EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
І. І. Подік, Г. М. Білецька, Н. Л. Ковтунович

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.37

УДК: 517.54 (336.225.674)

І. І. Подік, Г. М. Білецька, Н. Л. Ковтунович

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація

Розвиток цифрових технологій призвів до появи нових форматів та способів зберігання і обробки даних, які, в свою чергу, дали поштовх запровадженню новітніх форм та видів контролю, одним з яких є електронний аудит.
У статті проаналізовано чинні вітчизняні нормативно-правові акти, які стосуються організації та здійснення такого виду перевірок.
Встановлено, що розвиток функціонування інституту електронного аудиту в Україні, а відповідно і його правового регулювання, значно відстає від темпів розвитку цієї сфери в зарубіжних країнах (Португалія, Австрія, Люксембург, Польща, Литва, Норвегія, Німеччина, Нідерланди, Швеція, Франція), а саме: відсутнє нормативно закріплене визначення електронного аудиту та не врегульовано порядок його проведення; немає єдиного формату файлу подання даних до фіскальних органів для цілей е-аудиту (податкового аудиторського файлу); не закріплено відповідні права та обов'язки платників податків й контролюючих органів.
Відповідно авторами рекомендовано ввести в національну практику дефініцію запропоновану ІОТА, а саме: "е-аудит — це верифікація та перевірка бухгалтерських операцій, яка здійснюються в електронному середовищі за допомогою комп'ютеризованих інструментів, використовуючи аналітичні, оціночні та тестові методи аудиту".
Також у статті наведено структуру проекту українського податкового аудиторського файлу (SAF-T UA), розробленого на основі другої версії стандартного податкового аудиторського файлу з урахуванням вітчизняної практики ведення бухгалтерського обліку, та описано процедуру проведення електронного аудиту на його основі. Рекомендований порядок складається з кількох етапів й дозволить досягти більш прогресивних та цивілізованих взаємовідносин між платниками податків і фіскальними органами.

Ключові слова: е-аудит; податковий аудит; електронний формат; стандартний податковий аудиторський файл; інформаційні системи.

Література

1. Детюк Т. Г. Організація документальних податкових перевірок в умовах податкового кодексу. Ефективна економіка. 2011. № 3 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=492
2. Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017—2020 роки / Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 142-р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D1%80
3. Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017—2020 роки / розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 415 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/415-2017-%D1%80
4. Офіційний ресурс Міністерства фінансів України. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.minfin.gov.ua
5. Про електронні документи та електронний документообіг / Закон України від 22.05.2003 № 851-IV. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
6. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
7. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22.05.2003 № 852-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/852-15
8. Лист ДФС України від 04.01.2017 № 30/6/99-99-15-02-02-15. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/70975.html
9. Про затвердження Порядку надання документів великого платника податків в електронній формі при проведенні документальної перевірки / Наказ Міністерства доходів і зборів України від 07.11.2011 № 1393. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0044-12
10. Про затвердження форматів та Порядку подання документів в електронній формі для проведення електронної перевірки / Наказ Міністерства доходів і зборів України від 31.12.2013 № 898 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/nakazi/63088.html
11. The Intra-European Organization of Tax Administrations. EU — E-Audit Road Map (Version3) — Standards for Auditors working in the area of Electronic Audit. 2014 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.iota-tax.org/publications/iota-report-for-tax-administrations---audit-procedures---edp-audit.html
12. Guidance for the Standard Audit File — Tax Version 2.0. Forum On Tax Administration. OECD. April 2010. 16 p. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.oecd.org/ tax/administration/45045602.pdf
13. Подік І.І., Живко М.О., Вольних А.І. Електронний аудит на основі податкового аудиторського файлу: світовий досвід та українські перспективи. Соціально-правові студії. 2018. Випуск 1. С. 158—166 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/biblioteka/sps/SPS_2018_1/24.pdf
14. Білецька Г.М., Ковтунович Н.Л. Окремі аспекти проведення е-аудиту: SAF-T та вибір спеціалізованого програмного забезпечення. Фінансове право. — 2017. — № 1. — С. 10—16.

