EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "МИТНІ ІНТЕРЕСИ"
С. В. Шевчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.42

УДК: 338.001.36; 338.242.2

С. В. Шевчук

АНАЛІЗ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "МИТНІ ІНТЕРЕСИ"

Анотація

У статті розглянуто сутність та теоретико-методологічні підходи визначення поняття митні інтереси. Досліджено та проаналізовано основні науково-методологічні аспекти її інтерпретації, на основі чого встановлено, що категорія "митні інтереси" малодосліджена в вітчизняній та зарубіжній науковій літературі. Під час аналізу нормативно-правової бази встановлено термінологічні прогалини дефініції в частині семантичного наповнення визначення, яке не дає чіткого уявлення про сутність митних інтересів та їх місце у системі національних інтересів. Звернуто увагу на відсутність деталізації митних інтересів держави у Митному кодексі України, де також не враховано їх природну специфіку, яка випливає із різновекторності взаємозв'язків, що виникають на стику різних галузей, сфер та напрямів діяльності. Зокрема економічний спектр митних інтересів держави полягає у своєчасному та повному наповненні державного бюджету, сприянні конкурентоспроможності суб'єктів господарювання, підтримці вітчизняного товаровиробника їх екологічний характер простежується у захисті від неконтрольованого ввезення в Україну екологічно небезпечних технологій, речовин, матеріалів і трансгенних рослин, правоохоронний — зумовлений запобіганням вчиненню порушень митних правил тощо. Акцентовано увагу на подвійній семантиці поняття "митні інтереси", що виникає під час їх забезпечення, у контексті визначення свободи дій і ступеня задоволення інтересів як суб'єкта, так і держави, із урахуванням закономірних тенденцій розвитку. Виокремлено ситуаційну дилему, що полягає у відсутності структурованості в розумінні природи зазначеного поняття, з огляду на функціональні обов'язки та мету діяльності суб'єктів. На основі проведеного семантичного та етимологічного аналізу, обгрунтовано позицію щодо діалектичності досліджуваного поняття, що обумовлює інтерпретаційну складність тлумачення категорії "митні інтереси". Запропоновано авторській підхід щодо інтерпретації відповідної сентенції, що сприятиме розробці інструментів та механізмів їх забезпечення.

Ключові слова: інтереси держави у митній сфері; митні інтереси; національні інтереси; національні митні інтереси; митна безпека; митна політика; митна справа.

Література

1. Латинский словарь юридических терминов и выражений / Сост. В.А. Минасова, И.Ю. Губина. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. — 320 с.
2. Александров Д.В. Категорія "інтерес" у соціологічному дискурсі: історична еволюція змісту. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/77303/23-Alexandrov.pdf?sequence=1
3. Тадевосян Э.В. Словарь-справочник по социологии и политологии. — Москва: Знание, 1996. — 272 с.
4. Шайкенов Н.А. Правовое обеспечение интересов личности: монография. — Свердловск: изд-во Урал. ун-та, 1990. — 200 c.
5. Приймаченко Д.В. Митна політика держави та її реалізація митними органами: монографія. — Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2006. — 332 с.
6. Митний кодекс України від 03.12.2017 № 4495-17. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
7. The Union Customs Code. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-ontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952&rid=1
8. Таможенный кодекс ЕврАзЭС. 2018. URL: http://tktsrf.ru/
9. Новікова К.І. Глобалізаційні виклики митній безпеці держави // Вісник Запорізького національного університету. — 2012. — № 4(16). — 174—180.
10. Новосад І. Роль митної безпеки в захисті національних інтересів держави // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. — 2014. — № 14. — С. 20—25.
11. Брачук А.О. Особливості забезпечення митної безпеки та митних інтересів в умовах спрощення митних процедур // Lex Portus. — 2017. — № 1 (3). — С. 156—167.
12. Камчатная О. Таможенные интересы и таможенная безопасность как факторы обеспечения национальной безопасности Украины // Legea si viata. — 2014. — № 5. — С. 44—48.
13. Левко М.М. Системний підхід до визначення ролі та місця митної безпеки у забезпеченні економічної безпеки держави // Науковий вісник Херсонського державного університету. — 2015. — Вип. 15. — Ч. 2. — С. 16—20.
14. Осадча Н.В. Процес адаптування національного митного законодавства до вимог ЄС // Економіка промисловості. — 2013. — № 1. — С. 288—296.
15. Стельмащук А. Підвищення ролі митної політики в системі захисту внутрішнього ринку // Інноваційна економіка. — 2011. — № 6. — C. 279—286.
16. Бережнюк І. Г. Митне регулювання України: національні та міжнародні аспекти: монографія. — Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2009. —543 с.
17. Іващук І. Митна доктрина глобального простору: дис… д-ра економ. наук. — Тернопіль, 2010. — 575 с.
18. Комаров О.В. Механізми адміністрування митних ризиків в системі державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності: дис… канд. з держ. управл. Дніпро, 2017. — 198 с.
19. Недобєга О.О. Митна політика України в умовах інтеграції: сутність і функції. URL: http://aspirantura.at.ua/blog/nedobega_o_o_mitna_politika_ukrajini_v_umovakh_integraciji_sutnist_i_funkciji/2014-03-29-18
20. Джумурат О.В. Місце та роль ризиків у системі митної безпеки держави // Вісник Хмельницького національного університету. — 2013. — № 3. — С. 307—311.
21. Осадча Н.В. Формування глобальних інститутів регулювання митної справи: монографія. — Дніпропетровськ: Нова ідеологія, 2013. — 316 с.
22. Ляшенко В.И. Финансово-регуляторные режимы стимулирования экономического развития: введение в экономическую режимологию: монография. — Донецк, 2012. — 370 с.
23. Осадча Н.В., Ляшенко В.І. Митні режими як інститути стимулювання та обмеження зовнішньоекономічної діяльності // Формування ринкової економіки. — Київ: КНЕУ, 2010. — С. 341—354.
24. Войцещук А.Д., Вірковська А.А. Митні аспекти захисту національних економічних інтересів країн // Економічний аналіз: зб. наук. праць. — 2016. — Т. 24. — № 1. — С. 106—113.
25. Пашко П.В. Митна безпека (теорія, методологія та практичні рекомендації): монографія. — Одеса: ПЛАСКЕ, 2009. — 628 с.
26. Пашко П.В. Умови та чинники забезпечення митної безпеки // Митна справа. — 2010. — № 1 (67). — С. 5—16.
27. Пашко П.В. Митна складова в системі економічної безпеки держави // Регіональна економіка. — 2008. — № 2. — С. 7—12.

