EnglishНа русском

КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
О. С. Єфремова

УДК: 336.77:334.012.6 (477)

О. С. Єфремова

аспірант кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

O. Yefremova

postgraduate student of Department of Economic Theory and Competition Policy, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

SMALL ENTREPRENEURSHIP CREDITING IN UKRAINE

У статті розглянуто специфіку фінансового забезпечення розвитку малих підприємств за участю держави та місцевих органів самоврядування та пошук альтернативних джерел фінансування вітчизняного малого підприємництва в розрізі міжнародного досвіду. Виділено підсистеми системи підтримки малого підприємництва та елементи фінансової підтримки розвитку малого підприємництва на рівні держави. Досліджено проблеми розвитку банківського кредитування та перешкод активізації кредитування малого підприємництва загалом. Досліджено та висвітлено інформацю щодо найбільш активного суб'єкту у сфері мікрокредитування в Україні Німецько-Українського фонду. Розглянуто специфічні критерії прийнятності Німецько-Українського фонду для України як банка-партнера, оскільки саме Програма мікрокредитування Німецько-Українського фонду є найбільшою за обсягами програмою підтримки та розвитку малого підприємництва у національній економіці.

The article deals with the small entrepreneurship financial support development specifics with the participation of the state and local self-government bodies and the search for small entrepreneurship domestic financing alternative sources in the context of international experience. The small entrepreneurship support system subsystem and small entrepreneurship financial support development elements at the state level are highlighted. The bank crediting development problems and obstacles to the small entrepreneurship crediting activation in general are investigated. The information about the most active microcrediting subject in Ukraine, the German-Ukrainian Fund has been researched. We consider the specific eligibility criteria of the German-Ukrainian Fund as a partner bank for Ukraine, because micro-credit program of the German-Ukrainian Fund is the largest in terms of small entrepreneurship program support and development in the national economy.

№ 7 2018, стор. 82 - 85

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12