EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В АГРАРНОМУ БІЗНЕСІ УКРАЇНИ
О. В. Кузик

Назад

УДК: 339.1:658.8

О. В. Кузик

РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В АГРАРНОМУ БІЗНЕСІ УКРАЇНИ

Анотація

Аграрний сектор посідає особливе місце в національній економіці України. Він визначає економічну безпеку держави та забезпечує значний внесок в український ВВП. Значна частина потенціалу аграрного бізнесу України не є використаною сьогодні та вимагає застосування маркетингових підходів до його реалізації. У статті досліджено шляхи підвищення ефективності діяльності аграрного бізнесу в Україні крізь призму застосування сучасних досягнень маркетингових комунікацій. Комунікаційні інструменти постійно удосконалюються і змінюються сьогодні, забезпечують можливість збільшення обсягів продажів, раціоналізації виробництва, зростання прибутковості. Найголовніше — вони дають змогу встановити тісніший контакт між виробником та покупцем, налаштувати виробництво під майбутніх споживачів. У дослідженні спростовано твердження про нетральний характер маркетингових комунікацій для агропромислового бізнесу України. Доведено необхідність знати якомога більше про ключові аспекти маркетингових комунікацій, котрі безпосередньо визначають попит у довготривалій перспективі. Проаналізовано, на що першочергово слід звертати увагу у маркетингових комунікаціях аграрним підприємствам аби досягнути максимальної ефективності виробництва та реалізації продукції. Звернено увагу на доцільність запозичення досвіду з інших галузей, зокрема ІТ-сектору, фахівці якого стверджують часто на доцільність інвестувати в перероблення чи покращення сервісу й активного поширення цього через маркетингові комунікації. Окремо розглянуто твердження про більшу користь від утримання й оптимізації клієнтів, яких вже маємо, аніж постійне залучення нових. Обгрунтовано можливість застосування вірусного маркетингу в аграрному бізнесі через постійних покупців компанії.

O. Kuzyk

DEVELOPMENT OF MARKETING COMMUNICATIONS IN THE AGRIBUSINESS OF UKRAINE

Summary

The agricultural sector holds a specific place in the national economy of Ukraine. It provides for economic safety of the state and contributes considerably to the Ukrainian GDP. The essential part of the agribusiness potential of Ukraine is not used nowadays; therefore, it is necessary to apply marketing approaches to assure its full use. The paper studies the ways to raise efficiency of agribusiness in Ukraine by applying modern achievements of the marketing communication. Communication instruments are being permanently improved and changed, they make it possible to increase sales, maximize production efficiency and raise cost-effectiveness. The main point is that they enable to establish a closer contact between the producer and the buyer, and customize production in accordance with the prospective consumer requirements. The study refutes a statement about a neutral nature of the marketing communication for agribusiness of Ukraine. A necessity to know as much as possible about the key aspects of marketing communications that directly determine the demand in a long-term perspective has been proved. The priorities of marketing communications of agricultural enterprises in order to achieve the maximum production efficiency and sales have been analysed. Attention is drawn to expediency of sharing experience gained in other industries, specifically in IT-sector whose experts frequently advise to invest in processing or service improvement and proactive implementation of such measures through the marketing communications. Separate consideration is given to an assertion that it is better to hold and optimize the already existing clients than aspire to permanently attract new clients. A possibility to apply viral marketing in the agribusiness through regular buyers of the company is substantiated.

№ 8 2018, стор. 27 - 30

Кількість переглядів: 877

Відомості про авторів

О. В. Кузик

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

O. Kuzyk

PhD in Economics, associate Professor of the Department of Marketing, Ivan Franko National University of L'viv

Як цитувати статтю

Кузик О. В. Розвиток маркетингових комунікацій в аграрному бізнесі України. Економіка та держава. 2018. № 8. С. 27–30.

Kuzyk, O. (2018), “Development of marketing communications in the agribusiness of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 27–30.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.