EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ НА СИСТЕМУ КООРДИНАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ
А. Ю. Гладченко

Назад

УДК: 330.322.011.2

А. Ю. Гладченко

ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ НА СИСТЕМУ КООРДИНАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ

Анотація

Цілями наукового дослідження є виявлення впливу міжнародних корпорацій на систему координації економічної рівноваги за допомогою генералізації аспектів трансформації економічної системи економічної рівноваги. На основі обгрунтування функціональних вимірів економічної системи в період індустріалізації та глобалізації виявлено якісні характеристики та ступінь впливу акторів новітньої системи координації економічної рівноваги. Доведено, що вплив міжнародних корпорацій на зміст новітньої системи координації глобальної економічної рівноваги посилюється. Результатами дослідження є розробка теоретичної конструкції, яка може бути застосована корпораціями для розробки нових інструментів впливу на зовнішнє середовище та як результат зменшення трансакційних витрат основної діяльності. Цінність представленої статті полягає у переосмисленні закономірностей функціонування ринків товарів і послуг, міжнародних економічних стосунків, економічної, інвестиційної, інноваційної, виробничої, діяльності корпорацій в контексті зниження трансакційних витрат позиціювання.

A. Gladchenko

INFLUENCE OF INTERNATIONAL CORPORATIONS ON THE ECONOMIC EQUALITY COORDINATION SYSTEM

Summary

The objectives of scientific research to identify the influence of international corporations on the system of coordination of economic equilibrium by means of generalization of the aspects of transformation of the economic system of economic equilibrium. Based on the rationale for the functional measurements of the economic system in the period of industrialization and globalization, qualitative characteristics and the degree of influence of the actors of the new system for coordinating economic equilibrium were found. It is proved that the influence of international corporations on the maintenance of a new system of coordination of the global economic equilibrium is growing. The research results are the development of a theoretical design that can be applied by corporations to develop new instruments of influence on the environment and as a result of reducing transaction costs of core activities. The value of the article presented is a rethinking of the regularities in the functioning of the markets for goods and services, international economic relations, economic, investment, innovation, production, and corporate activities in the context of reducing transaction costs of positioning.

№ 8 2018, стор. 23 - 26

Кількість переглядів: 948

Відомості про авторів

А. Ю. Гладченко

к. е. н., докторант, Національний університет водного господарства та природокористування

A. Gladchenko

postdoctoral student, National University of Water and Environmental Engineering

Як цитувати статтю

Гладченко А. Ю. Вплив міжнародних корпорацій на систему координації економічної рівноваги. Економіка та держава. 2018. № 8. С. 23–26.

Gladchenko, A. (2018), “Influence of international corporations on the economic equality coordination system”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 23–26.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.