EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КАТЕГОРІЇ "РОЗВИТОК": ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ
С. А. Сегеда

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.14

УДК: 113/119:330.3(045)

С. А. Сегеда

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КАТЕГОРІЇ "РОЗВИТОК": ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті досліджено та узагальнено теоретико-методологічні основи "розвитку" як слова, поняття та категорії. Виявлено зміну трактування науковцями поняття "розвиток" як часову спрямованість, породження нових форм матерії, постійний прогрес, рух матерії, закономірний процес, зміна матерії. На основі детального опрацювання наукової літератури проведено ретроспективний аналіз та систематизацію підходів вчених до загальнометодологічного визначення змісту категорії "розвиток" та обгрунтовано доцільність її застосування в різних природно-суспільних явищах і процесах. Виявлено, що розвиток характеризується спадкоємністю, послідовністю, незворотністю, спрямованістю і збереженням досягнутих результатів. Досліджено типи та форми розвитку. Обгрунтовано невід'ємність та взаємообумовленість матеріалістичної та ідеалістичної площин розвитку природно-суспільних явищ і процесів. Удосконалено понятійний апарат поняття "розвиток" як філософської категорії на основі розв'язання суперечностей класичної діалектики, метафізики, сучасної концепції синергетики, що відбуваються під дією об'єктивних економічних законів, у системі яких закони переходу кількісних змін в якісні, єдності і боротьбі протилежностей, заперечення заперечення. Акцентовано увагу на непередбачуваності та альтернативності розвитку як процесу і явища.

Ключові слова: розвиток; рух; зміна; процес; кількість; якість; закон; діалектика; ідея; матерія; протиріччя; еволюція; адаптація.

