EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН НА ПІДПРИЄМСТВАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ
Є. Л. Гринь, С. В. Степаненко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.49

УДК: 330.341

Є. Л. Гринь, С. В. Степаненко

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН НА ПІДПРИЄМСТВАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

Анотація

У статті розроблено забезпечення ефективності здійснення організаційних змін на підприємствах сільськогосподарського машинобудування, яке об'єднує ряд компонент. З метою реалізації цілей здійснення змін пропонується запровадити трьохрівневу систему цілей та критеріальних показників вимірювання їх досягнення із визначенням порогових значень для організаційного, групового та індивідуального рівнів досліджуваних підприємств для процесів, структури, культури та компетентності кадрів. Для гармонізації інтересів зацікавлених сторін у здійсненні змін пропонуються реалізовувати метод аналізу "вигід та витрат" відповідно сукупності критеріїв, які відображають інтереси кожної зацікавленої сторони. Розглянути рівні виникнення опору (індивідуальний, груповий та організаційний), відповідно до яких запропоновано групи причин опору та методи його недопущення. Для обгрунтування типів подолання опору в залежності від масштабу змін (настройка, помірні перетворення, перебудова та радикальні зміни) з використанням інструментарію нечіткої логіки запропоновано конкретні методи в залежності від типу опору (байдужість, скепсис, опозиція змінам, нетерпінням, непокора та саботаж). Для забезпечення успішності здійснення організаційних змін пропонуються впровадити систему розвитку персоналу, яка об'єднує методи навчання, оцінки, атестації та просування.

Ключові слова: організаційні зміни; опір персоналу; ефективність; методи недопущення опору; методи подолання опору; нечітка система вибору.

Література

1. Нили Э. Призма эффективности: карта сбалансированных показателей для измерения успеха в бизнесе и управления им / Э. Нили, К. Адамс, М. Кеннерли; пер. с англ. — Днепропетровск: Баланс-клуб, 2003. — 400 с.
2. Рамперсад Х. Универсальная система показателей. Как достигать результатов, сохраняя целостность / Х.Л. Рамперсад, А. Дороти, А. Логинова, А. Лисицына, А. Лисовский; перевод с англ.; 3-е изд. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. — 352 с.
3. Фелпс Б. Умные бизнес-показатели: Система измерений эффективности как важный элемент менеджмента / Б. Фелпс; пер. с англ. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2004. — 312 с.
4. Heller R. Managing Change [Електроний ресурс] / R. Heller // DK Publishing Ink. 1998. — Режим доступу: http://www.observer.co.uk
5. Бухбиндер Р.Е. Организационные изменения: проблема сопротивления персонала и пути ее решения / Р.Е. Бухбиндер // Вестник Омского университета. — Сер.: Экономика. — 2 009. — № 1. — С. 100—106.
6. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами / М. Армстронг; перев. с англ. под ред. С.К. Мордовина; 8-е изд. — СПб. : Питер, 2004. — 832 с.
7. Блинов А.О. Управление изменениями: учебник для бакалавров / А.О. Блинов, Н. В. Угрюмова. — М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко", 2014. — 304 с.
8. Фединець Н.І. Управління опором змінам в організації [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.rusnauka.com/27_SSN_2012/Economics/6_117115.doc.htm
9. Сєрєбряк К.І. Управління організаційними змінами — необхідна умова забезпечення розвитку підприємства [Електронний ресурс] / К.І. Сєрєбряк // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. — 2016. — № 6. — С. 135—138. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2016_6_25
10. Фролов С.С. Социология организаций: учебник / С.С. Фролов. — М.: Гардарики, 2001.— 304 с.
11. Карамушка Л.М. Формування психологічної готовності персоналу вищої школи до діяльності в умовах соціально-економічних змін: монографія / Л.М. Карамушка, ОС. Толков. — К. — Кам'янець-Подільський: Медобори-2006, 2013. — 254 с.
12. Kotter J.P. Leading Change / J.P. Kotter / Harvard Business Press, 1st edition, 1996. — 208 p.
13. Пріб К.А. Природа та механізми опору змінам в організації / К.А. Пріб // Ринок праці та зайнятість населення. — 2014. — № 3. — С. 34—39.
14. Петрова І.Л. Управління персоналом в процесі організаційних перетворень / І .Л. Петрова // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. Спец. випуск. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики: т. 1, ч. ІІ. — К.: КНЕУ, 2007. — C. 646—655.
15. Гвініашвілі Т.З. Аналіз підходів до визначення сутності опору організаційним змінам на підприємствах [Електронний ресурс] / Т.З. Гвініашвілі // Науковий вісник НЛТУ України. — 2016. — Вип. 26.2. — С. 41—47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2016_26.2_8

