EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ ПЕРІОДУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
І. Я. Максименко, А. О. Юношева

Назад

УДК: 657.1

І. Я. Максименко, А. О. Юношева

ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ ПЕРІОДУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Анотація

Досліджено основні підходи до визначення поняття витрати періоду як управлінської категорії витрат. Згідно із П(С)БО 16 витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Наголошено, що витрати періоду — це управлінська категорія витрат, які не пов'язані з реалізацією конкретної продукції (товарів, робіт, послуг). Вони, на відміну від собівартості, включаються до витрат у періоді їх виникнення, а не в періоді реалізації відповідної продукції. Доведено, що у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені, відображають лише ті витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду. Наголошено, що до витрат періоду включаються частина витрат операційної діяльності, а також фінансові (витрати від фінансової діяльності), втрати від участі в капіталі та інші витрати. Визначено, що основною кваліфікаційною ознакою витрат періоду є відношення до собівартості реалізації та фінансових результатів підприємства.

I. Maksymenko, А. Yunoscheva

ACCOUNT EXPLANATION OF EXPENDITURE PERIOD AS A PRECONDITION FOR EFFECTIVE MANAGEMENT BY THE ENTERPRISE

Summary

The main approaches to the definition of the concept of period expenditure as a management category of expenses are investigated. According to Regulation (standard) of accounting 16, expenses are recognized as expenses of a certain period, while recognizing the income for which they are received. It is stressed that the expenses of a period are a management category of expenses that are not related to the implementation of specific products (goods, works, services). They, unlike the cost, are included in expenses in the period of their occurrence, and not in the period of implementation of the corresponding products. It is proved that, in the expenses of the reporting period in which they were incurred, they reflect only those expenses that can not be directly related to the income of a certain period. It is noted that before the expense of the period, part of operating expenses, as well as financial (expenses from financial activities), losses from participation in equity and other expenses are included. It is determined that the main qualification of the period expenses is the relation to the cost of realization and financial results of the enterprise.

№ 8 2018, стор. 57 - 59

Кількість переглядів: 860

Відомості про авторів

І. Я. Максименко

к. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

I. Maksymenko

сand.sc.(econ.), assistant professor of department of "Accounting and taxation" Zaporozhye National Technical University


А. О. Юношева

магістрантка 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

А. Yunoscheva

master, the 6th course, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Максименко І. Я., Юношева А. О. Облікове відображення витрат періоду як передумова ефективного управління підприємством. Економіка та держава. 2018. № 8. С. 57–59.

Maksymenko, I. and Yunoscheva, А. (2018), “Account explanation of expenditure period as a precondition for effective management by the enterprise”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 57–59.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.