EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРЕВАГИ КРЕДИТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАСАДАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
Я. В. Белінська, Т. А. Калита

Назад

УДК: 336.008.8

Я. В. Белінська, Т. А. Калита

ПЕРЕВАГИ КРЕДИТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАСАДАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено роль банків у фінансуванні інвестиційно-інноваційної діяльності на засадах державно-приватного партнерства (ДПП) в Україні. Визначено потенціал інвестиційного кредитування ДПП на основі дослідження аналітичних даних НБУ, його перспективність як захист від ризику розгортання інфляційної спіралі. Також, авторами надано алгоритм узгодження інтересів банку і позичальника. Зокрема, закцентовано, що результатом узгодження інтересів держави, банку і підприємства-позичальника на засадах ДПП є технічне оновлення виробничо-технологічного комплексу зростання продуктивності праці, підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості країни. Автори дійшли висновку, що системна взаємодія держави, кредитно-фінансової системи, бізнесу, науки в процесі фінансування інновацій реалізується на макро-, мезо- та мікрорівнях.

Ya. Belinska, T. Kalyta

BENEFITS OF CREDITING INVESTMENT-INNOVATIVE ACTIVITY ON THE BASIS OF THE STATE-PRIVATE PARTNERSHIP IN GLOBALIZATION CONDITIONS IN UKRAINE

Summary

The article investigates the role of bank in financing investment-innovation activities on the basis of public-private partnership(PPP) in Ukraine. The potentioal of investment lending of PPP is determined on the basis of research of analytical data of NBU, its prospect as protection against the risk of deployment of the inflationary spiral. Also, the authors provided an algorithm for reconciling the interests of bank and the borrower. In particular, it is emphasized that the result of harmonization of inerests of the state, the bank and the borrower company on the basis of PPP is a technical upgrade of the production-technological complex of productivity growth, competitiveness and investment attractiveness of the country. The authors concluded that the system interaction between the state, the credit and financial system, busness and in the process of financing innovations is realized on the macro-, meso- and microlevels.

№ 8 2018, стор. 4 - 8

Кількість переглядів: 1295

Відомості про авторів

Я. В. Белінська

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

Ya. Belinska

Doctor of economics, Professor, Head of the Department of International Economics,University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpіn


Т. А. Калита

старший викладач кафедри фінансових ринків, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

T. Kalyta

Senior Lecturer at the Department of Financial Markets, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpіn

Як цитувати статтю

Белінська Я. В., Калита Т. А. Переваги кредитування інвестиційно-інноваційної діяльності на засадах державно-приватного партнерства в умовах глобалізації в Україні. Економіка та держава. 2018. № 8. С. 4–8.

Belinska, Ya. and Kalyta, T. (2018), “Benefits of crediting investment-innovative activity on the basis of the state-private partnership in globalization conditions in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 4–8.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.