EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ЗДОБУТКИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
О. Г. Мельник, М. Є. Адамів, А. В. Тодощук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.4

УДК: 339

О. Г. Мельник, М. Є. Адамів, А. В. Тодощук

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ЗДОБУТКИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Анотація

У статті обгрунтовано актуальність огляду історії становлення митної системи суверенної України задля визначення ключових проблем і перспектив розвитку митної сфери в умовах європейської інтеграції. Виокремлено чотири ключові етапи розвитку національної митної системи з моменту проголошення незалежності України до сьогодні за організаційно-структурним підходом, що грунтується на розмежуванні функціонування Державного митного комітету України, Державної митної служби України, Міністерства доходів і зборів України та Державної фіскальної служби України. Змістовно проаналізовано кожен виокремлений етап в історії розвитку національної митної системи, ідентифіковано ключові проблеми та переваги функціонування митних органів України на кожному із етапів. Доведено необхідність започаткування нового п'ятого етапу розвитку митної системи України, що репрезентуватиме масштабне реформування митної сфери та виведення її із стану затяжної стагнації на якісно новий етап розвитку.

Ключові слова: митна система; митні органи; митна історія; митний досвід; митні реформи; європейська інтеграція.

Література

1. Історія митної діяльності: Україна в європейському контексті : наукове видання / Авт. кол.: К.М. Колесников (керівник авторського колективу), Д. В. Архірейський, О.О. Дячок, О.В. Морозов, С.В. Шуляк та ін. — О.: Пласко, 2010. — 541 с.
2. Дубініна А.А. Митна справа: підручник / А.А. Дубініна, С.В. Сорокіна, О.І. Зельніченко. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 320 с.
3. Постанова Кабінету Міністрів Української РСР "Про порядок реалізації Закону УРСР "Про перелік міністерств та інші центральні органи державного управління Української РСР" № 12 від 24 травня 1991 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/12-91-%D0%BF
4. Указ Президента України "Про утворення Державного митного комітету України" № 1 від 11 грудня 1991 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1/91
5. Положення про Державний митний комітет України, затверджене Указом Президента України № 73/95 від 20 січня 1995 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/73/95
6. Ченцов В. Особливості еволюції управлінської структури Державної митної служби України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2009/2009-02(2)/Chentsov.pdf
7. Саварець А. Український та зарубіжний досвід побудови митних органів: рекомендації для сучасної України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://radakmu.org.ua/uploads/file/-/tfd_pp_comments_final.pdf
8. Митний кодекс України № 1970-ХІІ від 12 грудня 1991 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1970-12
9. Закон України "Про митну справу" № 1262-ХІІ від 25 червня 1991 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1262-12
10. Закон України "Про єдиний митний тариф" № 2097-ХІІ від 5 лютого 1992 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2097-12
11. Постанова Кабінету Міністрів України "Про створення територіальних митних управлінь" № 465 від 8 липня 1994 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/465-94-%D0%BF
12. Указ Президента України "Про Державну митну службу України" № 1145/96 від 29 листопада 1996 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1145/96
13. Наказ Державної митної служби України "Про створення регіональних митниць та митниць Державної митної служби України" № 564 від 20 грудня 1996 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.uazakon.com/document/spart85/inx85769.htm
14. Положення про Державну митну службу України, затверджене Указом Президента України № 582/2011 від 12 травня 2011 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/582/2011
15. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу" № 4652-VI від 13 квітня 2012 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4652-17
16. Указ Президента України "Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади" № 726/2012 від 24 грудня 2012 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/726/2012
17. Офіційний сайт Європейської бізнес-асоціації (EBA) в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://eba.com.ua/
18. Постанова Кабінету Міністрів України "Про утворення Державної фіскальної служби" № 160 від 21 травня 2014 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-2014-%D0%BF

O. Melnyk, M. Adamiv, A. Todoshchuk

THE HISTORY OF UKRAINIAN CUSTOMS SYSTEM DEVELOPMENT: KEY PROBLEMS AND ACHIEVEMENTS IN TERMS OF EUROPEAN INTEGRATION

Summary

On the basis of studying and analyzing the history of customs system development in the conditions of independent Ukraine, four key stages were identified according to the organizational and structural principle. In particular, the first stage of national customs system development in the conditions of a sovereign state is connected with the creation and functioning of the State Customs Committee of Ukraine (1991—1996). The second stage can be identified with the activity of the State Customs Service of Ukraine (1996—2012). The next third stage in the history of national customs system development concerns the functioning of customs authorities within the structure of the Ministry of Revenues and Collections of Ukraine (2012—2014). The last fourth stage is connected, first of all, with the reorganization of the Ministry of Revenues and Collections into the State Fiscal Service of Ukraine, which includes customs authorities (from 2014 to the present). It was found that the first stage in the history of customs development of independent Ukraine was characterized by significant problems associated with the withdrawal of Ukraine from the USSR, the formation of an independent state and the national economy transition from the administrative-command type to the market model. In spite of difficult circumstances, this period reflected the first positive changes in the national customs system development on the basis of strengthening its key functions. At the second stage there was a qualitative improvement of the customs authorities' organizational structure and the active development of international customs cooperation. It was determined that the third stage became a critical turning point, which led to the gradual destruction of the national customs system in the context of the tax and customs union. The fourth stage was a continuation of the previous stage and only deepened the unwarranted prioritization of the fiscal function, the abandonment of security, protection, service, control and regulatory functions, as well as international customs cooperation. Such tendencies are ungrounded in the conditions of European integration and necessitate the launch of a new fifth stage of Ukrainian customs system development, which will represent a large-scale reform of the customs sphere and bring it from a state of prolonged stagnation to a qualitatively new development stage.

