EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ В КОНТЕКСТІ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН
О. П. Зоря, М. А. Саєнко

Назад

УДК: 336.77, 657.336

О. П. Зоря, М. А. Саєнко

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ В КОНТЕКСТІ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН

Анотація

У зв'язку з запровадженням вимог Міжнародного стандарту фінансової звітності 9 "Фінансові інструменти" затверджена нова редакція Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, який набрав чинності з 25 грудня 2017 року та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (Постанова Правління Національного банку України від 11.09.2017 р. № 89 зі змінами і доповненнями, в редакції від 03.04.2018 р.), яка розроблена відповідно до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і стандартів та встановлює порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку, визначає характеристику і коротке призначення рахунків для відображення інформації за типовими операціями. У статті визначено методологічні засади відображення кредитних операцій в бухгалтерському обліку, а також розглянуто характеристику рахунків, що використовуються для обліку операцій з кредитування клієнтів банку. Проведено аналіз динаміки та структури обсягу кредитування, резерву під зменшення корисності кредитів клієнтам "Райффайзен Банк Аваль" за 2016—2017 рр.

O. Zorya, M. Saenko

ACCOUNTING AND ANALYTICAL PROVISION OF CREDIT OPERATIONS OF THE BANKING INSTITUTION IN THE CONTEXT OF LEGISLATIVE CHANGES

Summary

In connection with the introduction of the requirements of the International Financial Reporting Standard 9, "Financial Instruments", a new version of the Accountancy Account of Ukrainian Banks has been approved, which entered into force on December 25, 2017, and the Instruction on the Application of the Accountancy Account of Banks of Ukraine (Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine dated 11.09.2017, No. 89 with amendments and supplements, dated 03.04.2018), which is developed in accordance with generally accepted principles and standards in international practice, and establishes according keeping accounts, defining characteristics and short-purpose accounts to display information on typical operations. The article outlines the methodological principles for the reflection of credit operations in accounting, and also describes the characteristics of accounts used to account for bank lending operations. The analysis of dynamics and structure of the volume of lending, provision for impairment of loans to clients of Raiffeisen Bank Aval for 2016—2017 is carried out.

№ 7 2018, стор. 70 - 73

Кількість переглядів: 698

Відомості про авторів

О. П. Зоря

к. с. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

O. Zorya

Ph.D. in Sociology, Associate Professor of Accounting and Taxation chair, Zaporozhye National Technical University


М. А. Саєнко

магістрантка 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

M. Saenko

master, the 6th course, Zaporizhzhya National Technical University

Як цитувати статтю

Зоря О. П., Саєнко М. А. Обліково-аналітичне забезпечення кредитних операцій банківської установи в контексті законодавчих змін. Економіка та держава. 2018. № 7. С. 70–73.

Zorya, O. and Saenko, M. (2018), “Accounting and analytical provision of credit operations of the banking institution in the context of legislative changes”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 70–73.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.