Література

1. Акофф Р.Л. Системы, организации и междисциплинарные исследования / Р.Л. Акофф // Системные исследования: ежегодник. — М., 1969. — С. 143—164.
2. Аристотель. Категории // Сочинения: в 4 т. / Аристотель. — М.: Мысль, 1978. — Т. 2. — С. 53—90.
3. Біблія. Книги священного писання Старого та Нового завіту / Видання Київської патріархії УПЦ КП — 2009 рік.
4. Благодєтєлєва-Вовк С.Л. Про суть понять "економічний розвиток" та "економічне зростання" [Електронний ресурс] / С.Л. Благодєтєлєва-Вовк. — Режим доступу: http://exsolver.narod.ru/Artical/Ecotheory/ecterms.html
5. Бойченко В.С. Регіональний інноваційний розвиток: сутність, суб'єкти, цілі та пріоритети / В.С. Бойченко // Бізнес Інформ. — 2011. — № 8. — С. 23—26.
6. Большой экономический словарь: 19000 терминов / Под ред. А.Н. Азрилияна. — М.: Ин-т новой экономики. 1997. — 856 с.
7. Бранский В.П. Социальная синергетика как постмодернистская философия истории // Общественные науки и современность. — 1999. — № 6. — С. 117—127 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: // www.ecsocman.hse.ru/ons/msg/18427220.html
8. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. — К.: Ірпінь: ВТФ "Перун", 2009. — 1736 с.
9. Вікіпедія [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https:// uk.wikipedia.org
10. Вольтер. Философские сочинения / Вольтер. — М.: Наука, 1988. — 753 с.
11. Гапоненко А.Л. Стратегическое управление: учебник [для студ. ВУЗов] / А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухин. — М.: Изд-во "ОМЕГА-Л", 2006. — 464 с.
12. Гегель Г.В.Ф. Наука логики. — Т.1 // Энциклопедия философских наук / Г.В.Ф. Гегель. — М.: Мысль, 1974. — 452 с.
13. Гераклит Эфесский: все наследие: на языках оригинала и в русс. пер.: крат. изд. / Подгот. С.Н. Муравьев. — М.: ООО "Ад Маргинем Пресс", 2012. — 416 c.
14. Грушин Б.А. Очерки логики исторического исследования. Процесс развития и проблемы его научного воспроизведения / Б.А. Грушин.— М.: Высш. Школа, 1961. — 214 с.
15. Гумеров Ш.А. Развитие и организация / Ш.А. Гумеров // Системные концепции развития. — М., — 1985. — Вып.4. — С. 70—75.
16. Декарт Р. Метафізичні розмисли / Рене Декарт. — К.: Юніверс, 2000. — 304 с.
17. Економічна енциклопедія: У трьох томах. — Т. 3 / Редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред. ) та ін. — К.: Видавничий центр "Академія", 2002. — С. 324.
18. Енциклопедія Сучасної України. — Т.1. А / Наук. ред.: Ю.В. Бадзьо, О.І. Бійма, С.І. Болтівець, П.В. Голобуцький, М.Л. Горбачук та ін. — К.: Поліграфкнига, 2001. — 823 с.
19. Ерохина Е.А. Теория экономического развития: (системно-самоорганизационный подход). — Томск: Изд-во Том. ун-та, 1999. — 160 с.
20. Єрохін С.А. Структурна трансформація національної економіки (теоретико-методологічний аспект): монографія / С.А. Єрохін. — К.: Світ знань, 2002. — 528 c.
21. Ільїн В.В. Філософія: підручник: В 2 ч. — Ч. ІІ. Актуальні проблеми сучасності / В.В. Ільїн, Ю.І. Кулагін. — К.: "Альтерпрес", 2002. — 480 с.
22. Кант И. Критика чистого разума. Соч.: в 6-ти т. — М.: Мысль, 1964. — Т.3. — 799 с.
23. Касьян В.І. Категорії "рух" і "розвиток" у філософії [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://westudents.com.ua/glavy/94698-27-kategor-quotruhquot-quotrozvitokquot-u-flosof.html
24. Касьянова Н.В. Управління розвитком підприємства на основі кумулятивного підходу: концепція, моделі та методи: моногр. / Н.В.Касьянова; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк: СПД Купріянов В.С., 2011. — 374 с.
25. Кондорсе Ж. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. / Ж. Кондорсе. — М.: Либроком, 2011. — 280 с.
26. Коротков Э.М. Концепция менеджмента / Э.М. Коротков. — М.: Дека, 1997. — 304 с.
27. Ленин В.И. Полное собрание починений. — 5 изд. Т. 26. — М.: Издательство Политической Литературы. — 1969. — 590 с.
28. Маркс К. Сочинения / К. Маркс. — М.: Политиздат, 1974. — Т. 42. — 535 с.
29. Манойленко О.В. Теоретичні аспекти визначення стійкості соціально-економічних систем / О.В. Манойленко, О.В. Сиром'ятникова // Бізнес Інформ. — 2015. — № 12. — С. 8—14.
30. Масленченков Ю.С. Технология и организация работы банка: теория и практика / Ю.С. Масленченков. — М.: ДЕКА, 1998. — 432 с.
31. Мельник Л.Г. Экономика развития: учебник / Л.Г. Мельник. — Сумы: Университетская книга, 2013. — 784 с.
32. Моисеев Н.Н. Алгоритмы развития / Н.Н. Моисеев. — М.: Наука, 1987. — 298с.
33. Назаретян А. Векторы исторической эволюции / А. Назаретян // Общественные науки и современность. — 1999. — № 2. — С. 112—126 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: // www.mirozdanie.narod.ru/Nazaret.html.
34. Новая философская энциклопедия: В 4 т. / Ин-т философии РАН, Нац. общ.-науч. фонд; Научно-ред. совет: предс. В.С. Степин, заместители предс.: А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин, уч. секр. А.П. Огурцов. — М.: Мысль, Т. 1. — 2000. — 721 с.
35. Новий тлумачний словник української мови: в 4 т. / Укл. В.В. Яременко, О.М. Сліпушко. — К.: Аконіт, 2001. — 911 c.
36. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. — 4-е изд., дополненное. — М.: Азбуковник, 1999. — 944 с.
37. Павлуцкий А. Люди и организация: технология усовершенствования компаний / А. Павлуцкий // Управление персоналом. — 2000. — № 3. — С. 70—73.
38. Петриченко О.А. Філософсько-методологічні аспекти розвитку в природно-суспільних явищах і процесах // Агроінком. — 2012. — № 1—3. — С. 126—129.
39. Попов В.П. Глобальный эволюционизм и синергетика ноосферы / В.П. Попов, И.В. Крайнюченко. — Ростов н/Д: АПСН СКНЦ, 2003. — 333 с.
40. Пригожин И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой / И. Пригожин, И. Стенгерс. — М.: Прогресс, 1986. — 432 с.
41. Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Трактаты. — М.: "КАНОН-пресс", "Кучково поле", 1998. — 416 с.
42. Советский энциклопедический словарь / Под ред. А.М. Прохорова. — М.: Советская Энциклопедия; Издание 4-е, испр. и доп., 1990. — 1632 с.
43. Табачникова М.Б. Теоретические концепции эволюционных изменений социально-экономических систем / М.Б. Табачникова // Проблемы региональной экономики: Вестник ЦИРЭ / Под ред. Ю.А. Корчагина. — Вып. 6. — Воронеж: ЦИРЭ, 2005. — 124 с.
44. Українська радянська енциклопедія: [в 12-ти т.] / Гол. ред. М.П. Бажан; редкол.: О.К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — Т. 9: Поплужне-Салуїн. — К.: Голов. ред. УРЕ, 1983. — 558 с.
45. Філософія: навчальний посібник / І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко, І.В. Бойченко, В.П. Розумний та ін.; За ред. І.Ф. Надольного. — К.: Вікар, 1997. — 584 с.
46. Філософський енциклопедичний словник / За ред. В.І. Шинкарука. — К.: Абріс, 2002. — 742 c.
47. Филиппов Ю.В. Основы развития местного хозяйства / Ю.В. Филиппов, Т.Г. Авдеева. — М.: Дело, 2000. — 264 с.
48. Черемисина С.Г. Развитие винаградо-винодельческого производства Крыма: моногр. / С.Г. Черемисина — К.: ННЦ ИАЭ, 2006. — 490 с.
49. Шаванс Б. Эволюционный путь от социализма / Б. Шаванс // Вопросы экономики. — 1999. — № 6. — С. 4—26 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: library.by/portalus/modules/…/readme.php?subaction
50. Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности: методологические проблемы современной науки / Э.Г. Юдин. — М.: Наука, 1978. — 391 с.

