EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУЦІЙ У ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ТРАДИЦІОНАЛІЗМ ЧИ ФУТУРИЗМ
Б. С. Стеценко

Назад

УДК: 336.76

Б. С. Стеценко

РОЗВИТОК ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУЦІЙ У ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ТРАДИЦІОНАЛІЗМ ЧИ ФУТУРИЗМ

Анотація

У статті досліджуються ймовірні сценарії розвитку інституційної фінансової інфраструктури на глобальному рівні. Детерміновано ключові фактори, які визначили сучасні параметри глобального фінансового сектору. Ідентифіковано зв'язок між характеристиками глобалізації та діяльністю фінансових посередників. Зокрема визначено головні тенденції, що притаманні сучасній глобальній економіці та їх вплив на формування так званої "фінансової економіки". Визначено сценарії трансформації інституційної фінансової інфраструктури в умовах процесів, що притаманні інформаційній економіці, економіці знань, мережевій економіці і т.п. Встановлено, що ключовими процесами у фінансовому секторі на глобальному рівні будуть: дезінтермедіація окремих сегментів послуг фінансових посередників; універсалізація фінансового посередництва та розширення практичного втілення концепції фінансового супермаркету; транснаціоналізація фінансового сектору, в якому відбуватиметься нарощування ролі фінансових ТНК, зокрема державних; поступова зміна формату взаємовідносин між споживачами фінансових послуг та фінансовими установами; зміна регуляторних режимів щодо фінансового сектору. Визначено можливості еволюційного розвитку фінансових інституцій в країнах з "транзитивною" економікою, зокрема в Україні.

B. Stetsenko

DEVELOPMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS IN THE GLOBAL ECONOMY: TRADITIONAL OR FUTURISM

Summary

In this article the probable development scenarios of institutional financial infrastructure at the global level are researched. The key factors determining the current parameters of the global financial sector are determined. The connection between globalization characteristics and financial intermediaries' activities has been identified. In particular, the main trends that inherent to the modern global economy and their influence on the formation of so called "financial economy" are determined. The scenarios of the transformation of institutional financial infrastructure in the conditions of the processes that inherent to information economy, knowledge economy, network economy, etc. are determined. It is determined that key processes in the financial sector on the global level will be: disintermediation of separate segments of financial intermediaries services; universalization of financial intermediation and expansion of the practical implementation of financial supermarket conceptё; transnationalization of the financial sector, in which the role of financial TNCs will be increased, including — state TNCs; gradual change in the format of relationship between consumers of financial services and financial institutions; change of regulatory regimes concerning the financial sector. The possibilities of evolutionary development of financial institutions in countries with a "transitive" economy are determined.

№ 8 2018, стор. 19 - 22

Кількість переглядів: 882

Відомості про авторів

Б. С. Стеценко

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

B. Stetsenko

PhD, Associate Professor, Doctoral Candidate Department of Finance SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

Як цитувати статтю

Стеценко Б. С. Розвиток фінансових інституцій у глобальній економіці: традиціоналізм чи футуризм . Економіка та держава. 2018. № 8. С. 19–22.

Stetsenko, B. (2018), “Development of financial institutions in the global economy: traditional or futurism”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 19–22.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.