EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРЕДУМОВИ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
З. В. Валіулліна

Назад

УДК: 330.101:339

З. В. Валіулліна

ПЕРЕДУМОВИ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Анотація

У статті досліджено передумови інституційних перетворень діяльності корпорацій в інформаційному середовищі, визначено основні напрями національних стратегій з побудови цифрової економіки країн-лідерів світового господарства. Виявлено, що створення інституційного середовища діяльності корпорацій в інформаційній сфері є природним механізмом передачі інформації, знань та технологій. Систематизовано основні технологічні тренди в сучасній економіці, які пов'язані з сучасними проявами та конкретними формами реалізації розвитку економіки знань. Доведено, існування пріоритету корпоративних форм організації сучасного бізнесу та пріоритет сфери розвитку корпорацій в світі. Встановлено, що найбільш стрімко зростаючою сферою діяльності корпорацій є сфера застосування ІТ-технологій. Запропоновано з точки зору організаційно-економічних основ формування інституційного середовища діяльності корпорацій в умовах інформатизації такі підходи: економічні фактори зовнішнього середовища; політичні та нормативно-правові фактори; соціально-культурні фактори; науково-технологічні фактори; демографічні фактори та природно-географічні фактори.

Z. Valiullina

PREREQUISITES FOR INSTITUTIONAL TRANSFORMATIONS OF CORPORATIONS ACTIVITIES IN THE INFORMATION ENVIRONMENT

Summary

In the article are investigated the preconditions for institutional transformations of corporations activity in the information environment, the main directions of national strategies for building the digital economy of the countries-leaders of the world economy are determined. It was revealed that the creation of an institutional environment for corporations in the information sphere is a natural mechanism for the transfer of information, knowledge and technologies. The main technological trends in the modern economy are systematized, which connected with modern manifestations and concrete realization forms of knowledge economy development. There is a priority of corporate forms of organization of modern business is proved and the priority of the sphere of corporations development in the world. The most rapidly growing sphere of corporations' activity is the sphere of application of IT technologies, it is proved. From the point of view of the organizational and economic basis of the formation of the institutional environment of corporations' activity in the conditions of informatization are the following approaches, in particular: economic factors of the environment; political and regulatory factors; socio-cultural factors; scientific and technological factors; demographic factors and natural-geographical factors.

№ 7 2018, стор. 56 - 60

Кількість переглядів: 652

Відомості про авторів

З. В. Валіулліна

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Z. Valiullina

Ph.D., Associate Professor of the Department of International Economic Relations National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

Як цитувати статтю

Валіулліна З. В. Передумови інституційних перетворень діяльності корпорацій в інформаційному середовищі. Економіка та держава. 2018. № 7. С. 56–60.

Valiullina, Z. (2018), “Prerequisites for institutional transformations of corporations activities in the information environment”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 56–60.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.