Keywords: customs system; customs authorities; customs history; customs experience; customs reforms; European integration.

References

1. Kolesnykov, K.M. Arkhiiereiskyi, D.V. Diachok, O.O Morozov, O.V. and Shuliak, S.V. (2010), Istoriia mytnoi diial'nosti: Ukraina v ievropejs'komu konteksti [History of customs activity: Ukraine in the European context], Plasko, Odesa, Ukraine.
2. Dubinina, А.А. Sorokina, S.V. and Zelnichenko, O.I. (2010), Mytna sprava [Customs activity], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
3. Cabinet of Ministers of Ukrainian SSR (1991), "Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On the procedure for implementing the Law of the USSR "On the list of ministries and other central bodies of state administration of the Ukrainian SSR", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/12-91-%D0%BF (Accessed 29 September 2018).
4. President of Ukraine (1991), "Decree of the President of Ukraine "On the formation of the State Customs Committee of Ukraine"", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1/91 (Accessed 30 September 2018).
5. President of Ukraine (1995), "Decree of the President of Ukraine "About Regulation on the State Customs Committee of Ukraine"", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/73/95 (Accessed 30 September 2018).
6. Chentsov, V. (2009), "Peculiarities of evolution of administrative structure of state customs service in Ukraine", [Online], available at: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2009/2009-02(2)/Chentsov.pdf (Accessed 22 August 2018).
7. Savarets, А. (2017), "Ukrainian and foreign experience of building customs authorities: recommendations for modern Ukraine", [Online], available at: http://radakmu.org.ua/uploads/file/-/tfd_pp_comments_final.pdf (Accessed 25 August 2018).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), "The Customs Code of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1970-12 (Accessed 25 September 2018).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine "On customs activity", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1262-12 (Accessed 25 September 2018).
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), The Law of Ukraine "On a single customs tariff", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2097-12 (Accessed 25 September 2018).
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (1994), "Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On the formation of territorial customs offices", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/465-94-%D0%BF (Accessed 26 September 2018).
12. President of Ukraine (1996), "Decree of the President of Ukraine "On the State Customs Service of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1145/96 (Accessed 27 September 2018).
13. The State Customs Service of Ukraine (1996), "Order of the State Customs Service of Ukraine "On the creation of regional customs and customs of the State Customs Service of Ukraine", available at: http://www.uazakon.com/document/spart85/inx85769.htm (Accessed 28 September 2018).
14. President of Ukraine (2011), "Decree of the President of Ukraine "About Regulation on the State Customs Service of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/582/2011 (Accessed 29 September 2018).
15. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "On amendments to certain legislative acts of Ukraine in connection with the adoption of the Criminal Procedural Code", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4652-17 (Accessed 30 September 2018).
16. President of Ukraine (2012), "Decree of the President of Ukraine "On some measures to optimize the system of central executive authorities", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/726/2012 (Accessed 28 September 2018).
17. The official site of European Business Association (EBA) in Ukraine (2018), available at: https://eba.com.ua/ (Accessed 20 September 2018).
18. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), "Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On the formation of the State Fiscal Service", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-2014-%D0%BF (Accessed 25 September 2018).

№ 10 2018, стор. 4 - 9

Дата публікації: 2018-10-29

Кількість переглядів: 276

Відомості про авторів

О. Г. Мельник

д. е. н., професор, завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

O. Melnyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Department of Foreign Economic and Customs Activity, Lviv Polytechnic National University, Lviv


М. Є. Адамів

к. е. н., доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

M. Adamiv

Doctor of Philosophy in Economics, Associate Professor of Department of Foreign Economic and Customs Activity, Lviv Polytechnic National University, Lviv


А. В. Тодощук

к. е. н., доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

A. Todoshchuk

Doctor of Philosophy in Economics, Associate Professor of Department of Foreign Economic and Customs Activity, Lviv Polytechnic National University, Lviv

Як цитувати статтю

Мельник О. Г., Адамів М. Є., Тодощук А. В. Історія розвитку митної системи України: ключові проблеми та здобутки в умовах європейської інтеграції. Економіка та держава. 2018. № 10. С. 4–9. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.4

Melnyk, O., Adamiv, M. and Todoshchuk, A. (2018), “The history of ukrainian customs system development: key problems and achievements in terms of european integration”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 4–9. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.10.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.