EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРУДОВІ РЕСУРСИ, РОБОЧА СИЛА, ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ: ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЙ
В. В. Покиньчереда

Назад

УДК: 657:331.5

В. В. Покиньчереда

ТРУДОВІ РЕСУРСИ, РОБОЧА СИЛА, ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ: ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЙ

Анотація

У статті систематизовано підходи вчених-економістів до визначення обліково-економічної сутності категорій "трудові ресурси", "робоча сила", "людський капітал" та інших альтернативних економічних категорій, що позначають роль та місце людини в економічній системі, з позиції макро-, мезо- та мікрорівнів управління. На основі детального опрацювання навчально-наукової економічної літератури проведено ретроспективний аналіз підходів до змістовного наповнення досліджуваних категорій та обгрунтовано доцільність їх застосування на різних етапах суспільного розвитку. Встановлено відмінність та фундаментальний зв'язок між категоріями "трудові ресурси", "трудовий потенціал", "робоча сила", "кадри", "людські ресурси", "персонал", "людський капітал" за визначеними критеріями ("рівень управління", "основні характеристики", "зайнятість у суспільній праці", "атрибутивні ознаки", "ступінь охоплення працівників підприємства"). Обгрунтовано взаємозв'язок та доцільність використання трудових категорій відповідно до рівнів управління та сучасних потреб ринкової економіки.

V. Pokynchereda

LABOUR RESOURCES, LABOUR FORCE, HUMAN CAPITAL: THE ACCOUNTING AND ECONOMIC ESSENCE OF CATEGORIES

Summary

In the article, the approaches of economists to the determination of the accounting and economic essence of the categories "labor resources", "labor force", "human capital" and other alternative economic categories indicating the role and place of a person in the economic system are systematized from the position of macro-, meso- and micro-levels of control. On the basis of detailed study of educational and scientific economic literature, a retrospective analysis of approaches to the content content of the categories under study was made and the expediency of their application at various stages of social development was substantiated. The distinction and fundamental relationship between the categories "labor force", "labor potential", "labor resources ", "cadres", "human resources", "personnel", "human capital" by certain criteria ("management level", "basic characteristics","employment in social work","attributive characteristics","degree of coverage of employees of the enterprise"). The interrelation and expediency of using labor categories in accordance with the levels of management and modern market economy needs is justified.

№ 8 2018, стор. 35 - 41

Кількість переглядів: 2512

Відомості про авторів

В. В. Покиньчереда

к. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

V. Pokynchereda

Ph.D. in Economics, Assistant Professor, Department of Accounting and Taxation, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE, Vinnytsia

Як цитувати статтю

Покиньчереда В. В. Трудові ресурси, робоча сила, людський капітал: обліково-економічна сутність категорій. Економіка та держава. 2018. № 8. С. 35–41.

Pokynchereda, V. (2018), “Labour resources, labour force, human capital: the accounting and economic essence of categories”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 35–41.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.