EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СТИМУЛЮВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Н. Я. Пітель, Л. П. Альошкіна, Л. В. Клименко

Назад

УДК: 338.2:658.7

Н. Я. Пітель, Л. П. Альошкіна, Л. В. Клименко

ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СТИМУЛЮВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Анотація

Статтю присвячено аналізу особливостей функціонування ринку логістичних послуг України та обгрунтуванню пріоритетних напрямів державної політики стимулювання логістичних процесів в умовах інституційної економіки. Здійснено порівняльний аналіз ефективності логістики в Україні та у провідних країнах світу-лідерах рейтингу за індексом ефективності логістики (LPI) у 2016 році. Охарактеризовано особливості і сучасні тенденції розвитку ринку логістичних послуг в Україні. У результаті дослідження критично осмислено основні деструктивні чинники, що стримують розвиток логістики. Концептуально визначено і обгрунтовано пріоритетні напрями державної політики, спрямовані на стимулювання ефективності логістики в Україні та її складової — якості логістичного сервісу. Серед них такі: імплементація нормативно-правових документів і регламентів Європейського Союзу та розробка національної законодавчої бази стимулювання розвитку логістики; удосконалення державного регулювання і контролю; чіткі, зрозумілі і прозорі умови ведення бізнесу, мінімізація бюрократичного тиску; преференції для інвесторів; стимулювання інновацій; налагодження взаємно вигідного партнерства між державою і бізнесом; сприяння інтеграції вітчизняних підприємств до світової логістичної мережі та розвитку інтегрованої логістики; вивчення і адаптація до українських реалій сучасного світового досвіду ефективного ведення логістики.

N. Pitel, L. Alioshkina, L. Klymenko

THE PRIORITIES OF GOVERNMENT POLICIES CONCERNING THE STIMULATION OF LOGISTICS PROCESSES

Summary

This article is about the analysis of the main features of logistic services market in Ukraine and the justification of priority actions of government policies for stimulating logistics processes in an institutional economy. Here is done an analysis of the logistics productivity in Ukraine comparing to the developed countries- leaders in Logistics Performance Index (LPI) in 2016. Characterized modern trends of the development of logistics market and its services in Ukraine. As a result of this research some factors which can stimulate the development of logistics market are determined and described. In the article you also can find the priority actions of the government targeted on the development of logistics productivity level in Ukraine and one of its main consistents- the quality of logistics services. Among them are the following: the implementation of the legal documents and regulations of the European Union and the development of the national legislative framework for the promotion of logistics development; improvement of state regulation and control; clear, understandable and transparent terms of doing business, minimizing bureaucratic pressure; preferences for investors; stimulating innovation; establishment of mutually beneficial partnership between the state and business; promoting the integration of domestic enterprises into the global logistics network and the development of integrated logistics; studying and adapting to Ukrainian realities the modern world experience of effective logistics.

№ 8 2018, стор. 13 - 18

Кількість переглядів: 871

Відомості про авторів

Н. Я. Пітель

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

N. Pitel

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Management, Uman National University of Horticulture, Uman


Л. П. Альошкіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

L. Alioshkina

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Management, Uman National University of Horticulture, Uman


Л. В. Клименко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

L. Klymenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Management, Uman National University of Horticulture, Uman

Як цитувати статтю

Пітель Н. Я., Альошкіна Л. П., Клименко Л. В. Пріоритети державної політики стимулювання логістичних процесів. Економіка та держава. 2018. № 8. С. 13–18.

Pitel, N., Alioshkina, L. and Klymenko, L. (2018), “The priorities of government policies concerning the stimulation of logistics processes”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 13–18.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.