EnglishНа русском

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ
С. В. Шевчук

УДК: 334.02:336.24

С. В. Шевчук

к. е. н., докторант кафедри економіки підприємств, Національний університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ

S. Shevchuk

Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Doctoral student of the department of economics of enterprises National University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF THE CUSTOMS BUSINESS IN UKRAINE

У статі розглянуто провадження державної митної справи в Україні у розрізі основних стратегічних документів та економічних критеріїв розвитку. Досліджено та проаналізовано основні показники, що впливають на загальний економічний стан країни та динаміку діяльності суб'єктів господарювання. Визначено основні проблемні питання здійснення митної справи в Україні, серед яких виокремлено законодавчу неузгодженість та дисбаланси міжвідомчого характеру, що впливають на належне планування та прогнозування надходжень до Державного бюджету України з митних платежів. Під час аналізу зовнішньо-торгівельного сальдо сфокусовано увагу на домінуючих позиціях імпорту. Зроблено припущення, що відповідні тенденції загрожують національним інтересам держави та у довгостроковій перспективі призведуть до структурних дисбалансів, які матимуть вплив на економічний розвиток держави. Зроблено висновки щодо першочергових заходів покращення стану діяльності митної системи в Україні.

The article deals with the conduct of the state customs business in Ukraine in the context of the main strategic documents and economic development criteria. The main indicators influencing the general economic state of the country and the dynamics of the business entities' activity are investigated and analyzed. The main problem issues in the implementation of the customs business in Ukraine are identified, among which the legislative inconsistencies and imbalances of interagency nature, which influence the proper planning and forecasting of revenues to the State Budget of Ukraine on customs payments, are identified. In analyzing the foreign trade balance, attention was focused on the dominant import positions. It is assumed that the relevant tendencies threaten the national interests of the state and in the long run will lead to structural imbalances that will have an impact on the economic development of the state. Conclusions are made on the priority measures to improve the state of the customs system in Ukraine.

№ 8 2018, стор. 65 - 70

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12