EnglishНа русском

КРИПТОАКТИВИ ЯК ОБ'ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
А. С. Стовпова

УДК: 336.744.1:657.01

А. С. Стовпова

магістр, лаборант кафедри обліку і оподаткування, ДВНЗ "Київський національний економічний університеті імені Вадима Гетьмана", м. Київ

КРИПТОАКТИВИ ЯК ОБ'ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

A. Stovpova

Master's degree, laboratory assistant at the Department of Accounting and Taxation of the "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

CRYPTOASSETS AS AN OBJECT OF ACCOUNTING

Визначено ключові питання щодо визнання активу як об'єкта бухгалтерського обліку. Досліджені види криптоактивів та відмінність у поняттях "криптоактив", "криптовалюта", "токен". Вивчено технічні та економічні властивості криптовалют на прикладі біткоїна та ефіру (Ethereum). Вивчено ключові особливості токенів як криптоактивів відмінних від криптовалют. Розглянуто проблеми визнання біткоїна та інших криптовалют у бухгалтерському обліку. Поставлено питання про те, чим є криптовалюта для цілей бухгалтерського обліку: гроші, еквіваленти грошових коштів, іноземна валюта, товари, запаси, фінансові інвестиції чи нематеріальні активи. Піднято проблему документального підтвердження наявності контролю криптовалюти, що є ключовою умовою визнання її в бухгалтерському обліку. Отримано висновок про неможливість застосування універсального підходу щодо бухгалтерського обліку криптовалют через їх розмаїття та відмінність виконуваних функцій.

The key issues regarding recognition of an asset as an object of accounting are determined. The paper studies the types of cryptoassets and the difference in the concepts of "cryptoassets", "cryptocurrency", "token". The author investigates the technical and economical properties of cryptographic assets on the example of bitcoin and ether (Ethereum). The crucial features of tokens as cryptoassets other than cryptographic are studied. The problems of acknowledgment of bitcoin and other cryptocurrencies in accounting are considered. The author raises the question of what is cryptocurrency for accounting purposes: money, cash equivalents, foreign currencies, commodities, inventories, financial investments or intangible assets. The author raises the issue of documentary confirmation of the existence of cryptocurrency control what is a crucial question for its recognition in accounting. The author reaches the conclusion on the impossibility of applying a universal approach to accounting cryptoassets because of their diversity and the difference of functions performed.

№ 8 2018, стор. 76 - 80

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12