S. Shevchuk

ANALYSIS OF THEORETICAL METHODOLOGICAL APPROACHES OF DEFINITION OF THE CONCEPT "CUSTOM INTERESTS"

Summary

The article deals with the essence and theoretical and methodological approaches to the definition of customs interests. The main scientific and methodological aspects of its interpretation have been researched and analyzed, on the basis of which it was established that the category "customs interests" is poorly researched in domestic and foreign scientific literature. During the analysis of the regulatory framework, terminological definitions of the semantic content of the definition, which does not give a clear idea about the essence of customs interests, their place in the system of national interests, are established. The attention is drawn to the lack of detail of the customs interests of the state in the Customs Code of Ukraine, which also does not take into account their natural specificity, which stems from the diverse patterns of interconnections that arise at the junction of various branches, spheres and activities. In particular, the economic spectrum of the customs interests of the state consists in timely and complete filling of the state budget, promotion of competitiveness of economic entities, support of domestic producers, their ecological character is traced in protection against uncontrolled import into Ukraine of environmentally hazardous technologies, substances, materials and transgenic plants, law enforcement — caused by preventing violations of customs rules, etc. The emphasis on double semantics is the concept of "customs interests" that arises during their provision in the context of determining the freedom of action and the degree of satisfaction of both the subject and the state, taking into account the regular development trends. A situational dilemma is drawn out, in the absence of structuring in the understanding of the nature of the concept, given the functional responsibilities and the purpose of the subjects. On the basis of semantic and etymological analysis, the position on the dialecticity of the investigated concept, which determines the interpretative complexity of the interpretation of the category "customs interests", is substantiated. The author's approach to the interpretation of the corresponding sentence is proposed, which will facilitate the development of tools and mechanisms for their provision.

Keywords: interests of the state in the customs sphere; customs interests; national interests; national customs interests; customs security; customs policy; customs.

