EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ В АСПЕКТІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ
О. С. Покрас

Назад

УДК: 338.012

О. С. Покрас

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ В АСПЕКТІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

Анотація

У статті обгрунтовано важливість мотивації персоналу для підвищення конкурентоспроможності підприємств приладобудування. Виокремлено загальні проблеми мотивації персоналу, що створюють на загальнодержавному рівні відтік найбільш кваліфікованих кадрів за кордон, а на рівні галузі зміну сфери діяльності (наприклад, перехід до галузі інформаційних технологій). Наведено причини, що стали поштовхом для появи вищезазначених проблем, а також наведено шляхи їх вирішення (наприклад, введення законодавчої регламентації нематеріальної мотивації персоналу, запровадження загальнодержавних програм боротьби з корупцією, податкових пільг для високотехнологічних підприємств, індивідуальних пенсійних фондів тощо). На рівні підприємств також виявлено ряд проблем, що заважають ефективній мотивації персоналу. Наведено шляхи вирішення за допомогою ефективного менеджменту кожного окремо узятого приладобудівного підприємства.

O. Pokras

WAYS TO INCREASE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES IN THE PERSONNEL MOTIVATION ASPECT

Summary

The article substantiates the importance of motivation of personnel for increasing the competitiveness of instrument making enterprises. The general problems of motivation of the personnel, which create on the national level the outflow of the most skilled personnel abroad, and at the level of the industry change of sphere of activity (for example, transition to the field of information technologies) are outlined. The reasons that gave rise to the aforementioned problems are presented, as well as the ways of their solution are given (for example, introduction of legal regulation of non-material motivation of personnel, introduction of national anti-corruption programs, tax privileges for high-tech enterprises, individual pension funds, etc.). At the enterprise level, a number of problems that hinder effective staff motivation have been identified. The ways of solving by means of effective management of each individual instrument-making enterprise are presented.

№ 8 2018, стор. 81 - 84

Кількість переглядів: 831

Відомості про авторів

О. С. Покрас

аспірант, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"

O. Pokras

aspirant National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

Як цитувати статтю

Покрас О. С. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств приладобудування в аспекті мотивації персоналу. Економіка та держава. 2018. № 8. С. 81–84.

Pokras, O. (2018), “Ways to increase competitiveness of enterprises in the personnel motivation aspect”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 81–84.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.