (2010), Kontseptual'ni osnovy staloho rozvytku ahrosfery [Conceptual foundations of the sustainable development of the agrosphere], BNAU, Bila Tserkva, Ukraine.
2. Baldyrieva, L.M. (2010), "Theoretical and methodological aspects of identification and analysis of the structure of the agro-food sector of the economy", available at: http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/7.1/52.pdf (Accessed 30 Sept 2018).
3. Berezin, O.V. and Berezina, L.M. (2011), "Agro-food market from the point of view of formation of mutual relations in the agroindustrial complex", Ekonomika APK, vol. 7, pp. 104—109.
4. Dudar, T.H. and Dudar, T.V. (2009), Formuvannia rynku konkurentospromozhnoi ahroprodovol'choi produktsii: teoriia, metodyka, perspektyvy [Formation of a competitive agro-food market: theory, methodology, perspectives], Ekonomichna dumka, Ternopil', Ukraine.
5. Karas'ova, N.A. (2014), "World Agro-Food Market: Global and Macroeconomic Trends", available at: http://global-national.in.ua/archive/2-2014/09.pdf (Accessed 30 Sept 2018).
6. Sukhyj, P.O. (2004), "Agrarian Market of Ukraine: Consumer Demand and Food Security of Ukraine", Heohrafichni problemy staloho rozvytku, vol. 3, pp. 86-89.
7. Mel'nychuk, O.I. (2013), "Theoretical basis of development of the agro-food market", Intelekt 21, vol. 5/6, pp. 49—55.
8. Kyryliuk, Ye.M. (2013), Ahrarnyj rynok v umovakh transformatsii ekonomichnykh system [Agrarian market in conditions of transformation of economic systems], KNEU, Kyiv, Ukraine.

№ 10 2018, стор. 76 - 80

Дата публікації: 2018-10-29

Кількість переглядів: 120

Відомості про авторів

Б. В. Хахула

аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет

B. Khahula

postgraduate student, BilaTserkva National Agrarian University

Як цитувати статтю

Хахула Б. В. Теоретичні основи функціонування і розвитку агропродовольчих ринків в умовах посилення глобалізаційних процесів. Економіка та держава. 2018. № 10. С. 76–80. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.76

Khahula, B. (2018), “Theoretical bases of functioning and development of agro-food markets in conditions of globalization processes strengthening”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 76–80. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.76

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.