EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ТА ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ АДМІНІСТРУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ З УРАХУВАННЯМ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
В. В. Овчарук

Назад

УДК: 338.4:[658:005.5]

В. В. Овчарук

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ТА ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ АДМІНІСТРУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ З УРАХУВАННЯМ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Анотація

У статті розвинуто типологію принципів побудови і використання систем адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграційних процесів, яка передбачає систематизацію таких принципів у розрізі загальних та специфічних. До загальних принципів віднесено такі: цілеспрямованість, науковість, відповідальність, компетентність, мотивованість, економічність, достовірність, уніфікованість, адаптивність, системність, розвиток, оптимальність, зрозумілість, об'єктність, об'єктивність, безперервність, завершеність, часова погодженість, контрольованість, формалізованість, достатність інформаційного забезпечення. Специфічні принципи побудови і використання систем адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграційних процесів включають: балансування інтересів системи адміністрування загалом та її елементів, врахування основних напрямів управлінських процесів на підприємстві, орієнтацію на кінцевого користувача, процесно-орієнтовне адміністрування, інтегрованості з інформаційними технологіями, раціональне співвідношення економічних та соціальних інструментів управління у системах адміністрування. Єдність загальних і специфічних таких базових засад та ідей забезпечує цілісність впливу керівної системи на керовану та є важливою передумовою забезпечення ефективності цих процесів.
Наведені й охарактеризовані принципи побудови і використання систем адміністрування в управлінні підприємствами є фундаментальними основами відповідних процесів. Їх дотримання дає змогу уникнути спонтанності під час впливу керівної системи на керовану на засадах використання документації, інформації, діловодства та формалізування управлінських процедур. Врахування таких принципів не лише підвищує рівень ефективності адміністрування, а й забезпечує цілеспрямованість таких процесів.
Ретельне вивчення і дотримання наведених принципів адміністрування в управлінні підприємствами є важливим інструментом осмислення усіх процесів у межах відповідних систем, а також формування професійного кругозору керівників різних рівнів управління і тим самим підвищення рівня їхньої компетентності в аналізованій сфері.

V. Ovcharuk

PRINCIPLES OF THE CONSTRUCTION AND USE OF ADMINISTRATION SYSTEMS IN THE ENTERPRISES MANAGEMENT CONSIDERING THE EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES

Summary

The article developed the typology of principles of the administration systems construction and use in the enterprises management, taking into account the European integration processes, which provides for those principles systematization in terms of general and specific ones. General principles include the following: targeting, scientific nature, responsibility, competency, motivation, cost-effectiveness, validity, uniformity, adaptability, consistency, development, suitability, understandability, object character, objectivity, continuity, completeness, temporal consistency, controllability, formality, adequacy of information support. The specific principles of administration systems construction and use in the enterprises management, taking into account the European integration processes, comprise: balancing the interests of administration system as a whole and its elements, consideration of the main directions of management processes at the enterprise, orienting on the end user, process-oriented administration, integration with informational technologies, the appropriate ratio of economic and social managerial instruments in administration systems. The unity of such basic general and specific grounds and ideas ensure the integrity of the managing system influence on the managed one, and it is an important prerequisite for providing these processes efficiency.
Presented and characterized principles of the administration systems construction and use in the enterprises management are the fundamentals for the related processes. While adhering them, one is able to avoid the spontaneity in the context of the managing system influence on the managed one on the basis of applying the documentation, information, paperwork and formalizing the management procedures. Consideration of such principles not only increase the level of the administration effectiveness but provides these processes purposefulness.
A thorough studying and adhering the presented principles of administration in the enterprises management is an important instrument of thinking on all the processes within the related systems, as well as of forming the professional knowledge of managers of different levels and therefore increasing their competency level in the analyzed sphere.

№ 8 2018, стор. 46 - 51

Кількість переглядів: 1094

Відомості про авторів

В. В. Овчарук

к. е. н., доцент, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

V. Ovcharuk

PhD, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Foreign Trade and Customs, Lviv Polytechnic National University, Lviv

Як цитувати статтю

Овчарук В. В. Принципи побудови та використання систем адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграційних процесів. Економіка та держава. 2018. № 8. С. 46–51.

Ovcharuk, V. (2018), “Principles of the construction and use of administration systems in the enterprises management considering the european integration processes”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 46–51.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.