EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
В. І. Кравець

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2018.9.55

УДК: 336.14.025.12

В. І. Кравець

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Анотація

У статті розкрито сутність фінансової політики як складової соціально-економічного розвитку країни, яка полягає у використанні та реалізації сукупності відповідних економічних заходів, механізмів фінансово-економічного регулювання у взаємозв'язку з стратегічними пріоритетами розбудови країни з метою забезпечення суспільних потреб, збалансованого, довгострокового розвитку національної економіки. Обгрунтовано, що використовуючи інструменти фінансової політики держава здійснює значний вплив на обсяг та структуру валового внутрішнього продукту, стан платіжного балансу, державних фінансів, рівень зайнятості, інфляції. Показано, що пріоритетними напрямами фінансової політики на середньострокову перспективу мають стати вдосконалення інституційного середовища фінансового регулювання, підвищення дієвості фінансово-бюджетного планування і прогнозування, поступове та виважене зростання показника монетизації, вдосконалення механізмів валютного регулювання, утримання стабільного рівня цін, посилення взаємозв'язку фінансового регулювання із циклічністю економічного розвитку, забезпечення макроекономічної збалансованості. Визначено, що фінансова політика країни для підвищення рівня її результативності потребує постійного удосконалення системи прогнозування фінансово-бюджетних показників на середньо- та довгострокову перспективу.

Ключові слова: фінанси; фінансова політика держави; фінансове регулювання; економічні перетворення; фінансовий механізм.

Література

1. Afonso A., Jalles J. Fiscal composition and long-term growth // Applied Economics. 2014. — vol. 46 (3). — Р. 349—358.
2. Delong J., Summers L. Fiscal policy in a depressed economy. Brookings Papers on Economic Activity, 2012 (1), Р. 233—297.
3. Державне фінансове регулювання економічних перетворень / І.Я. Чугунов, А.В. Павелко,Т.В. Канєва та ін.; за заг.ред.А.А. Мазаракі. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. — 376 с.
4. Запатріна І.В. Бюджетне регулювання економічного зростання: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра екон. наук. 08.00.08 / І.В. Запатріна. — К., НДФІ, 2008. — 32 c.
5. Мазаракі А.А. Домінанти інституційної модернізації фінансової системи України / А.А. Мазаракі, С.В. Волосович // Вісник КНТЕУ. — 2016. — № 1. — С. 5—23.
6. Розвиток державних фінансів України в умовах глобалізації: монографія / За ред. І.О.Луніної; Київ: Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2014. — 296 с.
7. Чугунов І.Я., Ігнатюк І.М. Формування видатків бюджету у системі соціально-економічного розвитку країни // Економічний вісник університету. Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди. — 2016. — № 28/1. — С. 217 — 226.
8. Чугунов І.Я. Бюджетні відносини в системі соціально-економічного розвитку країни / І.Я. Чугунов // Казна України. — 2014. — № 6. — С. 25—28.
9. Фінанси / За ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. — К.: Знання, 2008. — 611 с.

V. Kravets

THE MAIN DIRECTIONS OF FINANCIAL POLICY IN THE CONTEXT OF ECONOMIC TRANSFORMATION

Summary

The article describes the essence of financial policy as a component of socio-economic development of the country, which consists in the use and implementation of a set of relevant economic measures, mechanisms of financial and economic regulation in conjunction with the strategic priorities of the country's development in order to provide public needs, balanced, long-term development of the national economy. It is substantiated that using the financial policy instruments the state has a significant impact on the volume and structure of the gross domestic product, balance of payments state, public finances, employment rate, and inflation. It is shown that the priority directions of financial policy in the medium-term perspective should be to improve the institutional environment of financial regulation, increase the effectiveness of financial and budgetary planning and forecasting, gradual and balanced growth of the indicator of monetization, improvement of mechanisms of currency regulation, maintenance of a stable price level, strengthening of the relationship of financial regulation with the cyclical economic development, ensuring macroeconomic equilibrium. It is determined that the financial policy of the country to increase its effectiveness requires continuous improvement of the system of forecasting of financial and budgetary indicators in the medium and long-term perspective.

Keywords: finances; financial policy of the state; financial regulation; economic transformation; financial mechanism.

References

1. Afonso, A. and Jalles, J. (2014), "Fiscal composition and long-term growth", Applied Economics, vol. 46 (3), pp. 349—358.
2. Delong, J. and Summers, L. (2012), "Fiscal policy in a depressed economy", Brookings Papers on Economic Activity, vol. (1), pp. 233—297.
3. Chuhunov, I.Ya. Pavelko, A.V. and Kanieva, T.V. (2015), Derzhavne finansove rehuliuvannia ekonomichnykh peretvoren' [State financial regulation of economic transformations], Kyiv.nats.torh.-ekon.un-t, Kyiv, Ukraine.
4. Zapatrina, I.V. (2008), "Budgetary regulation of economic growth", Ph.D. Thesis, Economy, NDFI, Kyiv, Ukraine.
5. Mazaraki, A.A. and Volosovych, S.V. (2016), "The domains of institutional modernization of the financial system of Ukraine", Visnyk KNTEU, vol. 1, pp. 5—23.
6. Lunina, I.O. (2014), Rozvytok derzhavnykh finansiv Ukrainy v umovakh hlobalizatsii [Development of public finances of Ukraine in the conditions of globalization], In-t ekonomiky ta prohnozuvannia NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
7. Chuhunov, I.Ya. and Ihnatiuk, I.M. (2016), "Formation of budget expenditures in the system of socio-economic development of the country", Ekonomichnyj visnyk universytetu. Pereiaslav-Khmel'nyts'kyj derzhavnyj universytet imeni Hryhoriia Skovorody, vol. 28/1, pp. 217—226.
8. Chuhunov, I.Ya. (2014), "Budget relations in the system of socio-economic development of the country", Kazna Ukrainy, vol. 6, pp. 25—28.
9. Yuriy, S.I. and Fedosov, V.M. (2008), Finansy [Finances], Znannia, Kyiv, Ukraine.

№ 9 2018, стор. 55 - 60

Дата публікації: 2018-09-28

Кількість переглядів: 2339

Відомості про авторів

В. І. Кравець

аспірант кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

V. Kravets

post-graduate student of the Department of Finance,Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

Як цитувати статтю

Кравець В. І. Основні напрями фінансової політики в умовах економічних перетворень. Економіка та держава. 2018. № 9. С. 55–60. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.9.55

Kravets, V. (2018), “The main directions of financial policy in the context of economic transformation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 55–60. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.9.55

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.