I. Podik, A. Biletskaya, N. Kovtunovych

REGULATORY AND LEGAL FRAMEWORK FOR ELECTRONIC AUDITING IN UKRAINE: STATUS AND PROSPECTS

Summary

The development of digital technologies has led to the emergence of new formats and ways of storing and processing data, which in turn gave impetus to the introduction of the latest forms and types of control, one of which is the electronic audit.
The article analyzes the current domestic statutory instruments concerning the organization and implementation of such kind of inspections.
It has been established that the development of the functioning of the Institute of Electronic Auditing in Ukraine, and accordingly its legal regulation, is far behind the pace of development of this sphere in foreign countries (Portugal, Austria, Luxembourg, Poland, Lithuania, Norway, Germany, the Netherlands, Sweden, and France), namely: there is no normative definition of the electronic audit and the procedure for conducting it is not regulated; there is no single file format for submission of data to fiscal authorities for e-audit purposes (tax audit file); the relevant rights and obligations of taxpayers and controlling bodies are not fixed.
The authors proposed the introduction of a national IOTA-defined e-auditing practice, namely, "e-audit it is the verification/checking of accounting transactions (and their sources/origins) processed in an electronic environment, using analysis, evaluation and testing audit methods, assisted by computerized tools".
This paper describes the structure of the Ukrainian tax audit file (SAF-T UA) project. The SAF-T UA project was developed on the basis of the second version of the standard tax audit file published in April 2010 by the OECD Fiscal Affairs Committee, taking into account national accounting practices.
Together with the draft tax audit file, the authors proposed a procedure for conducting an electronic audit on its basis. The recommended procedure consists of several stages and will allow the achievement of more progressive and civilized relationship between taxpayers and fiscal authorities.

Keywords: E-audit; tax audit; electronic format; Standard Audit File for Tax; information systems.

References

1. Detyuk, Т.G. (2011), "Organization of tax documental inspection in the conditions of Tax Code", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=492 (Accessed 22 Sep 2018).
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Order "On Approving the Strategy for Reforming the Public Finance Management System for 2017-2020", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D1%80 (Accessed 22 Sep 2018).
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Order "On Approval of the Action Plan for Implementing the Strategy for Reforming the Public Finance Management System for 2017-2020", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/415-2017-%D1%80 (Accessed 22 Sep 2018).
4. The official site of Ministry of Finance of Ukraine, available at: https://www.minfin.gov.ua (Accessed 23 Sep 2018).
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "On electronic documents and electronic document circulation", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15 (Accessed 22 Sep 2018).
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "The Tax Code of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. (Accessed 22 Sep 2018).
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "On electronic digital signature", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/852-15 (Accessed 22 Sep 2018).
8. The State Fiscal Service of Ukraine (2017), Letter № 30/6/99-99-15-02-02-15, available at: http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/70975.html (Accessed 20 Sep 2018).
9. Ministry of Revenues and Collections of Ukraine (2011), Order "On Approval of the Procedure for Granting Large Taxpayer Documents in Electronic Form upon Documentary Verification", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0044-12 (Accessed 20 Sep 2018).
10. Ministry of Revenues and Collections of Ukraine (2013), Order "On Approval of Forms and the Procedure for Submission of Documents in Electronic Form for Electronic Verification", available at: http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/nakazi/63088.html (Accessed 20 Sep 2018).
11. The Intra-European Organization of Tax Administrations (2014), "EU — E-Audit Road Map (Version3) — Standards for Auditors working in the area of Electronic Audit" [Online], available at: http://www.iota-tax.org/publications/iota-report-for-tax-administrations-audit-procedures-edp-audit.html (Accessed 25 Sep 2018).
12. OECD (2010), "Guidance for the Standard Audit File — Tax Version 2.0." Forum On Tax Administration, [Online], available at:: http://www.oecd.org/ tax/administration/45045602.pdf (Accessed 25 Sep 2018).
13. Podik, I.I. Zhyvko, M.O. and Volnykh, A.I. (2018), "Electronic audit based on the tax audit file: world experience and ukrainian prospects", Sotsialno-pravovi studiyi, [Online], vol. 1, pp. 158-166, available at: http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/biblioteka/sps/SPS_2018_1/24.pdf (Accessed 20 Sep 2018).
14. Biletska, A.M. and Kovtunovych, N.L. (2017). "Several aspects of e-auditing: SAF-T and selection of specialized software", Finansove pravo, vol. 1 (36), pp. 10—15.

№ 10 2018, стор. 37 - 41

Дата публікації: 2018-10-29

Кількість переглядів: 203

Відомості про авторів

І. І. Подік

к. е. н., старший науковий співробітник, Науково-дослідний інститут фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

I. Podik

Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Senior Researcher,Research Institute of Fiscal Policy at the University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin


Г. М. Білецька

к. ю. н., завідувач відділу, Науково-дослідний інститут фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

A. Biletskaya

Candidate of Juridical Sciences (Ph.D.), Head of Department, Research Institute of Fiscal Policy at the University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin


Н. Л. Ковтунович

старший науковий співробітник, Науково-дослідний інститут фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

N. Kovtunovych

Senior Researcher, Research Institute of Fiscal Policy at the University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

Як цитувати статтю

Подік І. І., Білецька Г. М., Ковтунович Н. Л. Нормативно-правове забезпечення електронного аудиту в Україні: сучасний стан та перспективи. Економіка та держава. 2018. № 10. С. 37–41. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.37

Podik, I., Biletskaya, A. and Kovtunovych, N. (2018), “Regulatory and legal framework for electronic auditing in Ukraine: status and prospects”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 37–41. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.37

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.