EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АВТОМОБІЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ В МІЖНАРОДНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Ю. О. Пустовіт

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.9.91

УДК: 656.13

Ю. О. Пустовіт

АВТОМОБІЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ В МІЖНАРОДНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У статті досліджено причини та передумову розвитку міжнародних перевезень та визначено їх значення для сучасного бізнесу. Увагу акцентовано на ролі транспорту у забезпечені потреб споживачів, які внаслідок його динамічного розвитку мають змогу отримувати продукцію з-за кордону безпосередньо від виробника. Обгрунтовано переваги автомобільного транспорту перед іншими формами перевезень, а також виявлено, які недоліки притаманні йому. Здійснено порівняння автомобільних перевезень з операціями, виконаними іншими видами транспорту. Узагальнено механізм організації міжнародних транспортних операцій та виявлено, що у цілому він є подібним до стандартного алгоритму здійснення міжнародних операцій у сфері торгівлі послугами. Визначено місце транспорту в виробничо-комерційному ланцюзі на сучасному етапі. Розглянуто особливості здійснення імпортних та експортних автомобільних перевезень.

Ключові слова: транспортні операції; міжнародні перевезення; транспортні послуги; міжнародна економічна діяльність; вантажні перевезення.

Література

1. Арсенов В.И. Транспорт в международных экономических отношениях / В.И. Арсенов. — К., 2009. — 312 с.
2. Ильченко С.В. Украина в мировой транспортной системе: перспективы функционирования и развития: монография / С.В. Ильченко; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем рынка и экон.-экол. исслед. — K.: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2012. — 455 с.
3. Левковець П.Р., Марунич В.С. Міжнародні перевезення і транспортне право: навч. посіб. — 3-є видання, виправлене та доповнене. — К.: Арістей, 2005. — 292 с.
4. Карабанович И.И. Международные автомобильные перевозки. — Минск: Амалфея, 2011. — 369 с.
5. Кучерук Г.Ю. Якість транспортних послуг: управління, розвиток та ефективність: монографія / Г.Ю. Кучерук; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — К.: ДЕТУТ, 2011. — 205 с.
6. Ткаченко А.М. Міжнародні автоперевезення: економічні та управлінські аспекти. — Л.: Львівський банківський коледж НБУ, 2015. — 203 с.
7. Ванчукевич В.Ф., Седюкевич В.Н. Автомобильные перевозки. — Минск: Выш. шк. — 2013. — 312 с.
8. Майборода М.Е., Беднарский В.В. Грузовые автомобильные перевозки. — К., 2018. — 514 с.

Yu. Pustovit

ROAD TRANSPORT IN INTERNATIONAL ECONOMIC ACTIVITY

Summary

The article explores the reasons and preconditions for the development of international transportation and determines their importance for modern business. Attention is focused on the role of transport to the satisfaction of needs of consumers, who, are able to receive products from abroad directly from the manufacturer due to dynamic development of transport. The advantages of road transport compared to other forms of transportation were substantiated, as well as disadvantages that were inherent to it were revealed. A comparison of road transport with operations performed by other modes of transport was carried out. The mechanism of organization of international transport operations was generalized and it was found that in general it is similar to the standard algorithm of international operations in the field of trade in services. The place of transport in the production and commercial chain at the present stage is determined. Features of import and export road transportation are considered.

Keywords: transport operations; international transportations; transport services; international economic activity; cargo transportation.

References

1. Arsenov, V.I. (2009), Transport v mezhdunarodnyih ekonomicheskih otnosheniyah, [Transport in international economic relations], Kyiv, Ukraine.
2. Ilchenko, S.V. (2012), Ukraina v mirovoy transportnoy sisteme: perspektivyi funktsionirovaniya i razvitiya [Ukraine in the world transport system: prosrects of functioning and development], IPREEI NAN Ukrainyi, Kyiv, Ukraine.
3. Levkovets, P.R. and Marunich V.S. (2005), Mizhnarodni perevezennya i transportne parvo [Iternational trapsort and transoirt law], Aristey, Kyiv, Ukraine.
4. Karabanovich, I.I. (2011), Mezhdunarodnyie avtomobilnyie perevozki [International road transportation], Amalfeya, Minsk, Belarus.
5. Kucheruk, G.Yu. (2011), Yakist transportnih poslug: upravlinnya, rozvitok ta efektivnist [The quality of transport services: management, development and effectiveness], DETUT, Kyiv, Ukraine.
6. Tkachenko, A.M. (2015), Mizhnarodni avtoperevezennya: ekonomichni ta upravlinski aspekti [International road transportation: economic and management issues], Lvivskiy bankivskiy koledzh NBU, Lviv, Ukraine.
7. Vanchukevich, V.F. and Sedyukevich, V.N. (2013), Avtomobilnyie perevozki [Road transportation], Vyishaya. shkola. 2013, Minsk, Belarus.
8. Mayboroda, M.E. and Bednarskiy, V.V. (2018), Gruzovyie avtomobilnyie perevozki [Cargo road trasportation], Kyiv, Ukraine.

№ 9 2018, стор. 91 - 94

Дата публікації: 2018-09-28

Кількість переглядів: 1519

Відомості про авторів

Ю. О. Пустовіт

магістр кафедри міжнародних економічних відносин, Київський національний торговельно-економічний університет

Yu. Pustovit

Master of the International Economic Relations Department in Kyiv National University of Trade and Economics

Як цитувати статтю

Пустовіт Ю. О. Автомобільні перевезення в міжнародній економічній діяльності. Економіка та держава. 2018. № 9. С. 91–94. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.9.91

Pustovit, Yu. (2018), “Road transport in international economic activity”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 91–94. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.9.91

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.