EnglishНа русском

РИНОК БАНКІВСЬКОГО ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ
Я. В. Шевчук

УДК: 336.645.1

Я. В. Шевчук

старший внутрішній аудитор ПРАТ "Київстар", аспірант ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

РИНОК БАНКІВСЬКОГО ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ

Ya. Shevchuk

Senior Internal Auditor of PJSC "Kyivstar", Post-graduate Student of SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

THE MARKET OF BANKING PROJECT FINANCING IN UKRAINE

У статті здійснено аналіз сучасного стану банківського сегменту ринку проектного фінансування в Україні. Визначено особливості правового регулювання операцій з проектного фінансування. З метою виокремлення банків, які пропонують своїм клієнтам таку послугу, як "проектне фінансування", складено матрицю банківських продуктів, що передбачають фінансування інвестиційних заходів суб'єктів бізнесу. Узагальнено умови, на яких вітчизняні банки проводять операції з проектного фінансування. Для поглиблення розуміння міри, з якою банки готові брати участь у фінансування довгострокових проектів, проведено аналіз динаміки та структури їх кредитного портфеля в розрізі строків та цільового призначення. Обгрунтовано, що в умовах переважання короткострокових кредитів і небажання банківських установ брати участь у фінансування інфраструктурних та інвестиційних проектів, популяризація такого продукту, як проткне фінансування, неможливе. Визначено чинники, які стримують розвиток банківського проектного фінансування в Україні.

Current state of banking segment of project finance market in Ukraine was analyzed in the article. The peculiarities of legal regulation of project financing operations were determined. In order to distinguish banks that offer such service as "project financing" to their clients the matrix of banking products for financing investment activity of business entities was composed. The conditions under which domestic banks carry out project finance operations were summarized. The dynamics and structure analysis of Ukrainian banks' loan portfolio in terms of timing and purpose was conducted to understand the extent to which they were ready to participate in long-term projects financing. It was substantiated that promotion of such a product, as project financing, would be impossible in the conditions of predominance of short-term loans and unwillingness of banking institutions to participate in financing of infrastructural and investment projects. The factors hindering the development of bank project financing in Ukraine were determined.

№ 8 2018, стор. 98 - 102

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12