EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ МЕРЕЖЕВОГО ТИПУ
В. Л. Гевко

Назад

УДК: 658.52

В. Л. Гевко

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ МЕРЕЖЕВОГО ТИПУ

Анотація

В умовах глобалізації економіки та її інтеграції в соціальні процеси підприємствам необхідно застосовувати мережеві підходи для отримання конкурентних переваг у виробничому та збутовому сегментах своєї діяльності. У статті узагальнено та згруповано основні особливості підприємств мережевого типу та їх відмінності від традиційних. Охарактеризовано особливості внутрішніх, стабільних та динамічних мережевих зв'язків. Визначено роль людського капіталу та міжособистісних комунікацій у досягненні успіху підприємства мережевого типу, зокрема за рахунок використання сучасних медійних каналів. Зазначено вимоги до сучасних інформаційних систем для підприємств мережевої торгівлі. Окреслено особливості використання системи з розподіленими базами даних та інформаційної системи з єдиною базою даних для підприємств роздрібної торгівлі. Охарактеризовано основні особливості, а також переваги і недоліки оболонкового та віртуального різновидів підприємств мережевого типу. Зазначено можливі напрями подальших досліджень за цією тематикою.

V. Hevko

THEMAINASPECTSOFORGANIZATION OF CHAIN-STYLE ENTERPRISES

Summary

In the conditions of globalization of the economy and its integration into social processes, the enterprises need to apply network approaches to obtain competitive advantages in the production and distribution segments of their activities.The article it isgeneralized and grouped the main features of the chain-style enterprises and their differences from the traditional ones. It is characterized the features of internal, stable and dynamic network connections.It isdetermined the role of human capital and interpersonal communications in achieving the success of the chain-style enterprise, in particular through the use of modern media channels.The requirements for modern information systems for enterprises of chain retailing are specified. It is also outlined the specific features of using a system with distributed databases and information system with a single database for retailers. There are characterized the main features, as well as the advantages and disadvantages of shell and virtual types of the chain-style enterprises. The possible directions of further research on this subject are indicated.

№ 7 2018, стор. 67 - 69

Кількість переглядів: 766

Відомості про авторів

В. Л. Гевко

к. е. н., доцент, докторант кафедри менеджменту у виробничій сфері, Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя

V. Hevko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management in Production, Doctoral Ivan Puluj Ternopil National Technical University

Як цитувати статтю

Гевко В. Л. Основні аспекти організації підприємств мережевого типу . Економіка та держава. 2018. № 7. С. 67–69.

Hevko, V. (2018), “Themainaspectsoforganization of chain-style enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 67–69.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.