E. Gryn, S. Stepanenko

TRENDS OF ORGANIZATIONAL CHANGES EFFECTIVENESS IMPROVEMENT IN AGRICULTURAL MACHINE BUILDING ENTERPRISES

Summary

The article provides for ensuring the organizational changes effectiveness in agricultural machine-building enterprises, which combines a number of components. It is proposed to introduce a three-level system of goals and criteria indicators measuring their achievement of defined threshold values for organizational, group and individual levels companies investigated for the processes, structure, culture and staff competence. It is proposed to implement the method of analysis "benefits and costs" under the totality of criteria that reflect the interests of each stakeholder in order to harmonize the interests of stakeholders in the changes implementation. It is proved that the resistance must be considered as internal risks that may adversely affect the change project implementation: on goals, terms, budget or quality. In accordance with the described strategies, all possible measures should be allocated to preventive measures, those aimed at warning its occurrence, and immediate measures to overcome it. The levels of resistance (individual, group and organizational) are given, according to which the groups of reasons of resistance and methods of its prevention are offered. To substantiate the types of resistance overcome, depending on the scale of change (tuning, moderate transformation, rebuilding and radical changes) using the Fuzzy Logic Toolbox of fuzzy logic, specific methods are proposed (material incentives, social package, career development, negotiation, co-optation, coercion, sanctions for disobedience), depending on the type of resistance (indifference, skepticism, opposition to change, impatience, disobedience, and sabotage). In order to ensure the success of or-ganizational changes, it is proposed to introduce a system of personnel development that combines teaching, assessment, certification and promotion methods. Using of all proposed components in the implementation of organizational changes will ensure the effectiveness of their implementation.

Keywords: organizational changes; staff resistance; efficiency; methods of pre-venting resistance; methods of overcoming resistance; fuzzy selection system.

References

1. Nili, Je. Adams, K. Kennerli, M. (2003), Prizma effektivnosti: karta sbalansirovannyh pokazatelej dlja izmerenija uspeha v biznese i upravlenija im [Performance prism: a balanced scorecard for measuring and managing business success], Balans-klub, Dnepropetrovsk, Ukraine.
2. Rampersad, H. Doroti, A. Loginova, A. Lisicyna, A. (2006), Universal'naja sistema pokazatelej. Kak dostigat' rezul'tatov, sohranjaja celostnost' [Universal scorecard. How to achieve results while maintaining integrity], 2nd ed., Al'pina Biznes Buks, Moskva, Russia.
3. Felps, B. (2004), Umnye biznes-pokazateli: Sistema izmerenij jeffektivnosti kak vazhnyj jelement menedzhmenta [Smart business indicators: Performance measurement system as an important element of management], Balans Biznes Buks, Dnepropetrovsk, Ukraine.
4. Heller, R. (1998), Managing Change, available at: http://www.observer.co.uk (Accessed 17 October 2018).
5. Buhbinder, R. E. (2009), "Organizational changes: the problem of personnel resistance and ways to solve it", Vestnik Omskogo universiteta, vol. 1, pp. 100—106.
6. Armstrong, M. (2004), Praktika upravlenija chelovecheskimi resursami [Human Resource Management Practice], 8nd ed., Piter, Sankt-Peterburg, Russia.
7. Blinov, A. O. Ugrjumova, N. V. (2014), Upravlenie izmenenijami [Change management], Dashkov i Ko, Moskvа, Russia.
8. Fedynets', N. I. Upravlinnia oporom zminam v orhanizatsii [Management of resistance to changes in the organization], available at: http://www.rusnauka.com/27_SSN_2012/Economics/6_117115.doc.htm (Accessed 17 October 2018).
9. Sieriebriak, K. I. (2016), "Managing organizational change is a necessary condition for enterprise development" Visnyk Skhidnoukrains'koho natsional'noho universytetu imeni Volodymyra Dalia. vol. 6, pp. 135—138.
10. Frolov, S. S. (2001) Sociologija organizacij [Sociology of organizations], Gardariki, Moskvа, Russia.
11. Karamushka, L. M., Tolkov, O. S. (2013), Formuvannia psykholohichnoi hotovnosti personalu vyschoi shkoly do diial'nosti v umovakh sotsial'no-ekonomichnykh zmin [Formation of psychological readiness of high school staff to work in conditions of socio-economic changes], Medobory, Kam'ianets'-Podil's'kyj, Ukraine.
12. Kotter, J. P. (1996) Leading Change, 1nd ed., Harvard Business Press, Cambridge, USA.
13. Prib, K. A. (2014), "Nature and mechanisms of resistance to changes in the organization", Rynok pratsi ta zajniatist' naselennia, vol. 3, pp. 34—39.
14. Petrova, I. L. (2007), "Personnel management in the process of organizational transformation", Formuvannia rynkovoi ekonomiky, vol. 1, pp. 646—655.
15. Hviniashvili, T. Z. (2016) "Analysis of approaches to determining the essence of resistance to organizational changes in enterprises", Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol. 26.2, pp. 41—47.

№ 10 2018, стор. 49 - 53

Дата публікації: 2018-10-29

Кількість переглядів: 152

Відомості про авторів

Є. Л. Гринь

к. держ. упр., здобувач, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

E. Gryn

Ph.D. in Public Administration, applicant, Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture


С. В. Степаненко

к. е. н., викладач, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

S. Stepanenko

Ph.D. in Economic, lecture, Kharkiv Trade and Economics Institute of Kyiv National Trade and Economics University

Як цитувати статтю

Гринь Є. Л., Степаненко С. В. Напрями підвищення ефективності здійснення організаційних змін на підприємствах сільськогосподарського машинобудування. Економіка та держава. 2018. № 10. С. 49–53. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.49

Gryn, E. and Stepanenko, S. (2018), “Trends of organizational changes effectiveness improvement in agricultural machine building enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 49–53. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.49

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.