EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДУЛЯРИЗАЦІЯ ЯК ОДНА З КЛЮЧОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ В МОДЕРНІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНИХ ТНК
Т. М. Семененко

Назад

УДК: 339.94

Т. М. Семененко

МОДУЛЯРИЗАЦІЯ ЯК ОДНА З КЛЮЧОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ В МОДЕРНІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНИХ ТНК

Анотація

У статті розглянуто ключові аспекти модуляризації світової автомобільної промисловості як ключової тенденції в рамках модернізації як безпосередньо виробничої діяльності провідних автомобільних ТНК, так і стратегій інтернаціоналізацій їх бізнес-діяльності з урахування галузевих особливостей. Зокрема досліджено історичний аспект платформного виробництва автомобільної продукції та характерні риси, притаманні кожному з етапів розвитку модульного виробництва. Описано сучасну модель глобальної модуляризації виробництва автомобільної продукції, її структуру та основних учасників (рівні постачання макрокомпонентів). Визначено основні переваги процесів модуляризації бізнес-діяльності автомобільних ТНК. На основі аналізу ступеня модуляризації провідних світових автовиробників, яка має неоднорідний характер (за ступенем інтенсивності),обгрунтовано необхідність їх поглиблення. Така необхідність зумовлена перш за все глобальними викликами, які постають перед автовиробниками, а також можливістю оптимізації діяльності, покращення ринкових позицій, можливість виходу на нові ринки та максимізації прибутку.

T. Semenenko

MODULARIZATION AS ONE OF THE KEY TREND IN MODERNIZING THE STRATEGIES OF INTERNATIONALIZATION OF AUTOMOTIVE MNCS

Summary

The article considers the main aspects of modularization of the world automotive industry as a key trend in the modernization of both the direct production activities of leading automotive TNCs and the strategies of internationalization of their business activities, taking into account the sectoral peculiarities. In particular, the historical aspect of the platform production of automotive products and the characteristic features inherent in each of the stages of the modular production development are investigated. The modern model of global modularization of automotive production, its structure and main participants (levels of macro components supply) are described. The main advantages of the processes of modularization of automobile TNCs business activities are determined. On the basis of the analysis of the degree of modularization of the leading world automakers, which has a heterogeneous character (in terms of intensity), the necessity of their deepening is substantiated. This need is primarily due to the global challenges faced by automakers, as well as the ability to optimize performance, improve market positions, access to new markets and maximize profits.

№ 8 2018, стор. 109 - 112

Кількість переглядів: 957

Відомості про авторів

Т. М. Семененко

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

T. Semenenko

the doctoral student, Kyiv national economic university named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Семененко Т. М. Модуляризація як одна з ключових тенденцій в модернізації стратегій інтернаціоналізації автомобільних тнк. Економіка та держава. 2018. № 8. С. 109–112.

Semenenko, T. (2018), “Modularization as one of the key trend in modernizing the strategies of internationalization of automotive mncs”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 109–112.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.