EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Т. П. Шепель

Назад

УДК: 657.421-027.553/.63

Т. П. Шепель

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Анотація

Реальність оцінки основних засобів відповідно до ринкової ситуації забезпечить формування необхідних обсягів амортизаційних відрахувань, які відображають витрати основного капіталу в процесі сільськогосподарського виробництва з метою їх відшкодування. Необхідність достовірної оцінки основних засобів відповідно до їх стану і ринкових цін зумовлена інформаційними потребами власників підприємств, інвесторів, державних органів щодо фінансово-майнового стану товаровиробників.
Отже, нині існує потреба в об'єктивній оцінці основних засобів сільськогосподарських товаровиробників як на макро-, так і мікрорівнях.
Аналіз даних обліку підприємств, опитування керівників і бухгалтерів свідчать, що переоцінка основних засобів здійснюється зазвичай при створенні підприємства та на вимогу банків при передачі майна під заставу. Переоцінка основних засобів для внутрішніх потреб підприємства має характер індексації відповідно до норм Податкового кодексу України.
Економічна сутність, порядок, підходи і методи визначення цих видів вартості регламентовані нормативно-правовими актами з експертної оцінки: Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", Національним стандартом № 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", Національним стандартом № 2 "Оцінка нерухомого майна". Отже, хоча чинна нормативно-законодавча база України не дає повною мірою реалізувати всі переваги переоцінки основних засобів, вже сьогодні кваліфіковано проведено їх переоцінку, що дає змогу (особливо для прибуткових сільськогосподарських підприємств) отримати реальні й досить відчутні вигоди.

T. Shepel

METHODOLOGICAL APPROACHES TO VALUATION OF FIXED ASSETS: DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE

Summary

The reality of the valuation of fixed assets in accordance with the market situation will ensure the formation of the necessary volumes of depreciation deductions, which reflect the costs of fixed capital in the process of agricultural production with a view to their reimbursement. The need for a reliable assessment of fixed assets in accordance with their condition and market prices is determined by the information needs of owners of enterprises, investors, and state bodies regarding the financial and material condition of commodity producers.
Consequently, there is now a need for an objective assessment of the basic assets of agricultural commodity producers both at macro and micro levels.
Analysis of enterprise accounting records, surveys of managers and accountants indicate that the revaluation of fixed assets is usually carried out when creating an enterprise and at the request of banks when transferring bail. Revaluation of fixed assets for internal needs of the enterprise has the character of indexation in accordance with the norms of the Tax Code of Ukraine.
The economic essence, order, approaches and methods for determining these types of costs are regulated by normative and legal acts on expert evaluation: the Law of Ukraine "On valuation of property, property rights and professional appraisal activity in Ukraine", National Standard No. 1 "General principles of valuation of property and property rights ", National Standard No. 2" Estimation of Real Estate ". Thus, although the current legislative and regulatory framework of Ukraine does not fully realize all the benefits of revaluation of fixed assets, today their skilled revaluation makes it possible (especially for lucrative agricultural enterprises) to obtain real and rather tangible benefits.

№ 7 2018, стор. 52 - 55

Кількість переглядів: 890

Відомості про авторів

Т. П. Шепель

к. е. н., доцент, Національний університет "Львівська політехніка"

T. Shepel

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, National University "Lviv Polytechnic"

Як цитувати статтю

Шепель Т. П. Методичні підходи до оцінки основних засобів: вітчизняний та зарубіжний досвід. Економіка та держава. 2018. № 7. С. 52–55.

Shepel, T. (2018), “Methodological approaches to valuation of fixed assets: domestic and foreign experience”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 52–55.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.