EnglishНа русском

ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ
І. П. Міщенко

УДК: 330.47

І. П. Міщенко

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом

ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ

I. Mishchenko

postgraduate student of the Interregional Academy of Personnel Management

FORMATION OF REGIONAL STATISTICAL INFORMATION AND ANALYTICAL SYSTEM

Зазначено, що створення та впровадження регіональної статистичної інформаційно-аналітичної системи з метою ефективного управління регіоном забезпечить інтеграцію регіональних автоматизованих систем, надасть можливість створення регіональних і місцевих статистичних інформаційних ресурсів і їх використання з застосуванням ІКТ. Крім того, спростить процедуру отримання статистичної та аналітичної інформації, надасть постійний доступ до неї державним службовцям, депутатам, членам громадських організацій в режимі реального часу, значно скоротить урядові операційні витрати, підвищить прозорість роботи уряду і відповідальність його структурних підрозділів.
Визначено, що концепція побудови регіональної статистичної інформаційно-аналітичної системи виходить із загальних вимог створення інформаційного суспільства, в тому числі електронного уряду, при цьому широкий набір інформаційних послуг реалізується з урахуванням сучасних технологічних можливостей.
Виділено передумови, що сприяють удосконаленню інформаційного забезпечення державного управління регіоном, а саме: органи влади регіонів України зіткнулися з необхідністю перегляду традиційних моделей державного управління, які виявилися неадекватними інформаційних технологій; рівень технічного оснащення відомств дозволяє сьогодні перейти до надання державних статистичних інформаційних послуг через Інтернет і інші провідні та безпровідні види зв'язку, а також до електронної міжвідомчої взаємодії та інші.

It is noted that the creation and implementation of a regional statistical information and analytical system for the effective management of the region will ensure the integration of regional automated systems, will provide the opportunity to create regional and local statistical information resources and their use with the use of ICT. In addition, it will simplify the procedure for obtaining statistical and analytical information, provide permanent access to it to civil servants, deputies and members of public organizations in real time, will significantly reduce government operating expenses, increase transparency of the work of the government and the responsibility of its structural divisions.
It is determined that the concept of building a regional statistical information and analytical system is based on the general requirements for the creation of an information society, including the e-government, while a wide range of information services is implemented taking into account modern technological possibilities.
The prerequisites for improving the information provision of state governance by the region are highlighted, namely: the authorities of the regions of Ukraine faced the need to revise the traditional models of public administration, which turned out to be inadequate information technologies; the level of technical equipment of departments allows today to switch to the provision of state statistical information services over the Internet and other leading and wireless communications, as well as to electronic interagency interaction, and others.

№ 7 2018, стор. 80 - 81

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12