S. Seheda

METHODOLOGICAL BASIS OF "DEVELOPMENT" CATEGORY: PHILOSOPHICAL ASPECTS

Summary

In the article the theoretical and methodological foundations of "development" as words, concepts and categories are researched and generalized. The change of the concept of "development" as a temporal orientation, the generation of new forms of matter, constant progress, the motion of matter, the natural process, and the change of matter have been discovered by scholars. On the basis of the detailed elaboration of scientific literature, a retrospective analysis and systematization of the approaches of scientists to the general methodological definition of the content of the category "development" has been carried out and the feasibility of its application in various natural and social phenomena and processes has been substantiated. It was revealed that development is characterized by continuity, sequence, irreversibility, orientation and preservation of the achieved results. The types and forms of development are explored. The inalienability and interdependence of the materialistic and idealistic planes of the development of natural-social phenomena and processes are substantiated. The conceptual apparatus of the concept of "development" as a philosophical category is improved on the basis of solving the contradictions of classical dialectics, metaphysics, modern concept of synergetics, which take place under the influence of objective economic laws, in the system of which the laws of the transition of quantitative changes in qualitative, unity and struggle of opposites, objection to objection. The emphasis is on the unpredictability and developmental alternatives of both process and phenomena.

Keywords: development; motion; change; process; quantity; quality; law; dialectics; idea; matter; contradiction; evolution; adaptation.

