EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Ю. В. Майстренко

Назад

УДК: 331.103

Ю. В. Майстренко

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Анотація

Дослідження, які виконані в рамках статті, присвячені аналізу низки теоретичних і практичних аспектів інноваційних перетворень у сфері управління персоналом вищого навчального закладу. У статті розглянуто різні погляди і думки вчених щодо управління персоналом. Визначено, що управління персоналом — сукупність механізмів, принципів і методів, спрямованих на оптимальне кількісне та якісне формування персоналу й максимальне використання його можливостей для реалізації цілей навчального закладу. Доведено, що осучаснені знання науково-педагогічних працівників, їх інтелектуальний потенціал, займає особливо важливе місце в розвитку системи вищої освіти.
Основну увагу у роботі акцентовано на проблемі оцінки працівників, показники якої зводяться до оцінки загальної ефективності діяльності вищого навчального закладу. Тому, з метою підвищення ефективності і якості роботи науково-педагогічних працівників, у статті науково-обгрунтовано методичні рекомендації з розробки показників (критеріїв оцінки ефективності та особистого внеску) діяльності працівників розвитоку вищого навчального закладу. Практичне застосування цієї методики дозволяє оцінювати показники роботи працівника і одночасно розвивати його потенціал.
Як додаткову методику оцінки автором запропоновано анкетування "Викладач очима студентів", що допоможе виявити не тільки результати роботи науково-педагогічних працівників, але й ужити заходів з підвищення ефективності та якості запропонованих заходів, роботи вищого навчального закладу в цілому.

Yu. Maistrenko

INNOVATIVE APPROACHES IN PRACTICE OF MANAGEMENT OF PERSONNEL OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Summary

The studies carried out within the framework of this article are devoted to the analysis of a number of theoretical and practical aspects of innovative transformations in the field of personnel management at a higher educational institution. The article deals with different views and opinions of scientists on personnel management. It has been determined that personnel management is a set of mechanisms, principles and methods aimed at optimal quantitative and qualitative formation of personnel and maximizing the use of its capabilities for the purposes of the educational institution. It is proved that up-to-date knowledge of scientific and pedagogical workers, their intellectual potential, is of particular importance in the development of the system of higher education.
The main attention in the work is focused on the problem of assessment of employees, whose performance is reduced to the assessment of the overall efficiency of the higher education institution. Therefore, in order to increase the efficiency and quality of the work of scientific and pedagogical workers, the methodological recommendations for the development of indicators (criteria for assessing the effectiveness and personal contribution) of employees' activities in the development of a higher educational institution are scientifically substantiated. The practical application of this technique allows you to evaluate the performance of an employee and at the same time develop his potential.
As an additional method of evaluation, the author proposed a questionnaire "Teacher by the eyes of students", which will help to identify not only the results of the work of scientific and pedagogical workers, but also take measures to improve the efficiency and quality of the proposed activities, and the work of the higher education institution as a whole.

№ 8 2018, стор. 52 - 56

Кількість переглядів: 992

Відомості про авторів

Ю. В. Майстренко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та маркетингу, Київський університет ринкових відносин, м. Київ, Україна

Yu. Maistrenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Management and Marketing Department,Kiev University for Market Relations, Kiev, Ukraine

Як цитувати статтю

Майстренко Ю. В. Інноваційні підходи у практиці управління персоналом вищих навчальних закладів. Економіка та держава. 2018. № 8. С. 52–56.

Maistrenko, Yu. (2018), “Innovative approaches in practice of management of personnel of higher educational institutions”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 52–56.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.