References

1. Mynasova, V. A. Hubyna, Y. Yu. (2000), Latynskyi slovar yurydycheskіkh termіnov і vіrazhenyi. [ Latin dictionary of legal terms and expressions]. Fenyks, Rostov-na-Donu, Russia.
2. Aleksandrov, D.V. "Category "interest" in sociological discourse: historical evolution of content", available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/77303/23-Alexandrov.pdf?sequence=19 (Accessed 9 September 2018).
3. Tadevosian, Е. V. (1996), Slovar-spravochnyk po sotsyolohyy y polytolohyy [Dictionary of Sociology and Political Science], Znanye, Moskva, Russia.
4. Shaikenov, N. A. (1990), Pravovoe obespechenye ynteresov lychnosty [Legal protection of the interests of the person], Yzdatelstvo Ural. Unta, Sverdlovsk, Russia.
5. Pryimachenko, D. V. (2006), Mytna polityka derzhavy ta yii realizatsiia mytnymy orhanamy [Customs policy of the state and its realization by the customs authorities], Akademiia mytnoi sluzhby Ukrainy, Dnipropetrovsk, Ukraine.
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), "The Customs Code of Ukraine", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 (Accessed 23 July 2018).
7. The Official Journal of the European Union (2004), "The Union Customs Code", available at : http://eur-lex.europa.eu/legal-ontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952&rid=1 (Accessed 23 July 2018).
8. Customs Code of the Customs Union Last version in force with Comments (2018), "The Customs Code of the EurAsEC", available at: http://tktsrf.ru/ (Accessed 23 July 2018).
9. Novikova, K.I. (2012), "Global challenges to the customs security of the state", Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu Vol. 4 (16), pp. 174—180.
10. Novosad, I. (2014), "The role of customs security in protecting the national interests of the state", Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky, № 14, pp. 20—25.
11. Brachuk, A. O. (2017), "Features of the provision of customs security and customs interests in the simplification of customs procedures", Lex Portus, № 1 (3), pp. 156—167.
12. Kamchatnaia, O. (2014), "Customs interests and customs security as factors of ensuring the national security of Ukraine", Legea si viata, № 5, pp. 44—48.
13. Levko, M.M. (2015), "A systematic approach to determining the role and place of customs security in ensuring the economic security of the state", Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, Vol. 15, ch. 2, pp. 16—20.
14. Osadcha, N. V. (2013), "The process of adapting national customs legislation to the requirements of the EU", Ekonomika promyslovosti, №1—2 (61—62), pp. 288—296.
15. Stelmashchuk, A. (2011), "Increasing the role of customs policy in the system of protection of the domestic market". Vseukrainskyi naukovo-vyrobnychyi zhurnal "Innovatsiina ekonomika", №6, pp. 279—286.
16. Berezhniuk, I. H. (2009), Mytne rehuliuvannia Ukrainy: natsionalni ta mizhnarodni aspekty [Customs regulation of Ukraine: national and international aspects], Akademiia mytnoi sluzhby Ukrainy, Dnipropetrovsk, Ukraine.
17. Ivashchuk, I. (2010), "Customs Doctrine of the Global Space": Abstract of Dr. Econom. sciences., dissertation, Global economy, Ternopol national economic university, Ternopil, Ukraine.
18. Komarov, O.V. (2017), "Mechanisms of customs risks administration in the system of state regulation of foreign economic activity": Abstract of Ph.D. dissertation, Governance, University of customs business and finance, Dnipro, Ukraine.
19. Nedobieha, O.O. (2013), "Customs policy of Ukraine in terms of integration: essence and functions", available at: http://aspirantura.at.ua/blog/nedobega_o_o_mitna_politika_ukrajini_v_umovakh_integraciji_sutnist_i_funkciji/2014-03-29-18 (Accessed 1 September 2018).
20. Dzhumurat, O. V. (2013), "The place and role of risks in the customs security system of the state". Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, № 3. pp. 307—311.
21. Osadcha, N. V. (2013), "Formation of global institutes for the regulation of customs", Vydavnyctvo "Nova ideolohiia", Ukraine.
22. Liashenko, V. Y. (2012), "Financial and regulatory regimes to stimulate economic development: an introduction to economic regimeology", Donetsk, Ukraine.
23. Osadcha, N. V. Liashenko, V. I. (2010), "Customs regimes as institutes of stimulation and restriction of foreign economic activity", Problemy suchasnoi ekonomiky ta instytutsionalna teoriia: zb. nauk.pr. K.: KNEU, pp. 341—354.
24. Voitseshchuk, A. D. Virkovska, A. A. (2016). "Customs aspects of protection of national economic interests of countries", Ekonomichnyi analiz: zb. nauk. prats, Tom 24 (№ 1), pp. 106—113.
25. Pashko, P. V. (2009), "Customs safety (theory, methodology and practical recommendations)", AT "PLASKE", Odesa, Ukraine.
26. Pashko, P. V. (2010), "Conditions and factors for the provision of customs security", Mytna sprava, № 1 (67), pp. 5—16.
27. Pashko, P. V. (2008). "Customs component in the system of economic security of the state", Mytna sprava, № 2, pp. 7—12.

№ 10 2018, стор. 42 - 48

Дата публікації: 2018-10-29

Кількість переглядів: 307

Відомості про авторів

С. В. Шевчук

к. е. н., докторант кафедри економіки підприємств,Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

S. Shevchuk

Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Doctoral student of the department of economics of enterprises University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

Як цитувати статтю

Шевчук С. В. Аналіз теоретико-методологічних підходів визначення поняття "митні інтереси". Економіка та держава. 2018. № 10. С. 42–48. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.42

Shevchuk, S. (2018), “Analysis of theoretical methodological approaches of definition of the concept "custom interests"”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 42–48. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.42

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.