References

1. Akoff, R.L. (1969), "Systems, organizations and interdisciplinary research", Sistemnyie issledovaniya: ezhegodnik, pp. 143—164.
2. Aristotel (1978), Kategorii [Categories], Myisl, Moscow, Russia.
3. Bible (2009), Bibliia [Bible], Vydannia Kyivskoi patriarkhii UPTs KP, Kyiv, Ukraine.
4. Blahodietielieva-Vovk, S.L. (2000), The essence of the concepts of "economic development" and "economic growth", available at: http://exsolver.narod.ru/Artical/Ecotheory/ecterms.html (Accessed 1 Aug 2018).
5. Boichenko, V.S. (2011), "Regional innovative development: essence, subjects, goals and priorities", BiznesInform, vol. 8, pp. 23—26.
6. Azriliyan, A.N. (1997), Bolshoy ekonomicheskiy slovar: 19000 terminov [Big economic dictionary: 19000 terms], In-t novoy ekonomiki, Moscow, Russia.
7. Branskiy, V.P. (1999), "Social synergetics as a postmodern philosophy of history", Obschestvennyie nauki i sovremennost, vol. 6, pp. 117—127.
8. Busel, V.T. (2009), Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language], VTF "Perun", Irpin, Ukraine.
9. Wikipedia (2018), available at: https:// uk.wikipedia.org/wiki/Development (Accessed 24 Sept 2018).
10. Volter (1988), Filosofskie sochineniya [Philosophical writings], Nauka, Moscow, Russia.
11. Haponenko, A.L. and Pankruhin, A.P. (2006), Strategicheskoe upravlenie: uchebnik [Strategic management: a textbook], Izd-vo "OMEGA-L", Moscow, Russia.
12. Hehel, G.V.F. (1974), Nauka logiki [Science of logic], Myisl, Moscow, Russia.
13. Heraklit Efesskiy (2012), Vse nasledie: na yazyikah originala i v russ. per.: krat. izd. [All Heritage: in the languages of the original and in Russian], Ad Marginem Press, Moscow, Russia.
14. Grushin, B.A. (1961), Ocherki logiki istoricheskogo issledovaniya. Protsess razvitiya i problemyi ego nauchnogo vosproizvedeniya [Essays on the logic of historical research. The process of development and the problems of its scientific reproduction], Vyissh. Shkola, Moscow, Russia.
15. Gumerov, Sh.A. (1985), "Development and organization", Sistemnyie kontseptsii razvitiya, vol. 4, pp. 70—75.
16. Dekart, R. (2000), Metafizychni rozmysly [Metaphysical Criticisms], Yunivers, Kyiv, Ukraine.
17. Mochernyi, S.V. (2002), Ekonomichna entsyklopediia [Economic Encyclopedia], vol. 3, Vydavnychyi tsentr "Akademiia", Kyiv, Ukraine.
18. Badzo, Yu.V. Biima, O.I. Boltivets, S.I. Holobutskyi, P.V. and Horbachuk, M.L. (2001), Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy [Encyclopedia of Contemporary Ukraine], vol. 1, Polihrafknyha, Kyiv, Ukraine.
19. Erohina, E.A. (1999), Teoriya ekonomicheskogo razvitiya: (sistemno-samoorganizatsionnyiy podhod) [Theory of economic development: (system-self-organizing approach)], Izd-vo Tom.un-ta, Tomsk, Russia.
20. Ierokhin, S.A. (2002), Strukturna transformatsiia natsionalnoi ekonomiky (teoretyko-metodolohichnyi aspekt) [Structural transformation of the national economy (theoretical and methodological aspect)], Svit znan, Kyiv, Ukraine.
21. Ilin, V.V. and Kulahin, Yu.I. (2002), Filosofiia: Pidruchnyk [Philosophy: Textbook], "Alterpres", Kyiv, Ukraine.
22. Kant, I. (1964), Kritika chistogo razuma [Criticism of pure reason], vol. 3, Myisl, Moscow, Russia.
23. Kasian, V.I. (2012), "Categories "movement" and "development" in philosophy", available at: http://westudents.com.ua/glavy/94698-27-kategor-quotruhquot-quotrozvitokquot-u-flosof.html (Accessed 28 June 2018)
24. Kasianova, N.V. (2011), Upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva na osnovi kumuliatyvnoho pidkhodu: kontseptsiia, modeli ta metody [Management of enterprise development on the basis of cumulative approach: concept, models and methods], SPD Kupriianov V.S., Donetsk, Ukraine.
25. Kondorse, Zh. (2011), Eskiz istoricheskoy kartinyi progressa chelovecheskogo razuma [A sketch of a historical picture of the progress of the human mind], Librokom, Moscow, Russia.
26. Korotkov, E.M. (1997), Kontseptsiya menedzhmenta [Management concept], Deka, Moscow, Russia.
27. Lenin, V.I. (1969), Polnoe sobranie pochineniy [The complete assembly of accomplishments], vol. 26, Izdatelstvo Politicheskoy Literaturyi, Moscow, Russia.
28. Marks, K. (1974), Sochineniya [Compositions], vol. 42, Politizdat, Moscow, Russia.
29. Manoilenko, O.V. and Syromiatnykova, O.V. (2015), "Theoretical aspects of determining the stability of socio-economic systems", BiznesInform, vol. 12, pp. 8—14.
