EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ АГРАРНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
О. І. Василенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.72

УДК: 338.242.2

О. І. Василенко

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ АГРАРНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Анотація

Статтю присвячено проблемам розвитку ринку освітніх послуг вищих навчальних закладів аграрної освіти в Україні. Нині Україна постала перед необхідністю вирішення важливого завдання модернізації вітчизняної освіти й одночасного формування адаптованої до нових зовнішніх і внутрішніх умов вітчизняної економіки якісно нової освітньої системи, в якій варіативність форм і рівнів її установ відповідала б потребам переходу країни до постіндустріальної стадії розвитку суспільства, визначальною рисою якого є тенденція прагнення індивідів до соціальної рівності в можливості доступу до знань.
Система науки й освіти у сфері вітчизняної економіки сільського господарства ще не забезпечує максимально можливого внеску в розвиток агроіндустріального комплексу. Вона має вищу частку бюджетних витрат до доданої вартості сільського господарства та ВВП у цілому порівняно з іншими країнами.
Вирішення проблеми конкурентноспроможності вищих навчальних закладів аграрної освіти, на нашу думку, лежить у площині об'єднання зусиль держави, освітніх закладів і підприємств агробізнесу. Перехід на освітні стандарти третього покоління і реалізація компетентного підходу в освіті націлює на підвищення якості практичної підготовки кадрів, однак вичерпано не вирішує таку проблему. Підприємства та організації АПК, які є споживачами кадрів, повинні не тільки брати участь у розробці навчальних планів, висуваючи свої вимоги, й давати оцінку сучасній освіті, а повною мірою розділити відповідальність за практичну підготовку спеціалістів за рахунок реального безпосереднього вкладення у навчальний процес.

Ключові слова: аграрний сектор; попит; пропозиція; вищі навчальні заклади; аграрна освіта.

Література

1. Андрущенко В.П. Роздуми про освіту: статті, нариси, інтерв'ю / В.П. Андрущенко. — К.: Знання України, 2005. — 804 с.
2. Астахова Е.В. Социальные функции высшего образования: эволюционные процессы на рубеже веков / Е.В. Астахова // Вчені записки Харківського гуманітарного інc-ту "Народна українська академія": зб. наук. праць. — Харків: Око. — 2000. — Т. 6. — С. 11.
3. Онопрієнко В.П. Система екологічної освіти в підготовці спеціалістів сільського господарства / В.П. Онопрієнко // Вісник Сумського національного аграрного університету: наук.-метод. журнал. — 2010. — № 4 (19). — С. 50.
4. Курило І.О. Соціально-економічна структура населення :еволюція, сучасність, трасформації. — К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАНУ, 2006. — С. 270—271.
5. Журба І.О. Особливості формування та використання трудового потенціалу в АПК / І.О. Журба, Б.О. Бєлов // Всеукраїнський науково-виробничий журнал "Інноваційна економіка". — 2012. — № 3. — 25—27.
6. Гончарук Н.Т. Кадри аграрного сектору економіки України: формування і розвиток / Н.Т. Гончарук, С. М. Серьогін. — Дніпропетровськ: Вид-во ДРІДУ, 2003. — 166 с.
7. Дмитриченко М.Ф. Вища освіта і болонський процес / М.Ф. Дмитриченко. — К.: Знання України, 2006. — 440 с.
8. Ельбрехт О. До питання реалій і перспектив сучасної освіти / О. Ельбрехт // Освіта і управління. — 2005. — № 2. — Т. 8. — С. 82—85.

O. Vasylenko

THE PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL SERVICES MARKET OF AGRICULTURAL EDUCATIONAL INSTITUTION IN UKRAINE

Summary

The article is devoted to the problems of educational services market development of higher educational institutions of agrarian education in Ukraine. Ukraine has faced the need to address the important task of domestic education modernizing along with the simultaneous formation of a qualitatively new educational system, adapted to the new external and internal conditions of the domestic economy in which the variability of the forms and levels of its institutions would correspond to the needs of the country's transition to the post-industrial stage of development of society, a decisive feature of which is the tendency of individuals to seek social equality in their access to knowledge.
The system of science and education in the field of domestic agriculture does not provide the maximum possible contribution to the development of agroindustrial complex. The share of budget expenditures in the added value of agriculture and GDP as a whole is higher compared to other countries.
In our opinion, the problem of competitiveness of agrarian education higher educational institutions can be solved through uniting the efforts of the state, educational establishments and agribusiness enterprises. The transition to the third generation educational standards and implementation of a competent approach in education aims to improve the quality of practical training, but it does not fully address the problem. Agribusiness enterprises and organizations demanding for the staff should not only participate in the development of curricula through putting forward their requirements and assessing the modern education, but through sharing the responsibility for the practical training of specialists and direct investment in the educational process as well.

Keywords: agrarian sector; demand; supply; higher educational establishments; agrarian education.

References

1. Andruschenko, V.P. (2005), Rozdumy pro osvitu : statti, narysy, interv'iu [Reflections on education: articles, essays, interviews], Znannia Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
2. Astakhova, E.V. (2000), "Social functions of higher education: evolutionary processes at the turn of the century", Vcheni zapysky Kharkivs'koho humanitarnoho inc-tu "Narodna ukrains'ka akademiia", vol. 6, pp. 11.
3. Onopriienko, V.P. (2010), "The system of ecological education in the training of agricultural specialists", Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu : nauk.-metod. zhurnal, vol. (19), pp. 50.
4. Kurylo, I.O. (2006), Sotsial'no-ekonomichna struktura naselennia : evoliutsiia, suchasnist', trasformatsii [Socio-economic structure of the population: evolution, modernity, traversation], In-t demohrafii ta sotsial'nykh doslidzhen' NANU, Kyiv, Ukraine.
5. Zhurba, I.O. and Bielov, B.O. (2012), "Peculiarities of formation and use of labor potential in agroindustrial complex", Vseukrains'kyj naukovo-vyrobnychyj zhurnal "Innovatsijna ekonomika", vol. 3, pp 25—27.
6. Honcharuk, N.T. and Ser'ohin, S.M. (2003), Kadry ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrainy : formuvannia i rozvytok [Shapes of the agrarian sector of Ukraine's economy: formation and development], Vyd-vo DRIDU, Dnipropetrovs'k, Ukraine.
7. Dmytrychenko, M.F. (2006), Vyscha osvita i bolons'kyj protses [Higher education and Bologna process], Znannia Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
8. El'brekht, O. (2005), "To the question of the realities and prospects of modern education", Osvita i upravlinnia, vol. 2, no. 8, pp. 82—85.

№ 10 2018, стор. 72 - 75

Дата публікації: 2018-10-29

Кількість переглядів: 130

Відомості про авторів

О. І. Василенко

інженер І категорії, асистент кафедри інформаційних систем і технологій, Білоцерківський національний аграрний університет

O. Vasylenko

1-st category engineer, assistant at the department of information systems and technologies, Bila Tserkva agrarian university

Як цитувати статтю

Василенко О. І. Проблеми розвитку ринку освітніх послуг вищих навчальних закладів аграрної освіти в Україні. Економіка та держава. 2018. № 10. С. 72–75. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.72

Vasylenko, O. (2018), “The problems of development of educational services market of agricultural educational institution in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 72–75. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.72

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.