30. Maslenchenkov, Yu.S. (1998), Tehnologiya i organizatsiya rabotyi banka: teoriya i praktika [Technology and organization of the bank's work: theory and practice], DEKA, Moscow, Russia.
31. Melnik, L.G. (2013), Ekonomika razvitiya: uchebnik [Development Economics: Textbook], Universitetskaya kniga, Sumy, Ukraine.
32. Moiseev, N.N. (1987), Algoritmyi razvitiya [Development algorithms], Nauka, Moscow, Russia.
33. Nazaretyan, A. (1999), "Vectors of historical evolution", Obschestvennyie nauki i sovremennost, [Online], vol. 2, available at: http://ww.mirozdanie.narod.ru/Nazaret.html (Accessed 24 Sept 2018).
34. Stepin, V.S. Guseynov, A.A. Semigin, G.Yu. and Ogurtsov, A.P. (2000), Novaya filosofskaya entsiklopediya [New Philosophical Encyclopedia], vol. 1, Myisl, Moscow, Russia.
35. Yaremenko, V.V. and Slipushko, O.M. (2001), Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy [New Explanatory Dictionary of the Ukrainian Language], Akonit, Kyiv, Ukraine.
36. Ozhegov, S.I. (1999), Tolkovyiy slovar russkogo yazyika: 80000 slov i frazeologicheskih vyirazheniy [Intelligent dictionary of the Russian language: 80000 words and phraseological expressions], Azbukovnik, Moscow, Russia.
37. Pavlutskiy, A. (2000), "People and organization: technology for improving companies", Upravlenie personalom, vol. 3, pp. 70—73.
38. Petrychenko, O.A. (2012), "Philosophical and methodological aspects of development in natural-social phenomena and processes", Ahroinkom, vol. 1—3, pp. 126—129.
39. Popov, V.P. and Kraynyuchenko, I.V.(2003), Globalnyj evolyutsionizm i sinergetika noosfery [Global evolutionism and synergy of the noosphere], APSN SKNTs, Rostov n/D, Moscow, Russia.
40. Prigozhin, I. and Stengers, I. (1986), Poryadok iz haosa: Novyiy dialog cheloveka s prirodoy [The order of chaos: A new dialogue between man and nature], Progress, Moscow, Russia.
41. Russo, Zh.Zh. (1998), Ob obschestvennom dogovore. Traktaty [About a public contract. Treatises], "KANON-press"; "Kuchkovo pole", Moscow, Russia.
42. Prohorov, A.M and others (1990), Sovetskiy entsiklopedicheskiy slovar [Soviet Encyclopedic Dictionary], Sovetskaya Entsiklopediya, Moscow, Russia.
43. Tabachnikova, M.B. (2005), Teoreticheskie kontseptsii evolyutsionnyih izmeneniy sotsialno-ekonomicheskih sistem [Theoretical Concepts of Evolutionary Changes in Social and Economic Systems], CIRE, Voronezh, Russia.
44. Bazhan, M.P. Antonov, O.K. ta in., (1983), Ukrainska radianska entsyklopediia [Ukrainian Soviet Encyclopedia], vol. 9, URE, Kyiv, Ukraine.
45. Nadolnyi, I.F. Andrushchenko, V.P. Boichenko, I.V. Rozumnyi V.P. ta in. (1997), Filosofiia: Navchalnyi posibnyk [Philosophy: Textbook], Vikar, Kyiv, Ukraine.
46. Shynkaruk, V.I. ta in. (2002), Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk [Philosophical Encyclopedic Dictionary] Abris, Kyiv, Ukraine.
47. Filippov Yu.V. and Avdeeva T.G. (2000), Osnovyi razvitiya mestnogo hozyaystva [Fundamentals of local economy development], Delo, Moscow, Russia.
48. Cheremisina, S.G. (2006), Razvitie vinagrado-vinodelcheskogo proizvodstva Kryima [Development of wine-making and winemaking production of the Crimea], NNTs IAE, Kyiv, Ukraine.
49. Shavans, B. (1999), "An evolutionary path from socialism", Voprosyi ekonomiki, [Online], vol. 6, available at: www.library.by/portalus/modules/…/readme.php?subaction (Accessed 24 Sept 2018).
50. Yudin, E.G. (1978), Sistemnyiy podhod i printsip deyatelnosti: metodologicheskie problemyi sovremennoy nauki [System approach and principle of activity: methodological problems of modern science], Nauka, Moscow, Russia.

№ 10 2018, стор. 14 - 22

Дата публікації: 2018-10-29

Кількість переглядів: 210

Відомості про авторів

С. А. Сегеда

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

S. Seheda

Ph.D., Associate Professor, Assistant Professor of Department of Accounting and Taxation,Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE, Vinnytsia

Як цитувати статтю

Сегеда С. А. Методологічні основи категорії "розвиток": філософський аспект. Економіка та держава. 2018. № 10. С. 14–22. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.14

Seheda, S. (2018), “Methodological basis of "development" category: philosophical aspects”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 14–22. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.14

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.